Επιμίσθια

Επιμίσθιο γενικό ΦΕΚ 1840/2009

Επιμίσθιο ύψος ΦΕΚ 807/2012

Επιμίσθιο Συντονιστών, Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων  ΦΕΚ 1740/15.06.2016

Κοινή απόφαση 48230/Η2/27-04-2021 (ΦΕΚ 1762/Β/28-4-2021) των Υπουργείων Οικονομίας και Παιδείας