Καταγραφή ομογενών εκπαιδευτικών , πτυχιούχων ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——-

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

——-

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη        : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Email                   : dıpode2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες    : 210-3442301

FAX                     : 210 344.2299

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι,   19 –    04  -2011

Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.821 /  886E / 47853 / Ζ1

ΠΡΟΣ: Όπως o Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : « Ομογενείς εκπαιδευτικοί»

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης&Θρησκευμάτων,  στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επιδιώκει την καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση των ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να εξασφαλίζεται  η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην  Ελλάδα και στη διασπορά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΥΠΔΒΜΘ προτίθεται να προχωρήσει στην χαρτογράφηση του αριθμού των  ομογενών εκπαιδευτικών , πτυχιούχων   ελληνικών ή  ξένων αναγνωρισμένων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κριτήριο το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης της ημεδαπής.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ομογενείς εκπαιδευτικούς της  περιοχής ευθύνης σας να υποβάλουν  σχετική αίτηση μέχρι τις 2 Μαΐου στο αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, καλούνται να καταρτίσουν σχετικούς πίνακες στους οποίους θα αποτυπώνεται ο αριθμός των ομογενών εκπαιδευτικών και να τους  αποστείλουν  στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

— — — — — — — — —

Χρήσιμες ιστοσελίδες :

1) Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
2) Αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Αριστερό Μενού -> Ιδρύματα Αλλοδαπής / Αναγνωρισμένα)
3) Τηλεφωνα επικοινωνίας με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π