BE COOL RECYCLE IN SCHOOL!

 

Το συνεργατικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το σχολείο μας και θα κυκλοφορήσει στο 26 συνεργαζόμενα σχολεία!

Διερευνούμε το θέμα μας!

Μαθαίνουμε για την Ισπανία!

Ψηφίζουμε για λογότυπο του έργου.

 

Ο παρακάτω σύνδεσμος παραπέμπει σε videoo αναδρομής της δράσης μας <<μαζεύω καπάκια μοιράζω χαμόγελα>> που φέτος εντάσσεται στο έργο <<Βe cool recycle in school! 

https://www.youtube.com/watch?v=zMDTyuRoOlU&index=2&list=LLCip7WrkD0BhdlHTB9c7j0A&t=0s

Περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και στο πρόγραμμά μας!

Επαναχρησιμοποίηση ζωγραφίζοντας χαρτιά που ήταν για ανακύκλωση.

Απογευματινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπαιδευτικών του προγράμματος

Έγινε η ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμά μας . Μοιράστηκε σχετική με το έργο επιστολή.

Η επικοινωνία μας με το 9ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων και το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά! 

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο μας απασχόλησε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια του έργου μας. 

Η πρώτη μας επικοινωνία με τους φίλους μας από το 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά!

Ο παρακάτω σύνδεσμος παραπέμπει σε video παρουσίασης των παιδιών μας στο έργο.

https://www.youtube.com/watch?v=QTSomL88Wrk

 

Ο παρακάτω σύνδεσμος παραπέμπει σε video παρουσίασης των σχολείων του προγράμματος!

https://www.youtube.com/watch?v=YeDxUSNJw4Q&t=0s&list=LLCip7WrkD0BhdlHTB9c7j0A&index=5

Η πρόταση του σχολείου μας για το λογότυπο του έργου μας! Ο υπολογιστής και τα μέρη τους μας απασχόλησαν στα πλαίσια του προγράμματος μας , τα είδαμε τα αναγνωρίσαμε και τα ζωγραφίσαμε. 

Οκτώβρης και ξεκίνησε το νέο μας πρόγραμμα e-twinning <<be cool recycle in school>>!

Το video παρουσίασης της πόλης και του σχολείου  μας στο πρόγραμμα

 

Το blog του προγράμματος.https://schoolrecycle.blogspot.com/

Το νέο πρόγραμμά μας e-twinning για το 2018-19  <<be cool recycle in school >>!

Σχετικά με το έργο

This program is part of the Learning Environment and Education for Sustainable Development. Through the program and with the help of ICT children will develop attitudes and values relating to the environment, behaviors and actions that preserve physical capital (by inventing and participating in creative recycling and re-use of various materials) to become active and environmentally literate citizens.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή “Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη”. Μέσα από το πρόγραμμα και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών),ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες.

ΣΤΟΧΟΙ

To understand waste as a result of human activity, distinguishing it in organic and recyclable.
To get used to waste reduction, reuse and recycling strategies by recognizing its labeling.
To take initiatives, mobilize and portray their opinions, feelings, ideas through visual arts activities.
To safely use ICT to produce multimodal projects.
Communicate, interact, collaborate through ICT to produce a joint project.

Να αντιληφθούν τα απορρίμματα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, διακρίνοντας τα σε οργανικά και ανακυκλώσιμα .
Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων αναγνωρίζοντας τη σήμανσή της.
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες,να κινητοποιηθούν και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους, τις ιδέες τους μέσα από δραστηριότητες εικαστικών τεχνών.
Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε παράγοντας πολυτροπικά έργα.
Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

OCTOBER Acquaintance, Internet security, acquaintance with the e-twinnning platform Logo selection mascot
NOVEMBER Investigate the issue. Collaborative histogram of recycling ideas. Vote on the materials. Recycling corner Parents briefing. Beginng actions
DECEMBER Christmas activities
JANUARY Pedagogical games
FEBRUARY Halloween activities
MARCH Construction of a springboard
APRIL Spring and Easter structures
MAY Mother’s Day Project evaluation
JUNE Dissemination of results

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Γνωριμία
Ασφάλεια στο διαδίκτυο , γνωριμία με την πλατφόρμα e-twinnning
Επιλογή λογότυπου μασκότ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Διερεύνηση του θέματος.
Συνεργατικό ιστόγραμμα ιδεών
Ψηφοφορία για τα υλικά
Γωνιά ανακύκλωσης
Ενημέρωση γονέων
Έναρξη δράσεων
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Χριστουγεννιάτικες δράσεις
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Παιδαγωγικά παιχνίδια
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Αποκριάτικες δραστηριότητες
ΜΑΡΤΙΟΣ
Κατασκευή ανοιξιάτικου πίνακα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ανοιξιάτικες και πασχαλινές κατασκευές
ΜΑΙΟΣ
Γιορτή μαμάς
Aξιολόγηση του έργου
ΙΟΥΝΙΟΣ
Διάχυση

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Adoption of positive attitudes while at the same time raising awareness of society
Christmas tree decoration with cards and ornaments from recyclable materials.
E Book with school constructions.
Collaborative projects and presentations eg video, presentation with all paintings, poster, brochure, comic book
Toys with recyclable materials and online
Collaborative poem
Collaborative album to be released by mail

Υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών με παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Στολισμός δέντρου με κάρτες και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά.
Ε Βοοκ με κατασκευές των σχολείων.
Συνεργατικά έργα και παρουσιάσεις π.χ.βίντεο , παρουσίαση με όλους τους πίνακες, αφίσα, φυλλάδιο ,κόμικ
Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά και online
Συνεργατικό ποίημα
Συνεργατικό λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει με το ταχυδρομείο

 

Αφήστε μια απάντηση