Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2012-2013 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την

ΑΠΟΦΑΣΗ 27898/20-12-2012