Το Νέο Σχολείο

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκινά την υλοποίηση του οράματος για το Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα.

Το εγχείρημα που ονομάζεται «Νέο Σχολείο» ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος, ψηφιακό, καινοτόμο, πράσινο, ολοήμερο. Πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες με τη συμμετοχή του μαχόμενου εκπαιδευτικού στην τάξη. Με τη λειτουργία του Νέου Σχολείου δρομολογούνται ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα του μαθήματος, θέτουν το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών και τον ετοιμάζουν για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το Νέο Σχολείο οδηγεί σε μια εκπαίδευση δημιουργική, καινοτόμα, ανοιχτή στις εξελίξεις της παγκόσμιας γνώσης.

Στοχεύει στη  διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Η πραγμάτωση του Νέου Σχολείου ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, ενώ σταδιακά επεκτείνεται στο Λύκειο. Το Νέο Σχολείο –  Σχολείο 21ου αιώνα έχει στόχο την προετοιμασία των νέων γενιών ώστε να μπορούν:

 • να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο «πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου,
 • να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου,
 • να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,
 • να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή,
 • να αναπτύσσουν αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό πνεύμα, και περιβαλλοντική συνείδηση.

Η λειτουργία του θα επιφέρει μακρόχρονα βελτίωση σε κρίσιμους τομείς αποτελεσματικότητας και ποιότητας όπως είναι ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα εξάλλου της λειτουργίας του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) θα είναι και :

 • Η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (βάσει της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης). Μέσα από αυτές, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη αποφάσεων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων.
 • Η ανάδειξη των καλών πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα για τη διαμόρφωση ενός νέου, βελτιωμένου, υποδειγματικού σχολείου.

Αφετηρία για το νέο εγχείρημα είναι η διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι ανοιχτό και ευέλικτο, ώστε να παρέχει περιθώρια ελευθερίας στον εκπαιδευτικό και να μην υπάρχει πλέον η δέσμευση του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου. Ειδικά για τις μικρές τάξεις, το πρόγραμμα σπουδών θα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της ύλης μέσα στο σχολείο. Παράλληλα, θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αναπτύσσουν οι μαθητές σε κάθε τάξη και θα περιγράφονται οι δείκτες επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης των μαθητών καθώς και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις διαφορετικές κοινωνικό – πολιτισμικές παραστάσεις του κάθε παιδιού. Η σύνταξη του νέου προγράμματος σπουδών ξεκινά από την υποχρεωτική εκπαίδευση για να προχωρήσει στη συνέχεια στο λύκειο δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της γνώσης από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν πρώτοι να στηρίξουν την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Γι’ αυτό το λόγο, το Νέο Σχολείο δίνει προτεραιότητα στη συστηματική επιμόρφωση, την υποστήριξη και την εμψύχωση του διδακτικού προσωπικού. Με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και σε ένα χρονικό πλαίσιο τετραετίας οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε αντικείμενα που θα συμβαδίζουν με τις προβλεπόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η επιμόρφωση, μεταξύ άλλων, θα αφορά τις νέες τεχνολογίες, θέματα πολιτισμού και τεχνών καθώς και τρόπους που θα  βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο μάθημά τους στοιχεία για την ανάπτυξη μιας πιο ίσης, πιο ανοιχτής, πιο αειφόρου και πιο πράσινης κοινωνίας.

Στο Νέο Σχολείο προωθείται ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που απαιτεί όχι μόνο νέες παιδαγωγικές τεχνικές αλλά και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Τα πρόσθετα αυτά εργαλεία μάθησης θα δίνουν περισσότερες επιλογές  και μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους εκπαιδευτικούς ενώ θα προκαλούν το μαθητή να ερευνήσει και να ανακαλύψει τη γνώση.

Οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο του νέου σχολείου υποστηρίζονται με:

 • Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής από την ηλικία των 4 ετών
 • Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
 • Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ
 • Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία.
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

5 Responses to Το Νέο Σχολείο

 1. άσε τις αναρτήσεις και κοίτα κάνε καμιά εργασία!

 2. ωραίο άρθρο !

Αφήστε μια απάντηση