Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 6115/20-06-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 28/14-06-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς, επίσης και οι ενημερωτικές παρεμβάσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης σχετικά με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2018-19, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
(β) Η προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,
(γ) Η ενημερωτική παρέμβαση πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και χωρίς διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού».

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης :

  • «Ανακύκλωση – Αλλάζοντας Συμπεριφορές …..Αλλάζουμε το μέλλον» (Το πρόγραμμα αφορά το Δήμο Πεντέλης)
  • «Όλες οι συσκευασίες ανακυκλώνονται με πολλά οφέλη για περιβάλλον & κοινωνία”»(Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Αγίας Παρασκευής & Χολαργού-Παπάγου)