4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Κριτήρια Αξιολόγησης

Μέγιστος Βαθμός

Α ομάδα

Β ομάδα

Γ ομάδα

Δ ομάδα

Έγινε η κατάλληλη επιλογή των πληροφοριών  15        
Οι μαθητές ερμήνευσαν σωστά τις πληροφορίες που έλαβαν  15        
Οργάνωση και σύνθεση των πληροφοριών από τους μαθητές  15        
Πληρότητα έκφρασης  15        
Βαθμός δημιουργικότητας  15        
Βαθμός συνεργασίας  15        
Συμμετοχή στην τάξη  10        
Σύνολο βαθμολογίας  100        

Για την αξιολόγηση της δραστηριότητας που προτείνετε μπορείτε να ακολουθήσετε την παραπάνω ρουμπρίκα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστική παρουσίαση των βασικών δομών σχεδιασμού και υλοποίησης του web quest σεναρίου