• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

dsc04974

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάθεση πρότασης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Το υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.06. 2012) « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

Το πιλοτικό – ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του ΥΠΔΒΜΘ.

Την με αριθμ. πρωτ. 14841/ Γ1/ 13-2-2012 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Προετοιμασία- Δράσεις γενίκευσης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου – αυτοαξιολόγηση σχολικών συμβούλων».

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α ΄/ 11-4-2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει καμία δαπάνη,

Αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού. Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

i) Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος

ii) Ανδρεαδάκης Νικόλαος, επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος

iii) Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος,

iv) Πασιάς Γεώργιος, επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως μέλος,

v) Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, π. Σύμβουλος Π.Ι., ως μέλος,

vi) Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Β΄ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,

vii) Ζουγανέλη Αικατερίνη, π. Πάρεδρος Π.Ι., ως μέλος,

viii) Σαλτερής Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., ως μέλος,

ix) Ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,

x) Ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος.

Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται η κ. Συρίου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06 με αναπληρώτρια τη Μαρία Λιβανίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07.

Το Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

i) η μελέτη του σχετικού με την αξιολόγηση νομοθετικού πλαισίου,

ii) η μελέτη των σχεδίων και προτάσεων που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακό επίπεδο για θέματα αξιολόγησης,

iii) η μελέτη σχετικών προτάσεων των φορέων της εκπαίδευσης,

iv) η διαμόρφωση ερωτηματολογίου βασικών αρχών αξιολόγησης προκειμένου να ερωτηθεί σχετικά η εκπαιδευτική κοινότητα.

v) ο σχεδιασμός και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να έχει καταθέσει τη σχετική πρόταση στον Υπουργό Παιδείας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία που θα έχει ολοκληρώσει και τις εργασίες της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Υφυπουργού

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Π.Ε. και Δ.Ε.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση