Άρθρα: Β1 15-16

Αντιγράψτε το link για να παίξετε το quiz.

file:///C:/Users/dathanasiou/Documents/%CE%9A%CE%AF%CE%

BC%CF%89%CE%BD/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/2016-%CE%921/quiz%20%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%

CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1.htm

Εδώ έχουμε ανεβάσει τις τελευταίες δύο εργασίες

https://app.emaze.com/mypresentations#my