Άρθρα: ΥΠΔΒΜΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

—–

 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος – Σ. Μερκούρης

Τηλέφωνο: 210 344 3605 – 2247 (Π/θμια)

210 344 3272 – 2242 (Δ/θμια)

Να διατηρηθεί μέχρι ………………

Βαθμός Ασφαλείας ………. ……

Μαρούσι,        19/09/2013

Αριθ. Πρωτ.:   133099/Γ2

Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς :

1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.

Έδρες τους.

2. Σχολικούς Συμβούλους της χώρας.

(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.

(μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)

 

Κοιν:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                                      της χώρας. Έδρες τους.

 

ΘΕΜΑ:  «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»

 

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Επισημαίνεται ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήμα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.

 

 

 

       Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                                   Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3  Γραφείο κ.  Γενικού Γραμματέα

4. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

5. ΔΙΠΟΔΕ

6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

7. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

8. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

9. ΓΕΠΟ

10. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ΄

11. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήματα Β΄ και Γ΄

 
 
 

 

 

 

προγραμμα σπουδών Θρησκευτικα

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 12364/28-6-2013, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

«Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στο πλαίσιο του λεγόμενου Νέου Σχολείου, εκπονήθηκαν νέα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) σε όλα τα μαθήματα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο). Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής παρέμβασης είναι ο παιδαγωγικός αναπροσανατολισμός της διδακτικής διεργασίας στην κατεύθυνση της διερευνητικής, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε από ομάδα Θεολόγων εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π, Σχολικοί Σύμβουλοι, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί) το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) και ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου. Πάντως, το νέο Π.Σ. δεν είναι διδακτικό εγχειρίδιο για τους μαθητές, όπως εσφαλμένα θεωρήθηκε ούτε κατάλογος διδακτικών ενοτήτων ή λίστα περιεχομένων της διδακτέας ύλης, αλλά ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών αρχών, προσανατολισμών και διδακτικών προτάσεων που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του σχεδιασμού της διδασκαλίας από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Αυτή είναι και η κύρια μορφολογική διαφορά ως προς τα λεγόμενα Αναλυτικά Προγράμματα του παρελθόντος. Ως βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα.

 

Τα νέα Π.Σ. βρίσκονται σε φάση πιλοτικής εφαρμογής και αναμένονται την εποικοδομητική και τεκμηριωμένη μέσα από την διδακτική πράξη κριτική και αξιολόγηση τους, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις. Αυτό ισχύει και για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπου το νέο Π.Σ. εφαρμόζεται πιλοτικά και πειραματικά, ώστε να διαπιστωθούν στην πράξη πιθανά προβλήματα, ατέλειες, ελλείψεις και να επιχειρηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές, προκειμένου να εφαρμοστεί κατόπιν σε όλα τα σχολεία. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε εποικοδομητική κριτική με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις.

 

Η πρόταση του νέου Π.Σ. στα Θρησκευτικά παρουσιάζει ένα μάθημα ανοικτό και πλουραλιστικό, που διατηρεί τον γνωσιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα που είχε ως τώρα, αλλά επιπλέον λαμβάνει υπόψη τις μορφωτικές ανάγκες των σύγχρονων μαθητών και εμπλουτίζεται με περισσότερα στοιχεία για τις χριστιανικές παραδόσεις της Ευρώπης και τις άλλες μεγάλες θρησκείες. Οι «συντεταγμένες» αυτές διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα θρησκευτικού μαθήματος το οποίο ξεκινά από και έχει επίκεντρο την ελληνορθόδοξη παράδοση του τόπου, την παράδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, όπως αυτή σαρκώθηκε στην ζωή και αποτυπώθηκε στα μνημεία του πολιτισμού του.

 

Επισημαίνεται, πάντως, ότι το νέο Π.Σ. αφορά την θρησκευτική αγωγήστη δημόσια εκπαίδευση και όχι την εκκλησιαστική κατήχηση. Το μάθημα των Θρησκευτικών βεβαίως και έχει ως κέντρο, αφετηρία και πρωταρχικό μέλημα την Ορθόδοξη πίστη και ζωή, αλλά οφείλει και πρέπει να έχει ορίζοντα αναφοράς και διαλόγου και με τις άλλες χριστιανικές κατανοήσεις, τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και τις σύγχρονες φιλοσοφικές ή άλλες μορφές πνευματικότητας. Ένας ουσιαστικός διάλογος, ανάμεσα στο κέντρο και στον ορίζοντα, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών θεμελιωμένος πάνω στην ορθή προσέγγιση και κριτική κατανόηση των διαφορετικών αφηγήσεων, δεν στοιχειοθετεί απομάκρυνση από την Ορθοδοξία ή μια μορφή θρησκευτικού συγκρητισμού- απεναντίας, συνιστά κυρίως και κατεξοχήν την πεμπτουσία της χριστιανικής μαρτυρίας στον σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν επιλεγεί οι πλέον βασικές και θεμελιώδεις Θεματικές Ενότητες που αφορούν την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Οι Θεματικές αυτές Ενότητες επικεντρώνονται γύρω από: την Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, την λατρεία, την πίστη και την οργάνωση της Εκκλησίας, τις κύριες εορτές, τους ιερούς τόπους, τα μνημεία και την τέχνη της Εκκλησίας, τους αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και πρόσωπα που εξέφρασαν την πίστη στα νεότερα χρόνια μέχρι τις μέρες μας, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, καθώς και τα πατερικά και αγιολογικά κείμενα, τα σύγχρονα θέματα ζωής που προσεγγίζονται σε σχέση με την μαρτυρία της Ορθόδοξης Παράδοσης, τα κύρια ιστορικά γεγονότα και την πορεία του Χριστιανισμού με έμφαση στην Ορθόδοξη Παράδοση και την σχέση Ελληνισμού και Χριστιανισμού και, τέλος, την παρουσία και μαρτυρία του Χριστιανισμού στο σύγχρονο κόσμο.

 

Οι βασικές επικρίσεις κατά του νέου Π.Σ. εντοπίζονται κυρίως στην συμπερίληψη θρησκειολογικών στοιχείων και αναφορών του. Αρκετοί μάλιστα είτε απομόνωσαν επιμέρους θρησκειολογικές αναφορές είτε συνέλεξαν όλα τα θρησκειολογικά στοιχεία του νέου Π.Σ. και τα ενοποίησαν σκόπιμα για να φανεί ότι το νέο Πρόγραμμα είναι σαφέστατα ή αμιγώς θρησκειολογικό. Οι όποιες αναφορές σε άλλες θρησκείες – όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο – γίνονται πάντοτε έπειτα από προηγηθείσα εκτενή παρουσίαση των Ορθόδοξων χριστιανικών θεμάτων κάθε ενότητας και πάντως σε ποσοστό όχι άνω του 10% επί της συνολικής διαπραγματευόμενης ύλης κάθε Θεματικής Ενότητας. Αξίζει να επισημανθεί ακόμη ότι οι θρησκειολογικές αναφορές στα βιβλία των Θρησκευτικών υπάρχουν ήδη από την δεκαετία του ’60 στο Γυμνάσιο, ενώ στο Δημοτικό ήδη με τα ισχύοντα νέα βιβλία του 2003-2006. Οι μαθητές δεν καλούνται να μελετήσουν σε βάθος άλλες θρησκείες αλλά απλώς να εντάξουν στο πεδίο των θρησκευτικών τους γνώσεων κάποια ακόμη στοιχεία για τις θρησκείες αυτές, ενώ φυσικά στο θεματολόγιο του μαθήματος σε όλες τις τάξεις είναι κυρίαρχη η παρουσία της Ορθοδοξίας (πίστη – θεολογία – λατρεία – ζωή – τέχνη). Το Π.Σ., όμως, δεν μπορούσε να μη λάβει σοβαρά υπόψη του, ότι στον σύγχρονο κόσμο οι μαθητές – ακόμη και των τάξεων του Δημοτικού – έχουν πολλές ευκαιρίες να πληροφορηθούν – συχνά με ανορθόδοξο έως και επιζήμιο τρόπο – από πολλές πηγές (τηλεόραση-βιντεοπαιχνίδια – κινηματογράφος – διαδίκτυο), δεδομένα που αφορούν στην πίστη και στη λατρεία ανατολικών κυρίως θρησκειών και των ποικίλων παραφυάδων τους, όπως εμφανίζονται στον δυτικό κόσμο.

 

Επομένως, ένα σοβαρό σχολικό μάθημα Θρησκευτικών, που αισθάνεται το «παλμό» των εξελίξεων στη σύγχρονη κοινωνία, δεν θα ήταν δυνατόν να αδιαφορήσει για την σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των μικρών μαθητών με απώτερο στόχο την αποφυγή της παραπληροφόρησης και των συνεπαγόμενων κινδύνων. Ο ισχυρισμός περί εισαγωγής «μιας πανθρησκείας» με το νέο Π.Σ. στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου είναι ανυπόστατος, καθώς η διαστρωμάτωση της ύλης σχετικά με την Ορθόδοξη διδασκαλία, με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και με τις λοιπές μεγάλες θρησκείες, είναι απολύτως σαφής και διακριτή τόσο μέσα στο Π.Σ. όσο και στην εκτενή προτασσόμενη εισαγωγή, όπου δικαιολογούνται με επάρκεια οι θεματικές επιλογές, οι οποίες πάντως κινούνται εντός του νομιμοποιητικού πλαισίου του ισχύοντος νόμου (Ν. 1566) και είναι συγκρίσιμες με τα διαλαμβανόμενα στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) του 2003, καθώς από το 2006 με την εισαγωγή για διδακτική χρήση των σημερινών βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών, ήδη από τις τάξεις του Δημοτικού, διδάσκονται στοιχεία άλλων θρησκειών, γεγονός που δεν προκάλεσε τότε ανάλογη με την σημερινή αντίδραση.

 

 

 

Επίσης, το μάθημα των Θρησκευτικών οφείλει στο πλαίσιο λειτουργίας του να διαχειρίζεται την γνωριμία με τις άλλες θρησκείες, να έχει άποψη για την θρησκευτική ετερότητα και να εγκαινιάζει ή ενθαρρύνει έναν ουσιαστικό διάλογο και μία κριτική προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου εν γένει. Οι επικριτές αυτής της προσέγγισης αντιλαμβάνονται το μάθημα των Θρησκευτικών μάλλον ως κλειστό μάθημα που δεν χρειάζεται να διαλέγεται στον δημόσιο χώρο του σχολείου. Ωστόσο, οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλώς οι μόνοι που έχουν διδαχθεί θέματα θρησκειολογίας στις πανεπιστημιακές τους σπουδές, αλλά και εκείνοι που καλούνται στις νέες συνθήκες των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο μετά λόγου γνώσεως προς την κατεύθυνση του αλληλοσεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης με την θρησκευτική ετερότητα. Άλλωστε, αρχές όπως η ανοικτότητα, η ανεκτικότητα, η νηφαλιότητα, η οικουμενικότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου, της θρησκευτικής ετερότητας και του διαφορετικού πολιτισμού, η ειρηνική συνύπαρξη, ο διάλογος, η ελευθερία κ.ά., αποτελούν όχι απλώς θεωρητικές συλλήψεις της χριστιανικής διανόησης αλλά βιωματικές κατακτήσεις της Ορθόδοξης Παράδοσης κατά την μακραίωνα ιστορική της όδευση.

 

 

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι υπήρξε κοινή διαβούλευση της Επιτροπής εκπόνησης του νέου Π.Σ. με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και τους Θεολόγους Σχολικούς Συμβούλους.

 

 

 

Στην πράξη το νέο Π.Σ. ουσιαστικά δεν απομακρύνεται από τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος, όπως αυτοί ορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα του 2003 (ΔΕΠΠΣ). Τα Προγράμματα εκείνα, πέρα από την ενημέρωση για την υφή του θρησκευτικού φαινομένου, την ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης και την απόκτηση γνώσεων γύρω από τη Χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητας, με την αξιοποίηση των μορφωτικών αγαθών της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και της Παράδοσης της Εκκλησίας, εστίαζαν επιπλέον στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών και στάσεων, στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας, στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης, στην αντίληψη ότι το αυθεντικό χριστιανικό μήνυμα είναι υπερφυλετικό, υπερεθνικό και οικουμενικό, στην κατανόηση της πολυπολιτισμικής, πολυφυλετικής και πολυθρησκευτικής δομής των σύγχρονων κοινωνιών και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαχριστιανική και διαθρησκειακή επικοινωνία και αλληλογνωριμία. Συνεπώς, το νέο Π.Σ. κινείται πάνω στις ίδιες βασικές αρχές τις οποίες εμπλουτίζει και αναπτύσσει περισσότερο.

 

Σε κάθε περίπτωση, επί του ζητήματος αυτού διεξάγεται ένας ανοικτός επιστημονικός, παιδαγωγικός και θεολογικός διάλογος, ο οποίος θα είναι σαφέστερος, όταν σύντομα το Π.Σ. στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου θα έχει αναμορφωθεί και οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία και είναι υπεύθυνη για την τελική του σύνθεση και υποβολή. Ακολούθως θα υπάρξει, όπως και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αξιολόγηση από μια εξωτερική επιτροπή κρίσης.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

 

Ανακηρύχτηκαν απ το υπουργείο Παιδείας οι υποψήφιοι όλων των παρατάξεων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ. ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ ,θα διεξαχθούν στις 7 Νοεμβρίου Στους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα θα χορηγηθεί άδεια μιας ημέρας. Πρόκειται για τους τους εξής εκπαιδευτικούς και συνδυασμούς:

Συνδυασμός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Τσακάλης Ηλίας του Ανάργυρου

Συνδυασμός: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΕΙΣΠΙΕΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Αβράμης Κωνσταντίνος του _ημητρίου

Αγγελόπουλος Ηλίας του Γεωργίου

Αθανασιάδη Παναγιώτα του Νικολάου

Αθανασίου Ρίζος του Νικολάου

Αθανασίου Χρυσάνθη του Παντελή

Αλεμίδου Θωμαή του Γεωργίου

Αλεξανδροπούλου Ιφιγένεια του Γεωργίου

Αλεξίου Κώστας του Νικολάου

Αλεξίου Θόδωρος του Νικολάου

Αλεξόπουλος _ιονύσης του Στεφάνου

Αλχατζίδου Μάχη του Γεωργίου

Ανδρέου Μαρία του Ιωάννη

Αντωνάκος Λάμπρος του Γεωργίου

Αντωνόπουλος Παύλος του _ημητρίου

Αποστολόπουλος Ανδρέας του _ημοσθένη

Αποστόλου Αντώνης του Γεωργίου

Βαμβακάς Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

Βαρδαλαχάκης Ιωάννης του Νικολάου

Βαρδουνιώτης Ιωάννης του _ημητρίου

Βασιλειάδης Βασίλης του Γεωργίου

Βασιλείου Πέτρος του Ναπολέοντα

Βάσσης _ιονύσης του Παναγιώτη

Βλαντή Σταυρούλα του Σπυρίδωνα

Βρόικος _ημήτρης του Παύλου

Γαζάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

Γαϊτανίδου Χριστούλα του Παντελή

Γαλάνης Μιχαήλ του Παναγιώτη

Γαλιατσάτος Νικόλαος του _ιονυσίου

Γανιάρη Ιφιγένεια του Κωνσταντίνου

Γεωργιάδη Χρύσα του Βασιλείου

Γεωργοκώστα Σοφία του Χρήστου

Γιαννόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Γκαρανέ Κωνσταντίνα του _ημητρίου

Γκαρτζώνη Μαριάννα του Βασιλείου

Γκίκα Έφη του Λεωνίδα

Γκίνος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Γκιντίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη

Γκογκίδης Κωνσταντίνος του Πέτρου

Γκόλτσιος Γεώργιος του Θεοδώρου

Γκουλιούμης Νικόλαος του Στυλιανού

Γρηγοριάδου Ελισσάβετ του Χρήστου

Γρηγοριάδου Σοφία του Παναγιώτη

Δάμαλος Χρήστος του Ευαγγέλου

Δαμασκηνός Δημήτρης του Ανέστη

Δανιήλ Mαρία του Μιχαήλ

Δασακλή Μάγδα του Ιωάννη

Δεμερδεσλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Δημάκου Μάρω του Αθανασίου

Δημητούλης _ημήτρης του Γεωργίου

Δημόπουλος Βασίλειος του _ημητρίου

Διαμαντίδης Σεβαστός (Τάκης) του Αντωνίου

Εσναφίδης Κωνσταντίνος του Συμεών

Ζαγανίδης Χρήστος του Μενελάου

Ζαραβίνας Μιχάλης του Σωκράτη

Ζάρδας Νίκος του Θεοδώρου

Ζωϊτσάκος Σωτήρης του Σταύρου

Θεοδωρίδου Ευδοξία του Πασχάλη

Ιωαννίδου Παναγιώτα του Ευσταθίου

Καββαδάς _ιονύσιος του Σπυρίδωνος

Καββαδίας Γιώργος του Κωνσταντίνου

Καζάνης Νεκτάριος του Κωνσταντίνου

Καλαϊτζίδου Σοφία του Αλεξίου

Κανταρτζής Φώτης του Ιορδάνη

Καπέτης _ημήτριος του Λαζάρου

Καρακολίδης Παναγιώτης του Αντωνίου

Καρακώστας Κώστας του Χρήστου

Καρασίμος Ιωάννης του Σεραφείμ

Καρατάκη Σοφία του _ημητρίου

Καρυώτης _ημήτριος του Χαρίλαου

Κασάπης Αθανάσιος του Ιωάννη

Κάτσικας Χρήστος του Παναγιώτη

Κατσούλας Άκης του Γεωργίου

Κατσούλη Αθανασία του Βασιλείου

Κεσαλίδης Βασίλειος του Ιωάννη

Κεχαγιά Ελένη του Κωνσταντίνου

Κοκκόλης Λεωνίδας του Παρασκευά

Κολιός Τηλέμαχος του Αποστόλου

Κολοτούρου Ευγενία του Γεωργίου

Κονταρίδου Ειρήνη του Γεωργίου

Κοντελές _ημήτρης του Βασιλείου

Κοντογιάννη Μαριλένα του Ιωάννη

Κορδάτος Κώστας του _ιονυσίου

Κοροξενού _ανάη του Στέλιου

Κόρπας Παναγιώτης του Βασιλείου

Κουματζιάς _ημήτρης του Νικολάου

Κουρνιώτης Χρήστος του Τιμόθεου

Κουρούπης Σταμάτιος του Ιωάννη

Κουτίτας Κωνσταντίνος του Λαυρεντίου

Κουτσούκου Ευαγγελία του Νικολάου

Κόφφα Γεωργία του Χρήστου

Κρεασίδης Γεώργιος του Χρήστου

Κρητικός Παναγιώτης του Νικολάου

Κυριακάκης Γιάννης του Θωμά

Κώνστας Σωτήρης του Περικλή

Κωσταρά _ήμητρα του Γεωργίου

Κωστόγιαννης Ταξιάρχης του _ημητρίου

Κωστόπουλος Ιωάννης του Χρήστου

Κωτούλας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Λαγκαδιανού Σταματίνα-Ιωάννα του Αντωνίου

Λαθήρα Γιάννα του _ημητρίου

Λαθήρας Γιάννης του Κωνσταντίνου

Λαμπράκης Στέλιος του _ημητρίου

Λέκκα Αλεξάνδρα του Νικολάου

Λέκκας Παναγιώτης του Αναστασίου

Λένου Αλεξάνδρα του Αποστόλου

Λιβανός Βασίλης του Στεφάνου

Λύκος Επαμεινώνδας του Γεωργίου

Μακρίδης Γιάννης του Χρήστου

Μάλλης Γεώργιος του Ζησίμου

Μανδέλλου Μαρία του Βασιλείου

Μαρίνης Στέλιος του Κωνσταντίνου

Ματσούκας Χρήστος του Βασιλείου

Μαυρέλης Ιάκωβος του Ιωάννη

Μαχά Μαρία του Νικολάου

Μήτσος Παναγιώτης του Αθανασίου

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη

Μιχολός Βασίλειος του Ιωάννη

Μόσχος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος

Μόσχου Ελένη του Ιωάννη

Μπαλάσκας Λάμπρος του Αλεξίου

Μπάλλας Ανδρέας του Αντωνίου

Μπαχτή Άννα του Ευαγγέλου

Μπέκης Νικόλαος του Γεωργίου

Μπέντση Ελευθερία του Ιωάννη

Μπίκα _ήμητρα του Χαδούλη

Μπιχάκης Φώτης του Κωνσταντίνου

Μποζίκης Συμεών του Ανδρέα

Μπουραντάς Όθων του Βασιλείου

Μπούρδαλας Παναγιώτης του Αντωνίου

Μπρατοπούλου Βαρβάρα του Ιωάννη

Ναξάκης Αντώνης του Ιωάννη

Νικητόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου

Νικολάου Σταμάτης του Παναγιώτη

Νικολόπουλος Απόστολος του Νικολάου

Ντάφλος Γεώργιος του Σωτηρίου

Νταφόπουλος Κώστας του Ευαγγέλου

Ντούλας Παναγιώτης του Ευριπίδη

Ντουράκης Κωνσταντίνος του Στεργίου

Ξυδάς Αποστόλης του Μιχαήλ

Οικονομίδου Κωνσταντίνα του Παναγιώτη

Οικονόμου Γεώργιος του Παναγιώτη

Οικονόμου _ήμητρα του Κωνσταντίνου

Οικονόμου-Παπαδοπούλου Αθανασία του _ημήτριου

Παληγεώργου Νίτσα του Ευαγγέλου

Πανοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου

Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη

Παπαδόπουλος _ημήτρης του Γεωργίου

Παπαδόπουλος Θανάσης του Χρήστου

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου

Παπαθανάσης Ελευθέριος του Ορέστη

Παπαμιχαήλ Παναγιώτης του Ιωάννη

Παπαναγιώτου Βασιλική του Νικολάου

Παπασπύρου Απόστολος του Άγγελου

Παπαχατζής Ηλίας του Θεοφάνη

Παρασκευόπουλος Γιώργος του Βασιλείου

Πατσούρας Σάκης του Χρήστου

Περιστεροπούλου Μαρία του Βασιλείου

Πετράκης Βασίλης του Κωνσταντίνου

Πέττας Αντώνης του Ανδρέα

Πίπα Έλσα του Νικολάου

Πλαγιανάκου Ειρήνη του Μιχαήλ

Προυσαλίδης Γιώργος του Βασιλείου

Ρακόπουλος Κώστας του Αλεξάνδρου

Ράπτη Μαρίνα του Βύρωνα

Ρέππα Βενετία του Νικολάου

Ρώϊμπα Φωτεινή του Ιωάννη

Σαμοΐλης Γιάννης του Σωτηρίου

Σαραϊδάρη Πόπη του Γεωργίου

Σβάρνα Καλλιόπη του Ιωάννη

Σιάμος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος

Σκαλτσάς Γιώργος του Νικολάου

Σουλιώτης Κώστας του Ευαγγέλου

Σόφης Γιώργος του Χρήστου

Σόφης Χρίστος του Γεωργίου

Σπυροπούλου Αγγελική του Γεωργίου

Στασινού Αποστολία (Ντόλη) του Σπυρίδωνος

Σταυρόπουλος Σίμος του Αναστασίου

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του _ημητρίου

Στεφανίδου Σοφία του Στεφάνου

Στούμπος Αλέξανδρος του Ελευθερίου

Στυλιανουδάκης Ζαχαρίας του Ιωάννη

Σφαιροπούλου Αθηνά του Θεοδώρου

Σωπιάδου Ειρήνη του Νικολάου

Τζένου Ευλαλία του Ιωάννη

Τζέρπος Νικόλαος του Ιωάννη

Τζιορτζιώτης Σταύρος του Νικολάου

Τονοζλή Πασχαλίνα του _ημητρίου

Τονοζλής Γεώργιος του _ημητρίου

Τριβιζάκης Γιώργος του Μιχαήλ

Τσανακτσίδης Γιάννης του Ευσταθίου

Τσατούρας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Τσιλιμπάρη Όλγα-Αικατερίνη του Σπυρίδωνα

Τσίντζελη Φωτεινή του Φιλίππου

Τσιρεπλής Ιγνάτιος του Παναγιώτη

Τσιριγώτης Θανάσης του _ημητρίου

Τσολάκης Αντώνιος του Στυλιανού

Φατούρου Αγγελική του Ευαγγέλου

Φιλιππίδη Θεώνη του Ευαγγέλου

Φιλίππου _ημήτριος του Αριστείδη

Φύτρος Πέτρος του Παντελή

Φωτιάδης Γιώργος του Ιωάννη

Φωτοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου

Χαλιμούρδα Αντιγόνη του Γεωργίου

Χαλκής Γιώργος του Απόστολου

Χατζημάνου Έφη του Κωνσταντίνου

Χούλης Νικόλαος του Μανώλη

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία του Αγησίλαου

Χρυσαφόπουλος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα

Χρυσοστομίδου Βασιλική του Παύλου

Συνδυασμός: ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Αγγελέτος Νικόλαος του Αθανασίου

Αντύπας Ιωάννης του Θεόδωρου

Αποστολοπούλου Ελένη του Αποστόλου

Βαζιτάρης Βασίλειος του Γεωργίου

Βαρδικελδόγλου Χρήστος του Ιωάννη

Βασιλάκης Ιωάννης του _ημητρίου

Βασιλάτος Παύλος του Ανδρέα

Βιρβίλης Κωνσταντίνος του Λάμπρου

Βόιτσες Θεοδόσης του Αχιλλέα

Βράντζας Γεώργιος του Ευριπίδη

Γαζανός Ιωάννης του Ελευθέριου

Γερακόπουλος Χρήστος του Ευστράτιου

Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος του Ιωάννη

Δάφος _ημήτριος του Πέτρου

Δέλλιος Λουκάς του Θεόδωρου

Ευαγγελόπουλος Θεοχάρης του Ανδρέα

Ζαμανάκης Ανάργυρος του Ηλία

Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Ζιώγα Φανή του Άρη

Θεοδοσιάδης Ιωάννης του Χαράλαμπου

Καλπαξίδης Θεόδωρος του Ιωάννη

Καραγιάννης _ημήτριος του Ιωάννη

Καρλαύτης _ημήτριος του Μιχαήλ

Καρώ Σωτήριος του Ανδρέα

Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου

Κατσιαβριάς _ημήτριος του Αντωνίου

Κεσκίνης _ημήτριος του Χρήστου

Κιτσάτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Κόρδας Θεόδωρος του Νικόλαου

Κόρρου Αναστασία του Ευάγγελου

Κοσμίδου Μαριγούλα του Ιωάννη

Κουρή Θεοδώρα του Ανδρέα

Κουτσαντώνης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου

Κούτσικος Λάμπρος του Ιωάννη

Κωνσταντίνου Νικηφόρος του Ανδρέα

Λαζοκίτσιος Παναγιώτης του Παύλου

Λεβαντής Οδυσσέας του Γεωργίου

Μαραγκού Αγγελική του Χρήστου

Μασμανίδου Σοφία του Ευσταθίου

Μαυρογιώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Μαχαίρας _ημήτριος του Ιωάννη

Μηλιωρίτσας Ευάγγελος του Νικόλαου

Μιχαλιός Μάριος του Ιωάννη

Μοσχολάκης Μιχάλης του Γεωργίου

Μπαλτζής Άγγελος του Αλκιβιάδη

Μπάρμπας Ιωάννης του Στέργιου

Νάνου Μπήλια του Πέτρου

Ξευγένης Κωνσταντίνος του Αναστασίου

Πανταζόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Πιτικάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Ράλλη Θωμαΐς του Χρυσοσθένους

Ρουμελιώτης Αντώνης του Ευστάθιου

Ρουμελιώτης Παντελής του Σπύρου

Σακελλαρίου Κρυσταλία του Ιωάννη

Σαρδέλης Αναστάσιος του _ημητρίου

Σκλαβούνος Λουκάς του Χρήστου

Ταπαζίδης _ημήτριος του Παντελή

Τερζάκης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Τζανετάκος Νικόλαος του _ημητρίου

Τρικκαλιώτης Γεώργιος του _ημητρίου

Τσαμήτρου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου

Τσαμπάς Θεοχάρης του Ευάγγελου

Τσιγάρας Σπήλιος του Παναγιώτη

Τσίγκος _ημήτριος του Αθανασίου

Τσουμάνη Κωνσταντίνη του Σπυρίδωνος

Φιλίππου Χρήστος του Βασίλειου-Ελευθέριου

Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

(ΔΗΑΡΜΕ)

Αθανασόπουλος Θεοφάνης του Γεωργίου

Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος του Θεοδώρου

Ανδρονίδης Θεολόγος του Αναστάσιου

Ασημακόπουλος Μάριος του Κωνσταντίνου

Βασιλάτος Παναγής του Κωνσταντίνου

Βλάχος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Γαβρίλη _άφνη του Ανδρέα

Γεωργάτος Γεράσιμος του Ιωάννη

Δαρσινός Αναστάσιος (Τάσος) του Ευθυμίου

Δημητρίου Θωμάς του Κωνσταντίνου

Δρίβας Αθανάσιος του Εμμανουήλ

Κανελλοπούλου Γεωργία (Γωγώ) του Ιωάννη

Καρούμπης Γεώργιος του Χριστόδουλου

Κετέν Παντελής του Βασιλείου

Κλάπας Παναγιώτης του Ιωάννη

Κλωνιζάκης Μάρκος του Αντωνίου

Κόλλιας Αργύριος του Τρύφωνα

Μάστορης Βασίλειος του Αναστάσιου

Μιχαλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Μπάλλας Ευθύμιος του Χρήστου

Οικονομάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ

Πέρρος Χρήστος του _ημητρίου

Πιτσιάβας _ημήτρης του Αχιλλέα

Πονηρίδου Ευαγγελία (Εύη) του Αλεξάνδρου

Σαχπαζή Αντιόπη (Πόπη) του Γεωργίου

Σιούμπουρας Ευάγγελος του _ημητρίου

Σούρμπης Αντώνιος του _ημητρίου

Σχετάκης Αντώνιος του Νικολάου

Τζιάς Παύλος του Θεοδώρου

Τούσιας Γεώργιος του Ιωάννη

Τσιάμης Γεώργιος του Βασιλείου

Τσίτσος Γεώργιος του _ημητρίου

Συνδυασμός:ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

Αγαθαγγέλου Νικόλαος του Αναστασίου

Αγοράστη Ιωάννα (Γιάννα) του Μάνθου

Αετόπουλος Αναστάσιος του Εφραίμ

Αθανασόπουλος Τρύφων του _ημητρίου

Ακτύπης _ημήτρης του Σπυρίδωνος

Αλεξίου Νικόλαος του Βασιλείου

Άννινος-Θεοδωσάτος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος

Αντώναρου Αντωνία του Νικολάου

Αντωνάτος Θεοφάνης του Αριστείδη

Αντωνιάδης Νικόλαος του Αρσενίου

Αποστολόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου

Αραμπατζή Μαρία του Θεοδώρου

Αρβανιτίδης Αλέξανδρος του Παναγίωτη

Βαγγελάτου Χρυσαυγή (Άβα) του Ηλία

Βδοκάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Βλαχάκης _ημήτριος του Βασιλείου

Γαλουζής Μιχαήλ του Βασιλείου

Γείτονας Μενέλαος του Μιχαήλ

Γεωργόπουλος _ιονύσιος του Νικολάου-Στυλιανού

Γιαννόπουλος Ανδρέας του _ημοσθένη

Γκιζιώτης Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

Δάσιου _έσποινα του Νικολάου

Δημητροκάλλης Σωτήρης του Νικολάου

Δούκας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Δουλόπουλος Γεώργιος του Γρηγορίου

Δραμανίδου Νίκη του _ημητρίου

Εμμανουήλ Αγγελική του Παναγιώτη

Ευαγγελίδης Θεόδωρος του Χαράλαμπου

Ζησιμοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου

Ζωγράφος Γεώργιος του Νικολάου

Θεοδοσάκης _ημήτριος του Νικολάου

Θεοδώρου Φίλιππος του Κωνσταντίνου

Ιωαννίδης Ιωάννης του Νικολάου

Ιωαννίδης Κυριάκος του Σπυρίδωνα

Καλόβουλος Αντώνιος του Άγγελου

Καπετάνιος Αχιλλέας του Κωνσταντίνου

Καρακίτσος Χαρίσης του Ηλία

Καραμπέτσος Αθανάσιος του Φώτη

Καρκατζούνης Θεοφάνης του Ιωάννη

Κασαπάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου

Καψαχάτη Κλεοπάτρα (Κλαίρη) του Κωνσταντίνου

Κοντογιάννη-Κουτσούμπα Αναστασία του Γεωργίου

Κοπανέλος Παναγιώτης του Ηλία

Κορφιάτης Βαγγέλης του Παναγιώτη

Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου

Κουσαθανά Μαργαρίτα του Νικολάου

Κουστουμπάρδη Λουίζα του Πετροηλία

Κουτελίδα Άννα του Αθανασίου

Κούτρας Ευστάθιος του Αθανασίου

Κρανάς Αθανάσιος του Νικόλαου

Κριαράς Στυλιανός του Παύλου

Κυριαζή Νίκη του Γεωργίου

Κυριακού Φωτεινή (Κλαίρη) του Λεωνίδα

Λάγιος Γεράσιμος του Νικολάου

Λάμπρου Αστέριος του Κωνσταντίνου

Λάμπρου _ημήτρης του Χαραλάμπους

Λιγνός Ιωάννης του Νικολάου

Λυκούρας Βασίλειος του Ιωάννη

Μαντζουράτος _ημήτριος του Χαραλάμπους

Μαργαρίτη Γεωργία του Φωτίου

Μαργαρίτης Θεόδωρος του Αποστόλου

Μαρκάκης Γρηγόριος του Εμμανουήλ

Μαρούδα Χαδίνα (Νίνα) του Κυριαζή

Μαστρογιαννόπουλος _ημήτρης του Αποστόλου

Μελάς Γιώργος του Εμμανουήλ

Μελετέα Ειρήνη του Μιχαήλ

Μεσσήνης Βασίλειος του _ημητρίου

Μεταλληνός Νικόλαος του Σπυρίδωνος

Μητσικώστα Φωτεινή του Βίκτωρα

Μούτος Θεόδωρος του Βασιλείου

Μπαρδαμάσκος Γεώργιος του Ηλία

Μπαρμπέρης Ευθύμιος (Μάκης) του Παναγιώτη

Μπέστας Ιωάννης του _ημητρίου

Μπορμπότης Ιωάννης του Θεοδώρου

Μπουλούζος Βασίλειος του Γεωργίου

Μυλωνά Ευμορφίλη (Μορφούλα) του Αλέκου

Μυλωνάς Αθανάσιος του Στυλιανού

Νιάρχος Αναστάσιος του Χρήστου

Νικολαΐδου Μαργαρίτα του Παναγιώτη

Νοτάκης Ιωάννης του Αναστασίου

Ντιντή Λεμονιά του Γεωργίου

Οργέττα Άννα (Μαριάννα) του Ιωάννη

Παλάντζας Νικόλαος του Αθανασίου

Παντή Στέλλα του Γεωργίου

Παπαγεωργίου Παναγιώτα του Βασιλείου

Παπαδημητρίου Θωμάς του Κωνσταντίνου

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Βασιλείου

Παπαδοπούλου Βασιλική του Στεφάνου

Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Μπετίνα) του Γεωργίου

Παπαδοπούλου Παρθένα (Νόπη) του Γεωργίου

Παπαναστασίου Παναγιώτα του _ημητρίου

Πατήρη Κυριακή του Πέτρου

Πατίδης Ηλίας του Χαράλαμπου

Παυλίδου Κυριακή (Κάκια) του Κωνσταντίνου

Πολίτη Ήρα του Ανδρέα

Ποτόλιας Χρήστος του _ημητρίου

Πρέντζας Ελευθέριος του Γεωργίου

Ρήγα Αθανασία του Στέργιου

Ρούσσος Ηλίας του Νικολάου

Σάββα Σάββας του Κωνσταντίνου

Σαμάρα Ελένη του Σταύρου

Σγούρος Σπυρίδων του Αθανασίου

Σιουζιουλή Αναστασία του Θεοδώρου

Σταβάρας Ευάγγελος του Γεωργίου

Σταματάκου Σταυρούλα του Ιωάννη

Σταυρόπουλος Αθανάσιος του _ημητρίου

Στυλιανίδου _έσποινα του Αντωνίου

Σωκράτους Χάρις του Σωκράτη

Τεκέογλου Ιωάννης του _ημητρίου

Τουμανίδη Ιορδάνα (Βάνα) του _ημητρίου

Τουμάσης Ευάγγελος του Γεράσιμου

Τουμπέκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου

Τραγάκη _ημητρία του Πέτρου

Τραπεζανίδης Γεώργιος του Αποστόλου

Τσακτάνης Πέτρος του Γεώργιου

Τσεκούρας Πέτρος του Βασιλείου

Τσιλίκας Παναγιώτης του Απόστολου

Τσιρωνά Ειρήνη του Χρήστου

Χάλκος Ευάγγελος του Γεωργίου

Χαρμάνης Γεώργιος του Νικολάου

Χατζηδιάκου Αγαπητός του Κωνσταντίνου

Χονδρός _ημήτριος του Γεωργίου

Ψαρράς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Συνδυασμός: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αγγελίδης Άγγελος-Ευάγγελος του Γεωργίου

Αργυρούδης Σταμάτιος του Γεωργίου

Βαγιανού Ελισσάβετ του Παναγιώτη

Γαλούσης Ιωάννης του Αποστόλου

Γερακιανάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Γεωργιάδη-Αλεξοπούλου _έσποινα του Γρηγορίου

Γεωργιάδης Γεώργιος του Χαράλαμπου

Γιάνναρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Γκλεγκλέ Ελένη του Σωτηρίου

Δούζης _ημήτριος του Θωμά

Δούμας Παντελεήμων του Αργυρίου

Ζάντζος Απόστολος του Κωνσταντίνου

Καλλίκης Ιωάννης του Αδαμαντίου

Καναρίδη Μαρία του Γεωργίου

Κουγκράς Κίμων του _ημητρίου

Κουρτίδης Παύλος του Χρήστου

Μαλαμούλη Ουρανία του Ρήγα

Μαντζώρου Βασιλική του Γεωργίου

Μπελέγρης Γεώργιος του _ημητρίου

Μπορετού Σταυρούλα του Νικολάου

Μπούτλας _ημήτριος του Γεωργίου

Μπριλής Ιάκωβος του Γεωργίου

Ξανθού Αικατερίνη του Νικολάου

Παπαπολύκαρπος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Παπαστάθης Χρήστος του Νικολάου

Πρίγκου Αριστέα-Αλεξάνδρα του _ημητρίου

Σουνδουλουνάκης Νικόλαος του Ιωάννη

Σταματέλλου Ευαγγελία του Θεοδώρου

Στείρος Πολύδωρος του Γεωργίου

Στεργιόπουλος Ιωάννης του Ρηγίνου

Τίγκα Ευαγγελία του Γεωργίου

Τυριακίδου Σοφία του Αλεξάνδρου

Χαλκιαδόπουλος Γεώργιος του _ημητρίου

Χαλλιορής Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Χατζάκη Θεονύμφη του Γεωργίου

Χατζηκυριάκου Σοφία του Χρήστου

Χίος Στυλιανός του Ιωάννη

Χούλης Ιάκωβος του Αντωνίου

Συνδυασμός: ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Αθηναίος Παναγιώτης του Ιωάννη

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης του _ημητρίου

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Αντωνόπουλος Αλέξανδρος του Θωμά

Απέργης Λουκιανός του Αντωνίου

Αποστολακούδης Στέργιος του Αθανασίου

Αφουξενίδης _ημήτριος του Παναγιώτη

Βασιλάτου Αγγελική του Πέτρου

Βασιλειάδης Μιχαήλ του Αριστοτέλη

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Γεράσιμου

Βατούσιος Αντώνιος του Ιγνάτιου

Βαφειάδου Μαγδαληνή του Νικολάου

Βισβασόπουλος Θεόδωρος του Παναγιώτη

Βλάχος Γεώργιος του Αριστοτέλη

Βόβουρας _ημήτριος του Θεοδώρου

Βούλγαρη Χριστίνα του Αθανασίου

Γαλούνης Νικόλαος του Παναγιώτη

Γελαδάς Κωνσταντίνος του _ιονυσίου

Γεωργίου Ιωάννης του Χαρίση

Γιώτης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα

Γκόβας Παναγιώτης του _ημητρίου

Δάνισκας Κωνσταντίνος του Νικολάου

Δέλλα-Ελευθεριάδου Χρυσούλα του Κωνσταντίνου

Δημητράκης Αθανάσιος του Αναστασίου

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα

Δήμου Αντώνιος του Γεωργίου

Δήμου Σάββας του Στυλιανού

Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου

Ευαγγελίου Γεώργιος του Νικολάου

Ευθυμίου _ιονύσιος του Πέτρου

Ζέρβας Αντώνιος του Μιχαήλ

Ζιάζιαρης Ιωάννης του _ημητρίου

Ζογλοπίτης Ιωάννης του Γεωργίου

Ιωακειμίδης Γεώργιος του Νικολάου

Ιωαννίδης Βασίλειος του Ανδρέα

Ιωαννίδης Νικόλαος του Αθανασίου

Καββαδάς _ημήτριος του Αθανασίου

Καλαϊτζής Κωνσταντίνος του Νικολάου

Καλογερόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Κανδύλας Κωνσταντίνος του Αρίστιππου

Καντάς Νικόλαος του Σπυρίδωνος

Καπερώνης Παναγιώτης του Γεωργίου

Καρνέζης Αθανάσιος του Χρήστου

Καρφή Ροδοθέα του Νικολάου

Κοντόγιωργας _ημήτριος του Αθανασίου

Κουτσάκη Κωνσταντίνα του Εμμανουήλ

Κωτής Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

Λαγός Γεώργιος του Νικολάου

Λαζαρίδης Αχιλλέας του Λαζάρου

Λάππας Ανδρέας του Θεόφιλου

Λεβέντης Αδάμ του Νικολάου

Λέκκας Ηλίας του Γεωργίου

Λιαπίκος _ημήτριος του Ηλία

Λιάσκος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου

Λότσος Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Μαγουλάς Αντώνιος του Μιχαήλ

Μερμίγκης Παναγιώτης του Θεοδοσίου

Μητρογιάννη Γεωργία του Αλεξίου

Μονίαρος Ευθύμιος του Ισίδωρου

Μουρατίδης Χρήστος του Θεοδώρου

Μπαλλίνης Νικόλαος του Πέτρου

Μπαρμποπούλου-Γκότση Μαρία του Σπύρου

Μπασιάς Εμμανουήλ του Γεωργίου

Μπιτζιώνης Βασίλειος του _ημητρίου

Μπίτσας Αθανάσιος του Γεωργίου

Μυρωνάκη Άννα του _ημητρίου

Μυστακίδης Ιωάννης του Χαράλαμπου

Νικολάου Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Ντούρος Ιωάννης του Βασιλείου

Ντούσκας Χρήστος του Σπιρίδωνος

Ξανθόπουλος Ηρακλής του Γεωργίου

Ξάφης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου

Οικονομίδου Μαρία του Παναγιώτη

Παλάτος Χρήστος του Αθανασίου

Πανόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου

Πανταγιάς _ημήτριος του Ανδρέα

Παπαδαντωνάκης Ανδρέας του Ιωάννη

Πατσάκης Ιωάννης του Χριστοφόρου

Πηλιγκός Παναγιώτης του Αποστόλου

Πλίτσης Μιχαήλ του Αθανασίου

Ποδαράς Σπύρος του Γερασίμου

Πολατίδης Αντώνιος του Ευθυμίου

Πολυχρονιάδης Γεώργιος του Ευσταθίου

Προβόπουλος Ηλίας του Χρήστου

Ραμαντάς Αριστείδης του Κωνσταντίνου

Ρεμούνδος Σωτήρης του Κωνσταντίνου

Σαββίδης Σάββας του Λαζάρου

Σουλιόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου

Σοφιανίδης Γεώργιος του Ηλία

Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Σταθιάς Γεώργιος του Νικολάου

Στεφάνου _ημήτριος του Αθανασίου

Τάτσης _ημήτριος του Ευαγγέλου

Τζούμα Αλεξάνδρα του Στέφανου

Τομπουλίδης Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Τουλάκης Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

Τουτσίδης Παναγιώτης του Χρήστου

Τραϊανού Θεόδωρος του Απόστολου

Τσέλλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Τσέρκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Τσιάμαλος Βασίλειος του Χρήστου

Τσουκνίδα Λαμπρινή του Ηλία

Τσούλιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Φουντάς _ημήτριος του Πέτρου

Φωτόπουλος Σωτήρης του Βασιλείου

Χαρακοπίδης Χρήστος του Βαΐτση

Χρηστάκης Αναστάσιος του Αθανασίου

Χρήστου Χρήστος του Στέφανου

Χρίστου Λάμπρος του _ημητρίου

Συνδυασμός: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –

ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» – ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Αγγίσταλη Αικατερίνη του Γεωργίου

Αδαμοπούλου Ιουλία του Γεωργίου

Αϊβαλιώτης Βασίλειος του _ημητρίου

Αλεξάκης Νικόλαος του _ημητρίου

Αλεξίου Κωνσταντίνος του Σωτηρίου

Αλεξίου Χρήστος του Αλεξάνδρου

Αναγνώστη Βικτωρία (Βίκυ) του Σπυρίδωνα

Αναγνώστου Γεώργιος του Παύλου

Αναστασόπουλος Στέλιος του Αθανασίου

Ανδρικοπούλου Σοφία του Ανδρέα

Αρίδας Εμμανουήλ του Αθανασίου

Αστέρης Μεγακλής του Μεγασθένη

Ασφής Απόστολος του _ημητρίου

Βαβουγυιού Αριστέα του Γεωργίου

Βάζος Νικόλαος του Βασιλείου

Βασιλειάδης Παναγιώτης του Θωμά

Βασιλείου Κωνσταντίνος-Νεκτάριος του Βασιλείου

Βασιλείου Παναγιώτα του _ημητρίου

Βατούγιος Κωνσταντίνος του Χρήστου

Βεργίτσης Μιχαήλ του Σταματίου

Βίτσας Θεόδωρος του Αθανασίου

Βλαχοπάνος _ημήτριος του Χρήστου

Βλάχος _ημήτριος του Γεωργίου

Γαλάζιος Ανδρέας του Αριστομένη

Γαλατάς Αθανάσιος του Ελευθερίου

Γανός-Ράπτης _ημήτριος του Αντωνίου

Γεωργαντά Ελισάβετ του Ιωάννη

Γιαννούλου Αναστασία (Νατάσα) του _ήμου

Γκατζιούρας _ημήτριος του Αντωνίου

Γκενές _ημήτριος του Χρήστου

Γκουντρουμπής Αθανάσιος του Θεμιστοκλή

Γκρίζου Μαρία του Κωνσταντίνου

Γλαρέντζου Ελένη του _ημητρίου

Γουνά-Γουναροπούλου Μαρία του Αριστείδη

Δάβος Γεώργιος του Ευσταθίου

Δάρμος Κωνσταντίνος του Παντελή

Δεβελέκος Βασίλειος του Αναστασίου

Δεμερτζή Ελπινίκη του Πλάτωνα

Δέτσικα Μαρία του Μενελάου

Δήμος Ιωάννης του Αθανασίου

Διμηνάς _ημήτριος του Αθανασίου

Ζαβιτσάνος Χρήστος του Σπυρίδωνα

Ζαφείρης Ανδρέας του _ημητρίου

Ζαχαρής Γεώργιος του Βάιου

Ζούτσος Νικόλαος του Ιωάννη

Ζυγούρης Βασίλειος του Γεωργίου

Ζυμβρακάκη Ελένη του Νικολάου

Ζωγραφάκη Ελένη του Νικολάου

Ηλιόπουλος _ημήτριος του Κωνσταντίνου

Θεοδώρου Ηλίας του Μιχαήλ

Θεοφάνους Ιωάννης του Γεωργίου

Καλαϊτζιδάκης Νικόλαος του Ηλία

Καλαμαρά Ευθυμία του Γεωργίου

Καλαντζή Ουρανία (Ράνια) του Χαραλάμπους

Καλιμάντζαλης Βασίλειος του Ευαγγέλου

Καλογεράς Ιωάννης του Ηλία

Καλογιαντσίδης Αθανάσιος του Γεωργίου

Καλομοίρης Γρηγόριος του Ευθυμίου

Καραγεωργίου Αθανάσιος του Αποστόλου

Καραγιάννης Βασίλειος του Γεωργίου

Καραΐσκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

Καρακώστας Χρήστος του Αθανασίου

Καραμητσόπουλος Γεώργιος του _ημητρίου

Καρανάσου Έφη του Παναγιώτη

Κατριβάνος Εμμανουήλ (Μάνος) του _ημητρίου

Κατσούλας Παναγιώτης του Ανδρέα

Κατωπόδης Γρηγόριος του Θεοδώρου

Καυκά Μαρία του Ηλία

Κνήτου Βασιλική του Κυριάκου

Κόκλας Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ιωάννη

Κολώνιας Βασίλειος του Αθανασίου

Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη

Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής (Θέμης) του Ιωσήφ

Κοτσιφάκης Παύλος του Κωνσταντίνου

Κόττας Θεόδωρος του Χαράλαμπου

Κούβαρη Ευαγγελία του Ζαχαρία

Κουλάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Κουμουνδούρος Παναγιώτης του _ημητρίου

Κούρτης Φίλιππος του Ευσταθίου

Κούστας Κωνσταντίνος του Νικολάου

Κουτσούκου Μαρία του Κωνσταντίνου

Κρητικός Ιωάννης του Γερασίμου

Κυριακού Γεώργιος του Χρήστου

Κυρκόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη

Κυτέας Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Κωσταράκος _ημήτριος του Ηλία

Λαγός Κωνσταντίνος του Ευσταθίου

Λάζαρης Ιωάννης του Ευαγγέλου

Λαΐδης Γεώργιος του Βασιλείου

Λαρεντζάκης Παντελεήμων του Αντωνίου

Λαχανάς Χρήστος του Αποστόλου

Λόντος Χαράλαμπος του Χρήστου

Λουκάς Ευάγγελος (Άκης) του Μιχαήλ

Λουκοπούλου Μαρία του Νικολάου

Λουμιώτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Λώλης Χρήστος του Αναστασίου

Μαλαγάρης Θεόδωρος του _ημητρίου

Μανουσογιωργάκη Στυλιανή του Μανούσου

Μανούσος Στυλιανός του Λυκούργου

Μαραγιάννης Κωνσταντίνος του Φωτίου

Μάρκου Λάζαρος του Εμμανουήλ

Μάρταλης Σωτήριος του Αντωνίου

Μαυροματάκη _έσποινα του Μιχαήλ

Μαυρομάτης Ιωάννης του Κυριάκου

Μαυρουδή Άννα του Συμεών

Μήτρου Ευαγγελία του Θεοδώρου

Μοριανός Γρηγόριος του Ιωάννη

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος του Μιχαήλ

Μουμούρης Νικόλαος του Σπυρίδωνα

Μπάνος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

Μπαξεβανάκης _ημήτριος του Σόλωνα

Μπασιούκας Μάρκος του Κωνσταντίνου

Μπέη Νίκη του Ελευθερίου

Μπέλμπας Κωνσταντίνος του Χρήστου

Μπουμπούλης Άγγελος του Βασιλείου

Μπουντουλούλης Ευάγγελος του Ιωάννη

Μπρόκος Εμμανουήλ του Ιωάννη

Μύρικνας Μιχαήλ του Στυλιανού

Ντάγγας _ημήτριος του Γεωργίου

Ντελής Μιχαήλ του Σωκράτη

Ξενέλης Γεώργιος του _ημητρίου

Παγώνας Κωνσταντίνος του _ημητρίου

Πανίδης Απόστολος του Θεμιστοκλή

Παπαδοπούλου Φωτεινή του Αντωνίου

Παπαζεύκου Ουρανία του _ημητρίου

Παπαθεοδώρου _ημήτριος του Θωμά

Παπανικολάου Αθηνά του Αριστείδη

Παπαστάμος Βασίλειος του Χρήστου

Παπουτσάκη Ελευθερία του Χρήστου

Παππάς Βασίλειος του Σπυρίδωνα

Πατραμάνη Ανθούλα (Ανθή) του Γεωργίου

Περράκη Βαρβάρα του Μιχαήλ

Πετρόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου

Πλακίδας Γεώργιος του Ελευθερίου

Πλιάκης Ηρακλής του Στυλιανού

Πολίτης _ημήτριος του Ευσταθίου

Πολυχρονιάδης Νικόλαος του Αναστασίου

Ποταμιάνος-Παγώνης Σπυρίδων του Νικολάου

Ραιδεστινός Γεώργιος του Σάββα

Ραχμάνης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Ρεμπάπης Παναγιώτης του Ευαγγέλου

Ρεπούσκου Παρασκευή του Αλεξάνδρου

Ρίζος Βασίλειος του _ημητρίου

Ρογδάκη Άννα του Στυλιανού

Σακαλή Ελένη του Θεοδώρου

Σιόλιας Νικόλαος του Ιωάννη

Σκευά Σοφία του _ημητρίου

Σκούπρας Ευθύμιος του Ιωάννη

Σμιξιώτης _ημήτριος του Σωτηρίου

Σόγιας Αντώνιος του Ιωάννη

Σουλιώτη Μεταξία του Αποστόλου

Σταμάτης Κωνσταντίνος του Ηλία

Σταμούλης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου

Σταυρινούδης Σταύρος του Ισίδωρου

Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου

Στεφανίδης Βασίλειος του Εμμανουήλ

Στίνη Ιωάννα του Γεωργίου

Συμεωνίδης Ευστάθιος του Πολυχρόνη

Τζανετουλάκου Γεωργία του Κωνσταντίνου

Τζαφάς Βασίλειος του Ηλία

Τζαχρήστας Απόστολος του Αριστοτέλη

Τζελφέ-Ανέστη Σωτηρία του Βασιλείου

Τουφίδης Χαράλαμπος του Παύλου

Τρανός Τριαντάφυλλος του Αγγελή

Τσακμακίδης Αβραάμ του Βασιλείου

Τσαμπή Ευστρατία του Ιωάννη

Τσάπες Πέτρος του Κωνσταντίνου

Τσατήρης Βασίλειος του _ημητρίου

Τσέλιου Βασιλική του Βλάσσιου

Τσιρομπίνης Εμμανουήλ του Ανδρέα

Τσιτούμη _ιαλεκτή του Νικολάου

Τσούκας _ιονύσιος-Φώτιος του Παναγιώτη

Φακούδης Ευάγγελος του _ημοσθένη

Φαρμάκη Αναστασία του Ευαγγέλου

Φάσσαρης Ιωάννης του Σταύρου

Φιλιππίδου Σοφία του Αναστασίου

Φιλίππου Θεοδόσιος του Αθανασίου

Φίλος Γεώργιος του Βασιλείου

Φιριπή Παρασκευή του Ευαγγέλου

Φιρτινίδης Χρήστος του Γεωργίου

Φραγκίσκος Αντώνιος του Νικολάου

Φωτιάδου Μαρία του Χρήστου

Χαραμής Παύλος του _ημητρίου

Χουρδάκης Κωνσταντίνος του Ελευθέριου

Ψάιλα Αγγελική του Φρειδερίκου

Ψαρολόγος Γεώργιος του Τριανταφύλλου

Συνδυασμός: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανανιάδης Παναγιώτης του Ζαχαρία

Αποστολίδης Πρόδρομος του Σωφρονίου

Γιαννέλος Αθανάσιος του Σπυρίδωνα

Δασκαλάκης Μάρκος του Βασιλείου

Καπετανάκης Γεώργιος του Δημητρίου

Κουσινίδης Χαρίλαος του Βασιλείου

Μελισσίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Μηλίγγος Χρήστος του Αποστόλου

Μοράτος Ανδρέας του Ευαγγέλου

Μουστάκας Πέτρος του Βασιλείου

Παπαδόπουλος Γεώργιος του Γρηγορίου

Χατζής Γεώργιος του Χρήστου__

Από αύριο και για μία εβδομάδα ανοιχτό το ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού με τελικό σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αξιοποιεί την εμπειρία των παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, διαδικασία που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες (χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ).
Ήδη έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Eπιτροπή Eιδικών για τη διατύπωση βασικών αρχών και συγκεκριμένου πλαισίου για την αξιολόγηση.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πιστεύει ότι, για τη θεσμοθέτηση του καλύτερου δυνατού πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο οι γνώμες όσο και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών.
Γι΄ αυτόν τον λόγο καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να καταθέσει τις απόψεις της και να συνεισφέρει ενεργά, απαντώντας σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Επισημαίνεται ότι:
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.
Προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαίο να απαντηθούν οι ερωτήσεις στο σύνολό τους.
Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση 

http://evaluation.minedu.gov.gr

και συνοδεύεται από σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή και την αποστολή του.

Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκινά την Τρίτη, 02.10.2012, ώρα 00.00 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012, ώρα 23.59.

Αθήνα, 13-09-2012 Αρ. Πρωτ. 105847/Γ2

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»

Οι παράγραφοι 1 και 5 της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α αντικαθίστανται ως εξής: 1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, που υλοποιεί βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», που είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου (

http://digitalschool.minedu.gov.gr).

Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν κατ’ αρχήν να συμμετέχουν, οι εκπαιδευτικοί Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα. Τη συνάφεια αυτή την κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων. Η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω θα επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, μπορεί η εργασία να επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα και τηρείται η με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α για ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός. Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και είναι διάρκειας ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους. 5. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Οι Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ). Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία ή η υλοποίηση τους ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων. Η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος συμπληρώνεται ως εξής: Στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ συνδράμουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων τους με τη συντονιστική ευθύνη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.. Αναλυτικότερα: 1. Παρέχουν κατά περίπτωση την αναγκαία στήριξη, όταν τους ζητηθεί, τόσο κατά τη διαμόρφωση των θεμάτων που θα υποβληθούν προς έγκριση από τους συνεργαζόμενους καθηγητές στο Σύλλογο Διδασκόντων όσο και κατά την διεξαγωγή και εποπτεία της ερευνητικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι τα θέματα που υποβάλλονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορούν όλα το πρώτο τετράμηνο. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα κατά τον προγραμματισμό του δευτέρου τετραμήνου, μετά από εισήγηση του καθηγητή (ή των καθηγητών) που εποπτεύει (εποπτεύουν) ένα θέμα, να εγκριθεί η συνέχισή του με νέες, όμως, διαστάσεις που ανέκυψαν στην πορεία της έρευνας και οι οποίες πρέπει, επίσης, να εγκριθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων. 2. Συντάσσουν στο τέλος του τετραμήνου έκθεση την οποία αποστέλλουν στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. για τα θέματα, τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν και τον τόπο της ψηφιακής ανάρτησης και ανατροφοδοτούν εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες αναφορικά με το είδος των θεμάτων, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και τη βαθμολογία κλπ. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ερευνητική εργασία, μετά τη βαθμολόγησή της, πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για να έχει πρόσβαση σε αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα. 3. Αξιοποιούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες για ενδοσχολικές επιμορφώσεις, τους πιστοποιημένους από τον ΟΕΠΕΚ επιμορφωτές για τις Ερευνητικές Εργασίες. Τέλος διευκρινίζεται : α. Η ανάθεση των Ερευνητικών Εργασιών στους καθηγητές γίνεται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μαθήματα, καθότι αποτελούν πρώτη ανάθεση για όλες τις ειδικότητες. β. Η στέρηση του δικαιώματος των μαθητών να επιλέγουν θέμα και να εντάσσονται σε «Τμήματα Ενδιαφέροντος», που συνεπάγεται η ανάθεση θεμάτων στα υπά
ρχοντα (αλφαβητικά) τμήματα, πρέπει να γίνεται όπου υπάρχουν ελλείψεις αιθουσών, τάξεις με ολιγομελή τμήματα που δεν ξεπερνούν το προβλεπόμενο για τις Ερευνητικές Εργασίες όριο των 20 μαθητών ή έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ως προς τα ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύει η με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr

Email : stelexi@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Α. Καλογερά, Φ. Τσίγκανου

Τηλέφωνο : 210 344 2353, 210 344 2264

FAX : 210 344 2266

Μαρούσι, 12 / 09 /2012

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ

Υ- 50 / 105041 /Δ2
Τοποθετούμε στις κενούμενες θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω υποψηφίους κατά σειρά εγγραφής τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους για το υπόλοιπο της θητείας ως εξής:

1.Ιατρίδου Μαρία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

2.Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

3.Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

4. Βαρελάς Αριστοτέλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

5.Σταμέλος Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Οι ανωτέρω Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία έως 31-7-2015, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθμ.1/06-09-2012

Πράξη του. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4024/2011.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 17-09-2012.

Δελτίο Τύπου

ypdvmth_thumb_other250_0

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος επέλεξε να βρεθεί σε μια σειρά σχολικών μονάδων, προκειμένου να έχει προσωπική γνώμη για την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε κατά σειρά το Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, Γυμνάσιο Μάνδρας, τα δημόσια σχολεία που στεγάζονται στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία», καθώς και την πτέρυγα του ογκολογικού τμήματος «Μαριάννα Βαρδινογιάννη», το Εκκλησιαστικό Σχολείο του Πειραιά και το Γυμνάσιο Καμινίων.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος δήλωσε σχετικά: «Καλή σχολική χρονιά σε όλους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σήμερα άνοιξαν τα σχολεία με βιβλία και καθηγητές. Αγιασμός τελέσθηκε και στην Τέλενδο, βιβλία έχουν φτάσει και στη Γαύδο. Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και όλες οι βασικές ειδικότητες καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σήμερα στις θέσεις τους.

Την επόμενη εβδομάδα, με την οριστικοποίηση της δυναμικότητας κάθε τμήματος, θα τοποθετηθεί και ο τελευταίος αναγκαίος αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

Αποδεικνύεται ότι και σε αυτή την περίοδο της δεινής οικονομικής κρίσης με σωστό σχεδιασμό, κεντρικό προγραμματισμό και με το μεράκι του εκπαιδευτικού μπορεί να γίνει πραγματικότητα το αυτονόητο, δηλαδή να έχουμε ανοικτά σχολεία, οι δάσκαλοι να είναι στη θέση τους και τα βιβλία στα θρανία».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά

Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α΄) και

30 παρ. του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ

159/Α’).

2. Την αριθ. πρωτ. 84126/Δ3/23-07-2012 πρόσκλησή μας για την εκδήλωση

ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών

των Π.Ε.Κ. όλης της χώρας.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται διοικητικά συμβούλια στα τμήματα των Α.Ε.Ι. για να

γνωμοδοτήσουν.

4. Τις προτάσεις των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πράξεις 97/30-08-2012 και 6/04-09-2012 αντίστοιχα

σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Π.Ε.Κ

5. Το γεγονός ότι για τη θέση του Υποδιευθυντή Π.Ε. στο Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης δεν υπήρχε

καμία υποψηφιότητα.

6. Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων

(Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ και Σχολικούς Συμβούλους

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας:

Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα την Δ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Κατωπόδης Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 με έδρα τη Γ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Κάππος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 37ης Περιφέρειας

Σχολικών Συμβούλων της Γ’ Δ/νσης Αθήνας

4. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 7ης Περιφέρειας Ν.

Θεσσαλονίκης

5. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Μπίκος Κωνσταντίνος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

6. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Καρακατσάνης Παναγιώτης, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

7. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

Καλογιαννάκη Πελαγία, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

8. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

9. Π.Ε.Κ. Καβάλας

Σακκά Δέσποινα, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκης

10. Π.Ε.Κ. Κοζάνης

Ντίνας Κωνσταντίνος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της

Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11. Π.Ε.Κ. Λαμίας

Καραπέτσας Ανάργυρος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12. Π.Ε.Κ. Λάρισας

Ανδρέου Γεωργία, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

Βούλγαρης Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Ν. Λέσβου

14. Π.Ε.Κ. Πάτρας

Βεργίδης Δημήτριος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

15. Π.Ε.Κ. Πειραιά

Ματσαγγούρας Ηλίας, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

Σιούτη Θεοφανεία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 6ης Περιφέρειας Ν.

Μεσσηνίας

Ορίζουμε τους παραπάνω Διευθυντές ως Προέδρους του Συντονιστικού

Συμβουλίου του οικείου Π.Ε.Κ.

Β. Ορίζουμε ως Υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων

(Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας:

– Βαγή – Σπύρου Ευφροσύνη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 24ης

Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής

– Τσίγκρη Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

– Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 19ης Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Αττικής

– Πολύδωρος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ14 με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

– Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 59ης

Περιφέρειας Π.Ε. Αττικής

– Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε.

Αθήνας

4. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

– Βαϊραμίδου Σύρμω, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Πιερίας

– Λευκοπούλου Σουλτάνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής

Θεσσαλονίκης

5. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

– Ταμβάκης Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 19ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης

– Ρουμπίδης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ10 με έδρα τη Δ/νση Δυτικής Θεσσαλονίκης

6. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

– Σεραφείμ Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Ν. Έβρου

– Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 με έδρα την Αλεξανδρούπολη

7. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

– Μαράκη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 3ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Ηρακλείου

– Κριτσωτάκης Εμμανουήλ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 με έδρα το Ηράκλειο

8. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

– Μπούσιος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Πρέβεζας

– Νάτση Χάιδω, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα τα Ιωάννινα

9. Π.Ε.Κ. Καβάλας

– Παπαθεμελής Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Δράμας

– Μαυρομάτη Ευφημία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα την Καβάλα

10. Π.Ε.Κ. Κοζάνης

– Κωστελίδου Αναστασία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Κοζάνης

– Βόντσα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα την Κοζάνη

11. Π.Ε.Κ. Λαμίας

– Δεληγιάννη Φωτεινή, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 30ς Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας

– Τσαδήμας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 με έδρα τη Λαμία

12. Π.Ε.Κ. Λάρισας

– Καραδήμος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Λάρισας

– Δημουλάς Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα τη Λάρισα

13. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

– Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, Σχολική Σύμβουλος της 49ης Περιφέρειας Προσχολικής

Αγωγής, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθώς δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα.

– Αναγνώστου Ευστράτιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα τη Μυτιλήνη

14. Π.Ε.Κ. Πάτρας

– Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 3ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Αχαΐας

– Σινιγάλιας Παύλος – Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα την Πάτρα

15. Π.Ε.Κ. Πειραιά

– Μίτιλης Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 65ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Αττικής

– Μπαραλός Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά

16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

– Γκρίτζιος Βάιος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν.

Κορινθίας

– Αναγνωστοπούλου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 με έδρα την Καλαμάτα

Αναθέτουμε στους παραπάνω Υποδιευθυντές του κλάδου Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης να ασκούν καθήκοντα αναπληρωτών Διευθυντών των Π.Ε.Κ.

Ορίζουμε τους παραπάνω Υποδιευθυντές ως μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου

του οικείου Π.Ε.Κ. με Πρόεδρο τον Διευθυντή αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάθεση πρότασης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Το υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.06. 2012) « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

Το πιλοτικό – ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του ΥΠΔΒΜΘ.

Την με αριθμ. πρωτ. 14841/ Γ1/ 13-2-2012 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Προετοιμασία- Δράσεις γενίκευσης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου – αυτοαξιολόγηση σχολικών συμβούλων».

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α ΄/ 11-4-2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει καμία δαπάνη,

Αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού. Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

i) Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος

ii) Ανδρεαδάκης Νικόλαος, επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος

iii) Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος,

iv) Πασιάς Γεώργιος, επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως μέλος,

v) Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, π. Σύμβουλος Π.Ι., ως μέλος,

vi) Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Β΄ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,

vii) Ζουγανέλη Αικατερίνη, π. Πάρεδρος Π.Ι., ως μέλος,

viii) Σαλτερής Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., ως μέλος,

ix) Ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,

x) Ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος.

Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται η κ. Συρίου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06 με αναπληρώτρια τη Μαρία Λιβανίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07.

Το Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

i) η μελέτη του σχετικού με την αξιολόγηση νομοθετικού πλαισίου,

ii) η μελέτη των σχεδίων και προτάσεων που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακό επίπεδο για θέματα αξιολόγησης,

iii) η μελέτη σχετικών προτάσεων των φορέων της εκπαίδευσης,

iv) η διαμόρφωση ερωτηματολογίου βασικών αρχών αξιολόγησης προκειμένου να ερωτηθεί σχετικά η εκπαιδευτική κοινότητα.

v) ο σχεδιασμός και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να έχει καταθέσει τη σχετική πρόταση στον Υπουργό Παιδείας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία που θα έχει ολοκληρώσει και τις εργασίες της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Υφυπουργού

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Π.Ε. και Δ.Ε.

Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντόπουλου, και ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Du Qiwen, θα υπογράψουν, αύριο 19/01/2012,  στις 10:30 την επίσημη προκήρυξη της  Ε & Τ Διακρατικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Η υπογραφή θα γίνει στο Υπουργείο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Κώστα Κοκκινοπλίτη.

Εγκαινιάζεται έτσι μια νέα περίοδος  περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων  Ελλάδας- Κίνας και  προώθησης της Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,  υψηλής προτεραιότητας.

Σήμερα, η δυσχερής  συγκυρία  επιβάλλει  τη δρομολόγηση  αναπτυξιακών δράσεων και την  αναζήτηση στρατηγικών εταίρων, όπως η Κίνα, που μπορούν  να συμβάλουν  ουσιαστικά στη δραστηριοποίηση  και την  προώθηση της εξωστρέφειας του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της εθνικής  οικονομίας.

Η  προκήρυξη  κοινών  Ε & Τ έργων  Διακρατικής  Συνεργασίας,  μεγάλης κλίμακας, θα υπηρετήσει αποτελεσματικά το σκοπό αυτό ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας  μεταξύ  των επιχειρήσεων και  των ερευνητικών φορέων των δύο χωρών και συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνολογίας, στη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών  υψηλής προστιθέμενης αξίας  και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και της διακρατικής ερευνητικής συνεργασίας.

Το  ενδεικτικό ύψος χρηματοδότησης του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ύψος  χρηματοδότησης  κάθε έργου δεν θα υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ και η διάρκεια του τα τρία έτη.

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί εντός των προσεχών ημερών στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ενεργοποίηση παρόμοιας στρατηγικής συμφωνίας κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με το Ισραήλ έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Υπουργού στο Ισραήλ.