Σπουδές

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Δέχονται ως καταρτιζόμενους τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Κάθε έτος κατάρτισης των Δημοσίων I.E.Κ. περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης:

  • το χειμερινό (Οκτώβριος-Φεβρουάριος) και
  • το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος)

Για κάθε εξάμηνο κατάρτισης αντιστοιχούν 15 πλήρεις εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες εξετάσεων – αποτελεσμάτων. Για να θεωρηθεί η κατάρτιση του εξαμήνου πλήρης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες ώρες που αντιστοιχούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Μαθήματα που χάνονται θα πρέπει να αναπληρώνονται εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης με ευθύνη της διοίκησης του I.E.Κ. Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου Ι.Ε.Κ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι δυνατό να παραταθεί η κατάρτιση του εξαμήνου.

Όταν απαιτείται λόγω συνθηκών, η πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται διακεκομμένα διαστήματα κατάρτισης με αθροιστική διάρκεια, όπως ορίζεται παραπάνω.