Άρθρα κατηγορίας "Εγκύκλιοι – Αποφάσεις ΥΠ.Π.Ε.Θ."

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φ. Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10828/19-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου….Ας μάθουμε, ας παίξουμε», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ι. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιούνται με μαθητές και μαθήτριες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στους Εθνικούς Δρυμούς Βίκου, Αώου και Πίνδου,
 •  η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική,
 • ΟΛΑ τα προγράμματα να είναι δωρεάν,
 • οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων,
 •  η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,
  δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε θα διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών,
 • θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σελ. 10 από 10.
ΙΙ. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιούνται σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης
 • η υλοποίηση στη σχολική μονάδα γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου,
 • ΟΛΑ τα προγράμματα να είναι δωρεάν,
 • η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική,
 • η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,
 • δεν θα χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση του προγράμματος Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας Unesco ΤΠΕ

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 9645/3-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/30-8-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης που προτείνεται από τη ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα UNESCO TΠΕ και φέρει τον τίτλο «Σήμα Αειφόρου Σχολείου», καθώς εμπλουτίζει με τρόπο καινοτόμο, πρωτότυπο και επιστημονικά έγκυρο τους διδακτικούς στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία συμβάλλοντας στη διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού πολίτη επί αυτού του ζωτικής σημασίας ζητήματος για τον σύγχρονο κόσμο. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές /-ήτριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι προϋποθέσεις υλοποίησης του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης είναι:

α) η προαιρετική, δωρεάν και ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετοχή των σχολείων
β) η εφαρμογή του κατά τρόπον τέτοιον ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (εντασσόμενου στα προαιρετικά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων)
γ) η συνεργασία με τους υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το Αειφόρο Σχολείο με προαιρετική τη συμμετοχή καθηγητών/τριών σε αυτά
δ) η διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος μέσα από τον ιστότοπο του
προγράμματος (www.aeiforum.eu)
ε) η απουσία κατά την υλοποίησή του οποιουδήποτε στοιχείου, άμεσα ή έμμεσα, διαφημιστικού,
προπαγανδιστικού, προσηλυτιστικού, αυταρχικού, ρατσιστικού, ξενοφοβικού, έμφυλων διακρίσεων ή μη
σεβασμού της διαφορετικότητας χαρακτήρα
στ) η απουσία οποιασδήποτε απόβλεψης εμπορικής εκμετάλλευσης».

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 9906/5-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/30-8-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας που απευθύνονται σε μαθητές /-ήτριες της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2018-19.

Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είτε στα σχολεία είτε στις υποδομές του Φ.Δ.Λ.Π. και πιο συγκεκριμένα στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας στη Νήσο Ιωαννίνων, καθώς και στο Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη για το σχολ. έτος 2018-2019.
Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται:

 • Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και χώρο υλοποίησης των προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
 • Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης
 • Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών,
 • Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών του σχολείου και χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Τέλος, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις υποδομές του Φορέα Διαχείρισης να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) και στο Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως ισχύουν, που αναφέρονται μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Ανάρτηση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο e-yliko»

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19 και προκειμένου για την ενημέρωση των σχολείων για τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΥΠΠΕΘ, παρακαλούνται οι Δ/ντές, Προϊστάμενοι και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, όπως ανατρέχουν στο μενού της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ
http://e-yliko.minedu.gov.gr/ και κάτω από το σύνδεσμο «Ενημερωτικό Υλικό», υπάρχει η επιλογή «Εγκεκριμένα προγράμματα 2018-19» με το εξής υπομενού:

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Αγωγή Υγείας
 • Αγωγή Σταδιοδρομίας
 • Πολιτιστικά Θέματα
 • Εκδηλώσεις(Φεστιβάλ)
 • Διαγωνισμοί
 • Αθλητικές δράσεις και προγράμματα

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση”

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ.8067/20-07-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 31/17-07-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλη (α) η συλλογή ποσοτήτων λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών σε κάδους της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, από σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, καθώς και (β) η πραγματοποίηση της ενημερωτικής/εκπαιδευτικής δράσης ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών και την προστασία του περιβάλλοντος σε μαθητές/-τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται:
1.Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία και ώρα υλοποίησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
2. Η υλοποίηση των ενημερωτικών/εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ να γίνεται παρουσία των εκπ/κών των σχολικών μονάδων και η διάρκειά τους ανά τμήμα να μην ξεπερνά τη μία (1) διδακτική ώρα.
3. Η συμμετοχή στις ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και να μην περιλαμβάνεται διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή», σχ. έτος 2018-2019

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων με νέο τρόπο λειτουργίας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων να ανανεωθεί και να εναρμονιστεί με τις έντονες αλλαγές στον κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Έγινε προσπάθεια να αφουγκραστούν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες των εφήβων στη σύγχρονη συγκυρία, αλλά και στις προοπτικές που διαφαίνονται για αυτούς. Έτσι οι θεματικές που απασχόλησαν τους έφηβους βουλευτές κατά τις τελευταίες Συνόδους αφορούσαν σύγχρονα ζητήματα, όπως η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, οι διακρίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, το Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που βρισκόταν τότε σε διαδικασία εκπόνησης από την Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού. Όλος αυτός ο προβληματισμός συμπυκνώθηκε στην περσινή Σύνοδο «Έφηβοι Ενεργοί Πολίτες», όπου δόθηκε έμφαση στις συνεργατικές δραστηριότητες, στα βιωματικά εργαστήρια και στις εμπειρίες των παιδιών, στην ανάδειξη της δικής τους φωνής και ευρύτερα στη συμμετοχή και στις δυνατότητες συμβολής τους στο σχολείο και στην κοινότητα.
Αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας, και η συνακόλουθη διαφορετική οργάνωση, οδηγούν στις παρακάτω σημαντικές αλλαγές :
1. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχολική ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες την ανάλογη εμπλοκή. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές και ευέλικτο, ενώ μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα εκτός διδακτικού ωραρίου, είτε μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων (πολιτιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κλπ).
2. Η έμφαση μετατοπίζεται από το παιδί στο σχολείο και από τη μονάδα στην ομάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες λοιπόν που θα επιλεγούν εκπροσωπούν την ομάδα στην οποία συμμετείχαν κατά την ανάπτυξη του προγράμματος στο σχολείο τους.
3. Από τη στιγμή που πλέον το πρόγραμμα διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά, οι έφηβοι βουλευτές έχουν ετήσια θητεία (Απρίλη με Απρίλη). Έτσι ενισχύονται οι δυνατότητες διάχυσης του προγράμματος και οι δημοκρατικές πρακτικές γίνονται μέρος της καθημερινής τους ζωής, μέσα και έξω από το σχολείο.
4. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής της Βουλής των Εφήβων και επιμορφώνονται για τον διαφορετικό αυτό ρόλο.
5. Για την υποστήριξή του σε περιφερειακό και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης (π.χ. οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας).
6. Ο σχεδιασμός του εν λόγω προγράμματος έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: ακολουθεί τη λογική της μεθοδολογίας και τις παραμέτρους υλοποίησης των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στην ομαδοσυνεργατική, βιωματική, ερευνητική, ολιστική/διαθεματική οπτική, καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία με την κοινότητα σχολική και τοπική. Αυτό δημιουργεί αίσθηση «οικειότητας» στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που θα το αγκαλιάσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τα προτεινόμενα (ενδεικτικά) Βήματα λειτουργίας των Ομάδων στο σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 6115/20-06-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 28/14-06-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς, επίσης και οι ενημερωτικές παρεμβάσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης σχετικά με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2018-19, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
(β) Η προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,
(γ) Η ενημερωτική παρέμβαση πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και χωρίς διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού».

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης :

 • «Ανακύκλωση – Αλλάζοντας Συμπεριφορές …..Αλλάζουμε το μέλλον» (Το πρόγραμμα αφορά το Δήμο Πεντέλης)
 • «Όλες οι συσκευασίες ανακυκλώνονται με πολλά οφέλη για περιβάλλον & κοινωνία”»(Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Αγίας Παρασκευής & Χολαργού-Παπάγου)

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ActionAid Hellas

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρωτ. 44/30-10-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση (Global Action Week)». Η εν λόγω δράση, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής, θα πραγματοποιηθεί όλο τον μήνα Μάρτιο και θα επικεντρωθεί στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
2. «Ενημέρωση σχολείων για τη δανειστική βαλίτσα 2Π, ένα εργαλείο για την εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη». Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. «Έχεις τη δύναμη στο χέρι σου», δράση η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δράση θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Ιανουάριο 2018 και στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καλλιέργεια αισθημάτων ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν βασικά γνωρίσματα του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-18 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα να είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές να απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
β) τα προγράμματα να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ώστε να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
γ) οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων στους μαθητές/τριες, επιλέγοντας κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
δ) να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού.
ε) να ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι υπεύθυνοι της ActionAid θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφάλεια των μαθητών αναφορικά με τις φωτογραφίες από τις δράσεις στις οποίες θα απεικονίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ActionAid education.actionaid.gr ή να καλούν στο 2109211029.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας)
για το σχολικό έτος 2017-2018

(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.3. Δαπάνες υλοποίησης
Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ορίζεται ότι είναι τουλάχιστον 5 μήνες.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
-Γενική:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.
– Επαγγελματική:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ.
-Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:
Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται, όπως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Συμμετοχή και ωράριο εκπαιδευτικών:
– Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/στριας του προγράμματος.
Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος» (βλέπε Παράρτημα 1).
Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: «Διαπροσωπικές Σχέσεις και Ισότητα των Φύλων»

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρωτ. 44/30-10-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2017-2018, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα : «Διαπροσωπικές Σχέσεις και Ισότητα των Φύλων» το οποίο σχεδιάστηκε για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών.
β) Η συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικών στην όλη δράση να είναι επίσης προαιρετική.
γ) Να μη συνεπάγεται η δράση κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές ή άμεσο/έμμεσο τρόπο διαφήμισης οιουδήποτε και να μην υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην κ. Παπαγεώργη Χριστίνα, στο τηλέφωνο 2695025997.
 
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων