«

»

Φεβ 21 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ) 2017-2018

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  Κορινθίας έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υ. Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/22.01.2018) Υ.Α. με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
  2. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β΄/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016(ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/22.08.2016),
  3. Τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Οικείων Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης,
  4. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4340/τ.Β΄/13-12-2017),
  5. Την Υ.Α. 12669/Δ5/25.01.2018 με θέμα « Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας –Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018»,
  6. Το υπ΄ αριθμ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018»,
  1. Την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 1549/12-2-2018 του Περιφερειακού Διευθυντή της Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου με θέμα «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων σχολικού έτους 2017-2018»,
  2. Οι δαπάνες διεξαγωγής των αγώνων θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , Φορέας 90-03, Ειδικός Φορέας 185, Κ.Α.Ε. 5272, οικ.  έτους 2018, για «κάλυψη δαπανών για σχολικές δραστηριότητες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας για το έτος 2018»,
  3. Την υπ΄ αριθμ. 2/13-02-2018 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κορινθίας.

Προκηρύσσει

 

Τους Πανελλήνιους  Σχολικούς Αγώνες Πετοσφαίρισης  (Α΄φάση) μαθητών/τριών Γ.Ε.Λ., ΕΠΑΛ Κορινθίας σχολικού έτους 2017-2018.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθήτριες-τες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργικής Απόφασης.

Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

Η  Υπεύθυνη δήλωση  γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες  Λυκείων  ετών  γέννησης 2000,2001,2002 και 2003 (εφόσον φοιτούν στην Α΄ Λυκείου).

Διευκρινίζουμε, ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2002και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2003, μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση και από Παιδίατρο.

 

Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών έχει ως εξής:

Είκοσι (20) στη λίστα (παρ.1γ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις (14).   

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/μαθήτριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας ( Σε όλες τις φάσεις Α΄-Β΄-Γ΄ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων