Οκτ 15
08

Πάτερ ημών- Παραπομπή (σελίδα 22 άσκηση 1)

 

Το Πάτερ ημών, Κυριακή ή Υποδειγματική προσευχή βρίσκεται στο ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον στους στίχους 9-13 του κεφαλαίου 6.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν·
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
 


Αφήστε μια απάντηση