Σεπ 12
05

Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Π.Ε.Κ.

Κάτω από (ΥΠΔΒΜΘ) από στις 05-09-2012

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά

Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α΄) και

30 παρ. του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ

159/Α’).

2. Την αριθ. πρωτ. 84126/Δ3/23-07-2012 πρόσκλησή μας για την εκδήλωση

ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών

των Π.Ε.Κ. όλης της χώρας.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται διοικητικά συμβούλια στα τμήματα των Α.Ε.Ι. για να

γνωμοδοτήσουν.

4. Τις προτάσεις των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πράξεις 97/30-08-2012 και 6/04-09-2012 αντίστοιχα

σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Π.Ε.Κ

5. Το γεγονός ότι για τη θέση του Υποδιευθυντή Π.Ε. στο Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης δεν υπήρχε

καμία υποψηφιότητα.

6. Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων

(Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ και Σχολικούς Συμβούλους

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας:

Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα την Δ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Κατωπόδης Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 με έδρα τη Γ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

Κάππος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 37ης Περιφέρειας

Σχολικών Συμβούλων της Γ’ Δ/νσης Αθήνας

4. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 7ης Περιφέρειας Ν.

Θεσσαλονίκης

5. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Μπίκος Κωνσταντίνος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

6. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Καρακατσάνης Παναγιώτης, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

7. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

Καλογιαννάκη Πελαγία, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

8. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

9. Π.Ε.Κ. Καβάλας

Σακκά Δέσποινα, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκης

10. Π.Ε.Κ. Κοζάνης

Ντίνας Κωνσταντίνος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της

Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11. Π.Ε.Κ. Λαμίας

Καραπέτσας Ανάργυρος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12. Π.Ε.Κ. Λάρισας

Ανδρέου Γεωργία, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

Βούλγαρης Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Ν. Λέσβου

14. Π.Ε.Κ. Πάτρας

Βεργίδης Δημήτριος, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

15. Π.Ε.Κ. Πειραιά

Ματσαγγούρας Ηλίας, μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

Σιούτη Θεοφανεία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 6ης Περιφέρειας Ν.

Μεσσηνίας

Ορίζουμε τους παραπάνω Διευθυντές ως Προέδρους του Συντονιστικού

Συμβουλίου του οικείου Π.Ε.Κ.

Β. Ορίζουμε ως Υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων

(Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας:

– Βαγή – Σπύρου Ευφροσύνη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 24ης

Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής

– Τσίγκρη Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

– Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 19ης Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Αττικής

– Πολύδωρος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ14 με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας

3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας

– Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 59ης

Περιφέρειας Π.Ε. Αττικής

– Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε.

Αθήνας

4. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

– Βαϊραμίδου Σύρμω, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Πιερίας

– Λευκοπούλου Σουλτάνα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής

Θεσσαλονίκης

5. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

– Ταμβάκης Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 19ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης

– Ρουμπίδης Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ10 με έδρα τη Δ/νση Δυτικής Θεσσαλονίκης

6. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

– Σεραφείμ Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας

Ν. Έβρου

– Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 με έδρα την Αλεξανδρούπολη

7. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου

– Μαράκη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 3ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Ηρακλείου

– Κριτσωτάκης Εμμανουήλ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 με έδρα το Ηράκλειο

8. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων

– Μπούσιος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Πρέβεζας

– Νάτση Χάιδω, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα τα Ιωάννινα

9. Π.Ε.Κ. Καβάλας

– Παπαθεμελής Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Δράμας

– Μαυρομάτη Ευφημία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 με έδρα την Καβάλα

10. Π.Ε.Κ. Κοζάνης

– Κωστελίδου Αναστασία, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Κοζάνης

– Βόντσα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα την Κοζάνη

11. Π.Ε.Κ. Λαμίας

– Δεληγιάννη Φωτεινή, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 30ς Περιφέρειας

Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας

– Τσαδήμας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 με έδρα τη Λαμία

12. Π.Ε.Κ. Λάρισας

– Καραδήμος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης

Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Λάρισας

– Δημουλάς Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα τη Λάρισα

13. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης

– Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, Σχολική Σύμβουλος της 49ης Περιφέρειας Προσχολικής

Αγωγής, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθώς δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα.

– Αναγνώστου Ευστράτιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 με έδρα τη Μυτιλήνη

14. Π.Ε.Κ. Πάτρας

– Ρογδάκη Αγαθή, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 3ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Αχαΐας

– Σινιγάλιας Παύλος – Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 με έδρα την Πάτρα

15. Π.Ε.Κ. Πειραιά

– Μίτιλης Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 65ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ν. Αττικής

– Μπαραλός Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά

16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

– Γκρίτζιος Βάιος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν.

Κορινθίας

– Αναγνωστοπούλου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 με έδρα την Καλαμάτα

Αναθέτουμε στους παραπάνω Υποδιευθυντές του κλάδου Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης να ασκούν καθήκοντα αναπληρωτών Διευθυντών των Π.Ε.Κ.

Ορίζουμε τους παραπάνω Υποδιευθυντές ως μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου

του οικείου Π.Ε.Κ. με Πρόεδρο τον Διευθυντή αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣΑφήστε μια απάντηση