«Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.»

Σκοπός του 11ου συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με ορίζοντα τις πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα από σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Θεματικές Ενότητες
Oι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:
1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία
3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός
5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών
7. Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
8. Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
9. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
10. Διδακτικές πρακτικές
11. Πειραματική διδασκαλία
12. Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση
13. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
14. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
15. Διδασκαλία και μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία