Σύνδεσμοι

ΥΠΔΒΜΘ – Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΓΓΔΒΜ – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης

ΕΟΠΠΕΠ – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

CEDEFOP – Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης