Νόμοι ελληνόγλωσσης εκπ/σης

Ν. 4027/2011

Ν. 4076/2012 – άρθρο 8 (τροποποιήσεις στον 4027)

Ν. 4186/2013- άρθρο 35  (τροποποιήσεις στον 4027)

Ν. 4264/2014 -άρθρο 57  (τροποποιήσεις στον 4027)

N. 4415/2016

N. 4485/2017 (τροποποιήσεις στον 4415)

Ν.4693/2020-Κεφάλαιο Γ'( άρθρα 25-32)

Ν.4763/2020 – Κεφάλαιο Δ΄(άρθρα 112 και 113)