• 2011/02/16 στις 12:01 μμ

    Να βρείτε το γεωμ.τόπο των σημείων Μ ,απο τα οποία οι εφαπτόμενες προς τον κύκλο
    χ^2+ψ^2=ρ^2 είναι κάθετες.
    Σχόλια: Η άσκηση λύνεται εύκολα με γεωμετρικό τρόπο.
    Το ερώτημα είναι: Μπορούμε να την λύσουμε με αλγεβρικό τρόπο;
    π.χ. με χρήση διανυσμάτων;