Επιμίσθια

Επιμίσθιο γενικό ΦΕΚ 1840/2009

Επιμίσθιο ύψος ΦΕΚ 807/2012

Επιμίσθιο Συντονιστών, Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων  ΦΕΚ 1740/15.06.2016