Παραγγελίες βιβλίων για το 2010 – Book order for 2010

(αφορά μόνο Εκπαιδευτικούς και Φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Deadline: 8 May 2009)

Σας πληροφορούμε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στους διάφορους φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Νέα Νότια Ουαλία και Κουηνσλάνδη οι νέες αιτήσεις για παραγγελία βιβλίων για το σχολικό έτος 2010.
Εάν δεν έχετε ακόμη παραλάβει τα αντίστοιχα έντυπα ή δεν έχετε υποβάλει αίτηση ποτέ στο παρελθόν, παρακαλούμε εκτυπώστε τις φόρμες που ακολουθούν, συμπληρώστε τες και αποστείλτε τες σε εμάς στην διεύθυνση 219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000 (τηλ. 92833800 fax 02-92833833 και email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au) το αργότερο μέχρι 8 Μαΐου 2009

Book order for 2010 (for Teachers, Parish and Communities)

If you haven’t received yet the documents of the book order for 2010 or ever applied for books in the past, please print out the following documents, fill them in and post them to us not later than 8 May 2009 (219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000) tel. 92833800 fax 02-92833833 and email hellenicedu.sydney@yahoo.com.au

Pdf ImageΒοοκ Order
Pdf ImageStatistics