Οκτ 15
08

Ασκηση 1, σελίδα 22

Βρείτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,κεφ.6, ολόκληρο το «Πάτερ Ημών» και σημειώστε ακριβώς την παραπομπή.

<<Το Πάτερ Ημών (η Κυριακή Προσευχή) βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στ 9-13 (Μτ 6, 9-13)>>

Πάτερ ημών ό έν τοίς ουρανοίς

αγιασθήτω τό όνομά σου

ελθέτω ή βασιλεία σου

γενηθήτω τό θέλημά σου,

ώς έν ουρανώ καί επί τής γής.

τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον

καί άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ώς καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών

καί μή εισενέγκης ημάς είς πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

ότι σού έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα

είς τούς αιώνας, αμήν.Αφήστε μια απάντηση