ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΙΑ

TO N=100

 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν και θα τυπώνει τους αριθμούς από το ένα μέχρι το Ν
 2. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν και θα τυπώνει το άθροισμα των αριθμών από το 1 έως το Ν
 3. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό και θα υπολογίζει το γινόμενο των αριθμών από το 1 έως το Ν
 4. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν. Στη συνέχεια θα απαιτεί την εισαγωγή Ν αριθμών από το χρήστη και θα υπολογίζει το άθροισμα, το μέσο όρο, το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τους αριθμούς που εισαγάγαμε καθώς και την σειρά του μικρότερου και του μεγαλύτερου
 5. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη Ν αριθμούς. Στη συνέχεια θα υπολογίζει το άθροισμα των θετικών, το άθροισμα των αρνητικών, το πλήθος των άρτιων, των περιττών και τέλος το πλήθος των 0 που εισαγάγαμε
 6. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα θετικό αριθμό Ν και θα υπολογίζει την παράσταση 13+23+…+Ν3
 7. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν και θα υπολογίζει την παράσταση 11+22+33+…+ΝΝ
 8. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη δύο αριθμούς Ν, Κ θετικούς και θα υπολογίζει την παράσταση 1Κ+2Κ+…+ΝΚ
 9. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη Ν ψηφία και θα σχηματίζει τον αντίστοιχο αριθμό.
 10. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν και θα τυπώνει του άρτιους αριθμούς από το 0 έως το Ν.
 11. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν και θα τυπώνει τους αριθμούς από το 0 έως το Ν ανά 5 (δηλ. 0, 5,…)
 12. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα ζητά από το χρήστη ένα αριθμό Ν. Στη συνέχεια θα απαιτεί από το χρήστη την εισαγωγή Ν αριθμών και θα μετρά όσους είναι πολ/σια του 3 του 5 και του 7. Κάποιος αριθμός μπορεί να είναι πολ/σιος περισσότερων του ενός
 13. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τον βαθμό Ν μαθητών και το σύνολο των απουσιών τους και θα βρίσκει το μεγαλύτερο  βαθμό καθώς και τις απουσίες του μαθητή
 14. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει τον μεγαλύτερο αριθμό στο διάστημα 0 – 100
 15. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει τον μεγαλύτερο αριθμό που είναι πολ/σιος του 3
 16. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει τους 2  μεγαλύτερους αριθμούς
 17. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει το μεγαλύτερο και τον μικρότερο
 18. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει το μεγαλύτερο και τον μικρότερο και τις θέσεις τους
 19. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει το μεγαλύτερο καθώς και το πλήθος των αριθμών που είναι ίσοι με το μεγαλύτερο
 20. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα εμφανίζει τους 2 διαφορετικούς μεγαλύτερους
 21. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα αριθμό Ν και θα εμφανίζει αν είναι πρώτος ή όχι
 22. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα αριθμό Ν και θα εμφανίζει αν είναι τέλειος ή όχι
 23. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα θετικό αριθμό Ν και θα υπολογίζει την παράσταση: S=1!+2!+….+Ν!
 24. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα αριθμό Ν και θα υπολογίζει το Fibonacci Του Ν
 25. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει και θα μετρά όλους τους τριψήφιους αριθμούς που το άθροισμα των ψηφίων τους είναι ίσο με 7
 26. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα αριθμό Ν και θα εμφανίζει όλους τους πρώτους αριθμούς στο διάστημα 2 – Ν και το πλήθος τους
 27. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα αριθμό Ν και θα εμφανίζει όλους τους τέλειους αριθμούς στο διάστημα 2 – Ν και το πλήθος τους
 28. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει και θα μετρά όλους τους τριψήφιους αριθμούς που το άθροισμα των ψηφίων τους είναι ίσο με 7
 29. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει πιθανούς κωδικούς οι οποίοι παράγονται με την παρακάτω λογική: Ο κωδικός είναι ένας τριψήφιος αριθμός ΧΥΖ με Χ άρτιο, Υ περιττό και Ζ >Υ
 30. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει δύο αριθμούς Α και Β και θα εμφανίζει όλους τους άρτιους του διαστήματος που προσδιορίζεται από τους παραπάνω αριθμούς
 31. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν ψηφία και θα εμφανίζει τον αριθμό που σχηματίζεται από τα ψηφία που διαβάσαμε με την ίδια σειρά
 32. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τις τιμές της συνάρτησης F(x) = 5x2+7x3-3x+11 αν το x παίρνει ακέραιες τιμές στο διάστημα [-200, 200]
 33. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διάβαζει έναν αριθμό Ν και να υπολογίζει τη σειρά
 34. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει την προπαίδεια
 35. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εντοπίζει και θα εκτυπώνει όλους τους τριψήφιους αριθμούς που η τιμή τους είναι ίση με το άθροισμα των κύβων των ψηφίων τους (αριθμοί Armstrong)
 36. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που που θα διαβάζει δυο αριθμούς και θα εκτυπώνει όσους αριθμούς μεταξύ τους είναι πολλαπλάσια του 3
 37. . Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εντοπίζει και θα εκτυπώνει όλους τους τετραψήφιους αριθμούς που μπορούν να διαβαστούν και ανάποδα (καρκινική ιδιότητα για παράδειγμα 1331, 7447, 9229 κ.ο.κ.)
 38. . Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα εμφανίζει όλους τους διαιρέτες του καθώς και το πλήθος τους
 39. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διάβαζει το πλήθος των αμνοεριφίων στους 52 νομούς της χώρας και να υπολογίζει τον πληθυσμό των αμνοεριφίων στη χώρα και το μέσο όρο των νομών
 40. . Ο ρυθμός αύξησης των καπνιστών στην Ελλάδα είναι 8.5%. Αν σήμερα οι καπνιστές εκτιμάται οτι αριθμούν 3.500.000 να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει το πλήθος των καπνιστών σε 15 χρόνια, αν κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση πληθυσμού 1.4% καθώς και το ποσοστό αύξησής τους σε αυτό το διάστημα;
 41. Το αμφιθέατρο του δήμου διαθέτει 50 καθίσματα στην πρώτη σειρά και σε κάθε επόμενη σειρά από τις 15 υπάρχει αύξηση καθισμάτων κατά 10%. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τα καθίσματα της τελευταίας σειράς καθώς και τη χωρητικότητα του αμφιθεάτρου
 42. . Οι καταθέσεις σας στην τραπεζα είναι 6500 € και το επιτόκιο της κατάθεσης είναι 5.4 %. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει πόσο θα είναι το κεφάλαιο με το πέρας 8 ετών
 43. . Μια τράπεζα προσφέρει επιτόκιο καταθέσεων 4.7%. Ένας καταθέτης αποφάσισε να καταθέσει 30.000 € ατην τράπεζα και στο τέλος κάθε χρόνου να κρατάει το μισό ποσό από τους τόκους και να επανακαταθέτει το άλλο μισό για τον επόμενο χρόνο. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσό που θα έχει συνολικά χρησιμοποιήσει ο καταθέτης μετά από 17 χρόνια 
 44. . Η διοίκηση της εταιρείας ΦΠΘ αποφάσισε να χορηγήσει αύξηση στους εργαζομένους της. Το ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί από τον μισθό κάθε εργαζομένου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
Έτη εργασίας Ποσοστό αύξησης
Περισσότερα από 3 έτη 5%
10 έως 15 έτη 10%
Περισσότερα από 15 έτη 15%

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το όνομα, τα έτη υπηρεσίας και το μισθό για κάθε έναν από τους 500 εργαζομένους της εταιρείας ΦΠΘ και θα εκτυπώνει το νέο μισθό. Ο αλγόριθμος θα πρέπει επίσης να υπολογίζει και να ακτυπώνει το συνολικό ποσό που απαιτείται για τις αυξήσεις

. Στις τελευταίες εξετάσεις για το First Certificate το φροντιστήριο Αγγλικών English XVZ εκπροσωπήθηκε από 220 μαθητές. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει για τους μαθητές αυτούς τον βαθμό που πήραν στο πτυχίο τους (Α, Β, C) και να εκτυπώνει το ποσοστό επιτυχίας του φροντιστηρίου καθώς και το πόσα άτομα τελικά δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν το πτυχίο των Αγγλικών

 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την χωρητικότητα ενός πλοίου και στη συνέχεια το πλήθος των containers που πρέπει να μεταφερθούν. Στη συνέχεια για κάθε container να διαβάζεται το βάρος του και στη συνέχεια και να εκτιμάται και να εκτυπώνεται πόσο δρομολόγια χρειάζεται το πλοίο για τη μεταφορά
 2. Στον τελικό του αγωνίσματος της σφαιροβολίας κάθε αθλητής έχει στη διάθεσή του 3 ρίψεις. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα και τις ρίψεις για κάθε έναν από τους 15 αθλητές και θα εκτυπώνει το όνομα και την επίδοση του αθλητή που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο
 3. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει το φύλο, το τμήμα (υπάρχουν 2 τμήματα) και τους βαθμούς στο μάθημα Τεχνολογία Επικοινωνιών για τους 50 μαθητές της Β’ Λυκείου και να εκτυπώνει τον μέσο όρο βαθμολογίας για τα αγόρια, για τα κορίτσια, τον μέσο όρο του πρώτου τμήματος, τον μέσο όρο του δεύτερου τμήματος καθώς και το γενικό μέσο της τάξης
 4. Παράδειγμα: Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει το πλήθος των θετικών
 5. Παράδειγμα: Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα βρίσκει το άθροισμα των περιττών
 6. Παράδειγμα: Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς  και θα βρίσκει το μέσο όρο  των αριθμών που είναι άρτιοι
 7. Παράδειγμα: Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς  και θα βρίσκει το μεγαλύτερο
 8. Παράδειγμα: Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει Ν αριθμούς  και θα βρίσκει το μεγαλύτερο  αριθμό και τη θέση του (1,2, ή 3) 

 

Αφήστε μια απάντηση