9Δβ. Από τη συνθήκη των Σεβρών…

Οι σημειώσεις του μαθήματος

 

 

 

 

Ιστορικά ντοκιμαντέρ σχετικά με τη συνθήκη των Σεβρών στις διευθύνσεις

(από την εκπομπή της ΕΡΤ «ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ )

 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7877&tsz=0&act=mMainView&mst=00:13:18:00

 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=7877&tsz=0&act=mMainView&mst=00:08:06:00

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

Ο Βενιζέλος ανακοίνωσε από το Παρίσι την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών με το παρακάτω τηλεγράφημα:

 

«Προς τον Ελληνικόν λαόν.
Είμαι ευτυχής αγγέλλων προς υμάς ότι σήμερον εβδόμην επέτειον της υπογρα­φής της συνθήκης του Βουκουρεστίου υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης μετά της Τουρ­κίας, η συνθήκη δι‘ ης αι κυριώταται σύμμαχοι δυνάμεις μεταβιβάζουσιν εις την Ελλάδα την κυριαρχίαν επί της Δυτικής Θράκης, ήτις είχε παραχωρηθή προς αυτός υπό της Βουλγαρίας δια της συνθήκης του Νεϊγύ, και η συνθήκη μετά της Ιταλίας, δι’ ης αύτη μεταβιβάζει εις ημάς τα Δωδεκάνησα. Καθ‘ ην στιγμήν το έργον, όπερ διεξά-γομεν εν μέσω τοσούτων δυσχερειών, στεφανούται δια τοιαύτης επιτυχίας, αισθάνο­μαι το καθήκον να εκφράσω προς τους συμπολίτας μου την βαθείαν ευγνωμοσύνην μου δια την σταθεράν εμπιστοσύνην με την οποίαν με περιέβαλον επί τόσα έτη, καταστήσαντες ούτω δυνατούς τους εθνικούς θριάμβους, τους οποίους πανηγυρίζομεν σήμερον. Η αυταπάρνησις, η εθελοθυσία, η ανδρεία, η καρτερία δ‘ επί πάσι του λαού όπως αντιμετώπιση πάντα κίνδυνον μάλλον ή να αθετήση τον δοθέντα λόγον του και απιστήση προς τας εθνικάς παραδόσεις, προσθέτουσιν εις την μακράν μας εθνικήν ιστορίαν λαμπροτάτας σελίδας, δια τας οποίας η σημερινή γενεά δικαιούται να είναι υπερήφανος. Η ιδική μου υπερηφάνεια είναι ότι είχον την τιμήν να ηγηθώ τοιούτου λαού εγκλείοντος ζώπυρα αισθήματα, ως και ικανού να διάπραξη έργα τοσούτον μεγαλοφυά, εάν μόνον καλώς οδηγήται».
Ε.Κ. Βενιζέλος
Δ. Κόκκινου, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος,
τόμος 2, α. 1272

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό παράθεμα και τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο
Α) Να δικαιολογήσετε τον ενθουσιασμό του Ελ. Βενιζέλου μετά την υπογραφή της
Β) Να στηρίξετε τη φράση : Γενικά, η συνθήκη των Σεβρών αποδείχτηκε «πιο εύθραυστη από τις πορσελάνες των Σεβρών» κατά τη φράση Γάλλου πολιτικού που βοή­θησε για το θρυμμάτισμα της.

 

 

Προσοχή !  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

«Συνθήκη Σεβρών»– σελ. 96 (Η Συνθήκη … πραγµατικότητα) + σελ. 144 (Τον Ιούλιο … Ελλάδα)

 

 

 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

(10 Αυγούστου 1920) :Συνθήκη των Σεβρών
  25 Ιανουαρίου 1921 : [σελ. 97], Η Αναθεωρητική βουλή που προέκυψε από τις εκλογές Νοεμβρίου ανακηρύσσεται σε Συντακτική.