επαναληπτικη δοκιμασια στην ιστορία κατεύθυνσης


 

Κεφαλαιο γ΄ : Το προσφυγικο Ζητημα (σελ. 116 – 169)

(Διάρκεια μία διδακτική περίοδος)

 

 

ΟΜΑΔΑ  Α

 ΘΕΜΑ ΑΙ

 

Α.1.1   Να γράψετε τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον α­ριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.

 

pros1.png

 

            

Α.1.2   Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

α.   Ποιο προσφυγικό ρεύμα δημιούργησε στην Ελλάδα η υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου;

β.   Με ποιον τρόπο κινητοποιήθηκε η ΕΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο προέλευσης των των προσφύγων

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1    Γιατί είναι περιορισμένες οι πηγές που αναφέρονται στις προσφυγικές μετακινήσεις του 19ου αιώνα και ποια υπήρξε η σημασία των μετακινήσεων αυτών ;         

Μονάδες 15

Α.2.2   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της έλευσης των προσφύγων στον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης;

 

Μονάδες 17

ΟΜΑΔΑ  Β

ΘΕΜΑ Β

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας

γνώσεις:

α.   Να παρουσιάσετε τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930).

β.   Να επισημάνετε τα επιχειρήματα, βάσει των οποίων

ο Ελ. Βενιζέλος προώθησε την ελληνοτουρκική προσέγγιση.

 

« Ο Βενιζέλος … ετόνισεν ότι, ως προέκυψεν από την πείρα επτά ετών, η εκτίμησις των εκατέρωθεν περιουσιών θα απήτει πολλάς δεκαετίας, χωρίς και να είναι βέ­βαιον ότι το αποτέλεσμα της εκτιμήσεως θα ήτο ευνοϊκόν δια την Ελλάδα… Η τουρκική κυβέρνησις δεν είχε κανένα λόγο να βιάζεται. Αντιθέτως, η εκκρεμότης της έδιδε την ευκαιρίαν να δυσχεραίνη ακόμη περισσότερον την θέσιν των 110.000 Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι θα εξηναγκάζοντο να καταφύγουν εις την Ελλάδα. Θα ημπορούσαμεν να υποστώμεν το νέον αυτό προσφυγικόν κύμα;… Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως του κυκεώνος των οικονομικών διαμφισβητήσεων μεταξύ των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέλβεπαν αι μέχρι τότε συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, με αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς μεγαλυτέρων από την αρνητικήν ζημίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητας.»

 

Δαφνής Γρ., Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), 1 τόμ. Β’, εκβ. Κάκτος, Αθήνα 1997, σελ. 6-681).

Μονάδες 25


Ωριαίο διαγώνισμα

 

 


ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Β΄   ΜΕΡΟΣ

(σελ. 153- 169 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

  1.     Να αντιστοιχίσετε τη σωστή χρονολογία δίπλα από το ιστορικό συμβάν:

 

1 .  Σεπτέμβριος 1923   ……    Α .  Ταμείο Περιθάλψεως προσφύγων

2 1922-1925               ……    Β .  Οι γυναίκες πλειονότητα εργατών

                                                       στην   κλωστοϋφαντουργία

 3 από το 1925             ……  Γ.    Διπλασιάστηκε ο αριθμός των

                                                       βιομηχανικών  μονάδων

4 .   1924                        ……  Δ .   Συμφωνία της Άγκυρας               

5.   Ιούνιος 1925             ……  Ε .    Σύμβαση της Άγκυρας

6 .  Δεκέμβριος 1926    ……… Στ .  Συμφωνία των Αθηνών

7 . 10 Ιουνίου 1930       ……… Ζ .   Ήττα φιλελευθέρων

8 . εκλογές 1932, 1933 ……… Η .   Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης

                                                       Ανταλλαγής  πληθυσμών

9. 1922 – 1932             ……… Θ.    Ίδρυση της ΕΑΠ

10 . 1930                    ………  Ι .  Υπουργείο Προνοίας και

                                                        αντιλήψεως

                      (Μον. 20 )  

 

2.Να αποδώσετε σύντομα: 

 

Ι   Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εξωτερική πολιτική : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

ΙΙ  Επίδραση της άφιξης των προσφύγων στην ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ΙΙΙ  Συμβολή των προσφύγων στην  ανάπτυξη της λαϊκής και της λόγιας μουσικής :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 (Μον. 30 )

 

 

3.Τι διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

4 1. «Στα 1927 λειτουργούν περισσότεροι από 4.000 ταπητουργικοί αργαλειοί…»

Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία του παραθέματος να δείξετε  την ώθηση που έδωσε η άφιξη των προσφύγων στην άνθηση της βιοτεχνίας

Πολύ σαφείς είναι επίσης οι πρόοδοι στην ταπητουργία που βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πράγματι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας φέρνουν μαζί τους πολύτιμες παραδόσεις, αναγόμενες στο Βυζάντιο, τόσο στην ταπητουργία, όσο και στην κεραμική, ώστε η Ελλάδα από τα 1926 να μπορεί ν’ ανταγωνίζεται με επιτυχία σ’ αυτό το πεδίο τις χώρες της Ανατολής και προ πάντων την Τουρκία. Στα 1927 λειτουργούν περισσότεροι από 4.000 ταπητουργικοί αργαλειοί, από τους οποίους τα 2/3 στην Αθήνα και στον Πειραιά και το 1/3 στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή η βιοτεχνία απασχολεί 10.000 εργάτες. Από την παραγωγή τα 80% τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο το πουλούν στην Ελλάδα και σης διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στα 1929 ιδρύεται ο Αυτόνομος Ταπητουργικός Οργανισμός και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.


Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία

                  (Μον. 30 )

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

 

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.     Να συμπληρώσετε τη σωστή χρονολογία δίπλα από το ιστορικό συμβάν:

Ι    ……………… Είσοδος της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΙΙ  ………………  Τέλος Α’ Παγκόσμιου Πολέμου

ΙΙΙ   ……………… Έλευση στην Ελλάδα προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία την οποία έχουν καταλάβει Βούλγαροι

ΙV  ………………  Συνθήκη Νεϊγύ

V  ………………  Έλληνες πρόσφυγες από τη Β. Ήπειρο έρχονται στην Ελλάδα

VI  ………………  Ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του  Οργανισμού περίθαλψης προσφύγων

VII ],  ………………  Ίδρυση του Υπουργείου Περιθάλψεως

VIII   ……………… Συνθήκη της Λοζάνης

IX   ……………… Ελληνοτουρκική Σύμβαση Ανταλλαγής πληθυσμών

    X   ………………  Ίδρυση του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων

                      (Μον. 20 )

 

 

2.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι «Μακεδονικός Αγώνας »: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Κουτσοβλαχικό ζήτηµα» :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  «Τάγματα εργασίας » :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 (Μον. 30 )

 

3. Από ποια μέρη προέρχονταν οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα και σε ποιους λόγους οφείλονται αυτές οι μετακινήσεις;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

 

 

 

4 Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και την περιγραφή των αποφάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγασών (Βόλος) να αναφερθείτε στην περίθαλψη κατά τα έτη 1914-1921

 

1.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ.

 Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 15

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ. για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες από τη Θράκη.

Τόμος: 13, σελ. 2

 

2 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 38

 Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Αριστέας Ρέντζου, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, για την περίθαλψή του ασθενούς παιδιού της και για την περίθαλψη γενικά των προσφύγων που καταφτάνουν στην πόλη του Βόλου.

 Τόμος: 13, σελ. 37

 

 

3 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.

 Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)

Αριθμός Απόφασης: 81

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των τροφίμων και των λοιπών εξόδων των διερχομένων προσφύγων.

Τόμος: 13, σελ. 60

 

 

4 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 93

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την παροχή τροφίμων, τα έξοδα περίθαλψης των προσφύγων και για την τοποθέτηση υαλοπινάκων στους στρατώνες όπου διαμένουν.

Τόμος: 13, σελ. 70

 

5 Πράξη: Συζήτηση για το επίδομα των προσφύγων.

 Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος

Αριθμός Απόφασης: 120

Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της καταβολής του επιδόματος των προσφύγων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των Στρατώνων (στους οποίους διαμένουν οι πρόσφυγες) και την τοποθέτηση υαλοπινάκων

. Τόμος: 13, σελ. 113-114

 

 

Πηγή:Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών – 1914        http://81.186.130.245/archives/html/1914_.html

 

                  (Μον. 30 )

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι Ανωτάτη Διεύθυνση Περιθάλψεως:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Αμελέ Ταμπουρού ( τάγματα εργασίας ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Μον. 30 )

 

2.Έλληνες από την περιοχή της Βουλγαρίας καταφθάνουν στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα   (να γράψετε ένα σύντομο κατατοπιστικό σημείωμα συνθέτοντας τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο );

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

3.Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Ιστορικές πηγές – σημασία :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο και από το ιστορικό παράθεμα να εντοπίσετε τα εμπόδια που συνάντησε η Πατριαρχική επιτροπή στην προσπάθειά της για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων στην Αν. Θράκη και τα παράλια της Προποντίδας

 

 

 

ΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

Οι πρόσφυγες φυσικά και οικονομικά ήταν εξαντλημένοι. Επιπλέον, στους τόπους τους θα συναντούσαν πολλά προβλήματα. Τα σπίτια τους, στην Αν. Θράκη και στα Μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας, είχαν πολλές ζημιές. Η Μάδυτος, η Κριθιά, η Καλλίπολη και η περιφέρεια των Δαρδανελλίων είχαν καταστραφεί εντελώς, γιατί είχαν βομβαρδιστεί από τους Συμμάχους . Οι παλιννοστήσαντες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο Αγά Δερέ, το Κιλίτ Μπάχρ και στα εγκαταλελειμμένα κατασκηνώματα και υπόστεγα του στρατού. Όσα χωριά δεν είχαν καταστραφεί ήταν κατειλημμένα από Μουσουλμάνους μεταξύ των οποίων ήταν και Αλβανοί και Βόσνιοι Μουσουλμάνοι , που ήρθαν από τα μέρη που είχαν χάσει οι Τούρκοι τελευταία . Μπρος σ’ αυτή την κατάσταση, η Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή συνέστησε την αναβολή της παλιννόστησης. Η λαχτάρα όμως των προσφύγων για τις πατρίδες τους ήταν τόσο μεγάλη που παρά τις άσχημες συνθήκες η παλιννόστηση συνεχίστηκε.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
Μπρος σ’ αυτήν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, επιβάλλετο η Επιτροπή αναγκαστικά να σπεύσει να παράσχει την περίθαλψη που έπρεπε στους εν κινήσει πρόσφυγες που παλιννοστούσαν. Η περίθαλψη συνίστατο στην παροχή των αναγκαίων μεταφορικών μέσων, την τροφοδοσία, την πρόχειρη στέγαση και την ιατρική επίβλεψη.

Και στους μεν μικρούς σταθμούς, η περίθαλψη αναγκαστικά ήταν στοιχειώδης, αφού πραγματοποιείτο από τα μέλη τους. Στα μεγάλα, όμως, κέντρα, όπου η κίνηση ήταν σημαντική, υπήρχε ειδική υπηρεσία με την εποπτεία των υποεπιτροπών, οι οποίες παρείχαν πιο συστηματική και πιο πλήρη περίθαλψη.

Έτσι, στο Βατούμ, την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, την Πά-νορμο, τη Νικομήδεια και την Κων/πολη, κοινοτικά ιδρύματα και διάφορα άλλα οικήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των παλιννοστούντων. Συγκροτήθηκαν, δε, συσσίτια, που παρείχαν τροφή σ’ αυτούς, ενώ γιατροί, μέλη των επιτροπών, ακόμη και εμμίσθως, χορηγούσαν τις πρώτες βοήθειες στους αρρώστους. (Π.Κ.Ε. Αιλιανός, σελ. 366) (Έγγραφο 14 Ιανουαρίου/9 Μαρτίου 1919)

 

 

 

Πηγή : http://pontosforum.4.forumer.com/index.php?showtopic=3021

Απόσπασμα από την ομιλία του συγγραφέα Άρη Κυριαζή στην Παρουσίαση του βιβλίου του  <ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ στις Γλυκές Πατρίδες 1918-1922> που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2007.

 

 

 

 


 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Οργανισμός:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Μον. 30 )

 

2. Τι περιλάμβανε η μέριμνα για τους πρόσφυγες κατά τα έτη 1914-1921 ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

3.Η σύσταση και το έργο του Υπουργείου Περιθάλψεως μετά τον πρώτο διωγμό, κατά την Παλιννόστηση και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

4. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του κειμένου, να σχολιάσετε την αίσθηση προσωρινότητας που είχαν οι πρόσφυγες σε σχέση με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, και να αιτιολογήσετε τις κατηγορίες που απηύθυναν στο ελληνικό κράτος από το 1923 και εξής με συγκεκριμένες αναφορές.

 

 Το 1924 δημιουργείται στη Μυτιλήνη μια υποτυπώδης οργάνωση των προσφύγων Αϊβαλιωτών με την επωνυμία «Κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ εν Ελλάδι». Στο κέντρο της σφραγίδας έγραψαν: «Μιμνήσκομαι Νόστου». Είχαν περάσει κιόλας δύο χρόνια από την έξοδό τους από το Αϊβαλί κι είχε ήδη υπογραφεί η Σύμβαση της Ανταλλαγής, αλλά εκείνοι δεν απελπίζονταν. Κι όταν η οργάνωση έλαβε, τον Μάρτιο του 1932, πρόσκληση από τον Διευθυντή του μονοταξίου σχολείου του χωριού Κώμη για να παρακολουθήσει τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου, το συμβούλιό της ευχαριστώντας τον, απάντησε: «Η κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ σας ευχαριστεί δια τας φροντίδας και τους κόπους σας και εγγράφουσα και υμάς μεταξύ των ακραιφνών αυτής εν τη ξένη φίλων παρακαλεί μη παύσητε ποτέ παρέχοντες προστασίαν εις τους πρόσφυγάς της».Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την Καταστροφή και ακόμη το συλλογικό όργανο των Αϊβαλιωτών θεωρούσε την Ελλάδα «ξενιτιά». Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψουν ότι δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ πια το Αϊβαλί και ότι δεν θα επαναλαμβανόταν η ιστορία της επιστροφής τους, όπως τις προηγούμενες φορές, το 1821 και το 1917.

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν θα γυρίζαμε στα δικά μας. Όπως και οι παππούδες μας. Άντε, λέγαμε, κι αυτός είναι ο τελευταίος μήνας και κάναμε κουράγιο. Βγαίναμε στις ρούγες, μας πετροβολούσαν και μας έδερναν και πουλούσαμε τις προίκες των κοριτσιών μας για ένα κομμάτι ψωμί κι ύστερα λέγαμε: Σαν πάμε εκεί σ’ ένα χρόνο βάνω κρεβατή  -που πάει να πει αργαλειός- και τα ξαναφτιάχνω όλα. Έτσι λέγαμε να παρηγορηθούμε».

Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, σ. 154

 

(Μον.30 )