2.ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός:

Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν ως βασικό σκοπό να προσεγγίσουν οι μαθητές τη διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης ενός γραπτού κειμένου μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Επίσης να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες της δομής του κειμένου μέσω του power point και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της προσωπικής έκφρασης.

Επιμέρους στόχοι:

Γνωστικοί-Μαθησιακοί

  • Να μπορούν να αναλύουν ένα το γραπτό κείμενο και να το συνθέτουν μέσα από την επιλογή κατάλληλων εικόνων και ενδεικτικού κειμένου.
  • Να είναι σε θέση να συνθέτουν δημιουργικό κείμενο με τη μορφή διαλόγων ή συνοπτικού κειμένου.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες που έχουν σχέση με τη ενεργό συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση ενεργούς διερεύνησης και να αποκτήσουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα.
  • Να συνθέτουν πληροφορίες σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων πολυμέσων (οπτικοποίηση).
  • Να τους δοθεί η ευκαιρία για συνεργασία και αλληλοβοήθεια και μέσω της κριτικής σκέψης να γίνει η αναζήτηση πληροφοριών, η ανταλλαγή αποτελεσμάτων και η διεξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας-συνεργασίας
  • Να επαναλάβουν γνώσεις που απέκτησαν και να τις εμπεδώσουν με διαθεματικές δραστηριότητες ( πχ. Ευέλικτη ζώνη, Αισθητική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή,Φυσική Αγωγή)

Τεχνολογικοί

  • Να εξασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.
  • Να εξασκηθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Power Point