Σημειωματάριο

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.
ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Οι θεωρίες του μπηχεβιορισμού (συμπεριφορισμού) μελετούν τις εξωτερικές αντιδράσεις των ατόμων και απορρίπτουν τις υποθέσεις ή τις ερμηνείες που στηρίζονται στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες
 •  Προγραμματισμένη Διδασκαλία (B. F. Skinner)
 •  Λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice)

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • εποικοδομισμός ή κονστρουκτιβισμος nαποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου. Η μάθηση στις θεωρίες αυτές δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης 
 • Piaget επικοδομοισμός & J. Bruner ανακαλυπτική μάθηση καθοδηγούμενη ανακάλυψη
 • Εκπ/κά λογισμικά τύπου Logo  & ανοιχτοί μικρόκοσμοι  οικοδόμησης της γνώσης , προσωπική έκφραση των μαθητών, πολλαπλές αναπαραστάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Βασικά Χαρακτηριστικά

 •   κοινωνικός εποικοδομισμός, η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια – κοινωνική αλληλεπίδραση
 •   L. Vyotsky ζώνης εγγύτερης (ή επικείμενης) ανάπτυξης  συνεργατική μάθηση
 •   νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική παρουσίαση: Γνωστικές θεωρίες Μάθησης

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΠΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 • Εξάσκησης & Πρακτικής (tutorials, drill & practice) πολυμεσικού περιεχομένου
 • Κλειστού τύπου, διδακτική διαδικασία προκαθορισμένη
 • Ευνοούν γνώσεις και δεξιότητες χαμηλού επιπέδου
 •  Αναλαμβάνουν μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα
 •  Διδακτικά μέσα που αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας
 •  Ταιριάζουν με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 •  Διδακτικά μέσα που χρησιμοποιεί ο εκπ/κός και ο μαθητής σε όλο το εύρος της εκπ/κής διαδικασίας
 •    Περιλαμβάνουν κατά κανόνα λογισμικά γενικής χρήσης και εφαρμογές διαδικτύου
 •   Ανοικτού τύπου, όχι προκαθορισμένη διδακτική διαδικασία
 •   Διδακτικά περιβάλλοντα που ευνοούν τη γλωσσική εκπαίδευση
 •   Αποτελούν μέσα για γραφή, ανάγνωση & επικοινωνία
 •   Ταιριάζουν κυρίως με τις κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης                                                                            Κατεβάστε τη σχετική παρουσίαση από εδώ

   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

 •   Γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive tools)
 •   Ανοικτού τύπου, διδακτική διαδικασία που διαφοροποιείται από τον εκπ/κό ή το μαθητή
 •   Ευνοούν γνώσεις & δεξιότητες υψηλού επιπέδου
 •   Υποστηρίζουν & ενισχύουν το μαθησιακό έργο του μαθητή
 •   Ταιριάζουν με τις γνωστικές και τις κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης
 •   Εποικοδομηστικά περιβάλλοντα μάθησης που απαιτούν εμπλοκή πολλών

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας
 • Λογισμικό Εξάσκησης & Πρακτικής
 •  Λογισμικό Πολυμέσων ή Υπερμέσων : α) Θεματικές Εγκυκλοπαίδειες  β) Υπερμεσικές Εγκυκλοπαίδειες
 • Ηλεκτρονικά Παιγνίδια
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης 

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Τα λογισμικά ή οι εφαρμογές αυτές είναι κυρίως προγράμματα γενικής χρήσης ή περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου & δεν υπάρχει περαιτέρω κατηγοριοποίηση
 •  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

 • Συστήματα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
 • Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων                                                                              
 • Συστήματα Οπτικοποίησης
 •  Εφαρμογές Προσομοίωσης
 • Εφαρμογές Μοντελοποίησης
 • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα:α) τύπου Logo  β) Μικρόκοσμοι    Κατεβάστε τη σχετική παρουσίαση εδώ