Το έργο LIFE+ ACEPT-AIR είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των πηγών τους. Το έργο υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στις εθνικές αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τα μέσα (βάσεις δεδομένων συγκέντρωσης σωματιδίων και χημικού χαρακτηρισμού τους, καθώς και ένα εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής) για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων PM10 και PM2,5.

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ ACEPT-AIR έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, τα οποία θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις ερευνητών και καθηγητών των παραπάνω φορέων και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:

Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
Καθηγητή Κούγκολου Αθανάσιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Καθηγήτριας Κωνσταντινής Σαμαράς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Δρ. Πρόγιου Αθηνάς, ΆΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ,
Αναπληρωτή καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά:

  • στους στόχους του προγράμματος,
  • στην ανάπτυξη του «εργαλείου πολιτικής» για τον έλεγχο και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων,
  •  στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο κατά τη διάρκεια της θερινής και χειμερινής καμπάνιας μετρήσεων,
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και σε τοξικές ουσίες στο περιβάλλον,
  • στη διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία,
  • στη μακροχρόνια επίδραση της ρύπανσης των αιρούμενων σωματιδίων από τη μικροκλίμακα του αστικού περιβάλλοντος έως και την πλανητική αλλαγή.

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος, βιολογίας, μαθηματικών κα. και των πολυτεχνικών, γεωπονικών και δασοπονικών σχολών χωρίς επιβάρυνση.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στην Αγία Παρασκευή και θα είναι διάρκειας 6 ωρών. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, που θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες, θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι αντιμετώπισης κλπ).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 27-28 ή 29 Ιανουαρίου 2014

Καταληκτική Ημερομηνία για τις αιτήσεις : 20/12/13 – Αποστολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο e-mail : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr

Αίτηση συμμετοχής (Word)