Μετεκπαίδευση στελεχών εκπαίδευσης του εξωτερικού

Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, προβλέπεται και μια υποδράση για τη μετεκπαίδευση ομογενών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης, πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το διάστημα 28-29 Ιουνίου έως 19-20 Ιουλίου του 2008, ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν περίπου τριάντα πέντε (35) στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές, υποδιευθυντές σχολείων ημερήσιων, απογευματινών, σαββατιανών) από διάφορες χώρες.

Σκοπός της υποδράσης είναι η «επένδυση» σε ομάδες ομογενών εκπαιδευτικών απόφοιτων Σχολών Εκπαιδευτικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίοι διευθύνουν ή συντονίζουν σχολικές μονάδες, στις διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις χώρες διαμονής. Απώτερος στόχος είναι οι μετεκπαιδευόμενοι να λειτουργήσουν ως επιμορφωτές, πολλαπλασιαστές και ως στελέχη εκπαίδευσης στις χώρες που ζουν και εργάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για έντυπο αίτησης πατήστε εδώ