Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Συνταξιοδοτικά'

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4186/17-9-2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Χρόνος Υποβολής Παραίτησης

5.1.2. Β΄ΤΑΞΗ

Ο σχολικός χώρος- με την κατάλληλη φυσικά διαμόρφωση -είναι δυνατό να παρέχει μια πολλαπλότητα μορφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους αλλά και να οργανώσει τη διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των παιδιών με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή με την κατάσταση της στιγμής. Ο αναστοχασμός σχετικά με τα δεδομένα του σχολικού χώρου ίσως πρέπει να αναβαθμιστεί στην επαγγελματική μας συνείδηση ως εκπαιδευτικών, ώστε- με συγκεκριμένες δράσεις ανασχεδιασμού- το σχολείο μας να ξεφύγει από την τυποποίηση. Τα παιδιά δεν πρέπει να ενσωματώνονται στον προσχεδιαμένο και τυποποιημένο τρόπο λειτουργίας του σχολείου αλλά αντίθετα ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των παιδιών, να τις παίρνει δηλαδή , σοβαρά υπόψη του.

Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει στο διάστημα 21 με 30 Απριλίου αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωσή του, εντός ενός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που είχε αρχικά υποβάλει( άρθρο 148 παρ.4 Ν. 3528/2007) Σε οποιαδήποτε  άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ύστερα από εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Όσοι σκέπτονται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία το τρέχον διδακτικό έτος να το γνωστοποιήσουν στη Δ/νση μέχρι 19-3-2015 ώστε να ξεκινήσει η προεργασία του φακέλου και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

► ΄Οσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για συνταξιοδότηση (να αναγράφεται ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι σήμερα όπως επίσης και αν τα τέκνα είναι έγγαμα ή άγαμα).
 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (όπου αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν με πρώτο όνομα του αιτούντα).
 4. Κάποιο έντυπο όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του αιτούντα για να επιβεβαιωθεί (λ.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ).
 5. ΑΜΚΑ, τηλέφωνο
 6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για άνδρες.
 7. Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών που σπουδάζουν (εφόσον υπάρχουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας).
 8. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων (από το ΙΚΑ) για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου μετά τις 01-01-1983 καθώς και για τους διορισμένους μετά το 1982, που έχουν έτη ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλα Ταμεία. Η ανωτέρω βεβαίωση για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή μετά τις 01-02-1983 και κατέβαλαν εισφορά στο ΤΕΑΜ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) θα λειτουργήσει επιπλέον ως παραστατικό προκειμένου να μεταφέρουν το χρόνο αυτό χωρίς εξαγορά είτε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ είτε στο Μ.Τ.Π.Υ.
 9. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 10. Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους μέχρι 31-12-1982 προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί με το σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης, μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Οι διορισθέντες μετά την 1-1-1983 δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π).

Συνταξιοδοτήσεις 20140430Με τη διαχείριση  των αιτήσεων συνταξιοδότησης  ασχολήθηκε η ομάδα του τμήματος μισθοδοσίας (οικονομικό τμήμα) της Διεύθυνσης  Π.Ε. Βοιωτίας. Ο συγχρονισμός της διαδικασίας υποβολής  των αιτήσεων  συνταξιοδότησης με την διεκπεραίωση των αιτήσεων μετάθεσης μας  δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα και πίεση. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό μητρώο (e-data) δεν μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία της προεργασίας -η οποία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης -επειδή  έχουν φόρτο εργασίας με την επεξεργασία και τον έλεγχο  των αιτήσεων μετάθεσης. Όπως είναι γνωστό  το ΔΑΥΚ  ενημερώνεται με σχεδόν όλα τα στοιχεία που διατηρούνται στον Προσωπικό Μητρώο του εκπαιδευτικού -που τώρα  πια διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή -και επομένως η συνεργασία των υπαλλήλων του Μητρώου  είναι λειτουργικά αναντικατάστατη.  Ως επιπρόσθετη δυσκολία καταγράφεται το γεγονός ότι οι μεταταχθέντες  διοικητικοί υπάλληλοι διαχειρίζονται για  πρώτη χρονιά τις κρίσιμες αυτές διαδικασίες χωρίς οι περισσότεροι να έχουν προηγούμενη εμπειρία -μια και υπηρετούσαν σε θέσεις εκπαιδευτικών-  και επιπλέον έχει επέλθει μεγάλη μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της γραμματείας.

ΟΙ αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κινούνται στα συνηθισμένα, για κάθε έτος, επίπεδα και συγκεκριμένα είναι 16 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70  3 εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και 1 εκπαιδευτικού ΠΕ 06. Όπως είναι αναμενόμενο ένας αριθμός γύρω στις 4-5 θα ανακληθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  Β

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

 

2.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :2243/27-2-2014

 

2.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ14/946/2682/Γ1

 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :12688/Γ7

 

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση Επανάληψης Έρευνας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :5697/Γ7

 

ΘΕΜΑ 5Ο : «Ανάκληση έγκρισης ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη Let΄s Go Green»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :198801/Γ7

 

ΘΕΜΑ 6Ο : «Διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε΄και ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού Σχολείου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/24/8554/Γ1

 

ΘΕΜΑ 7Ο : «Βιβλιο-τρεχάλα Φιλαναγνωσίας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/900/1415/Γ1

 

ΘΕΜΑ 8Ο : «Έγκριση προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :118/Γ7

 

ΘΕΜΑ 9Ο : «Έγκριση για υλοποίηση του προγράμματος Let΄s do it Greece 2014»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :14381/Γ7

 

ΘΕΜΑ 10Ο : «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :16142/Γ2

 

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ 11Ο : «Ανα στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :

 

ΘΕΜΑ 12Ο : «Επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Goethe»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :16375/Γ2

 

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΘΕΜΑ 13Ο : «Προβολές του ντοκιμαντέρ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :

 

ΘΕΜΑ 14Ο : «Χορήγηση άδειας διεξαγωγής του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :122/Γ7

 

 • ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15Ο : «Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :6673/Γ1

 

ΘΕΜΑ 16Ο : «Δράσεις Συνηγόρου του Πολίτη σε σχολεία»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :21912/Γ7

 

 

2.3  ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 17Ο : «Ενημέρωση για τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :4682/Γ6

 

ΘΕΜΑ 18Ο : «Διαβίβαση Συστάσεων του Υπουργείου Υγείας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τα υψηλά επίπεδα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

 ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΔΩ 

   

 

 

                                                         

Χρόνος Υποβολής Παραίτησης

Σας πληροφορούμε  ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4186/17-9-2013  άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται  μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ , ΚΥΣΔΕ)  για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

ΟΙ διευθυντές και το Εδικό προσωπικό του 1πυ ΣΔΕΥΑίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ουσιαστικά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου που υποβάλλονταν μέχρι τώρα  οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μεταφέρθηκε για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, όπου θα υποβάλλεται μία αίτηση παραίτησης και η αποχώρηση θα γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.  αν ο εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, εντός  μήνα που δικαιούται, την  αίτηση που έχει υποβάλλει. Σε οποιαδήποτε  άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία το τρέχον διδακτικό έτος να το γνωστοποιήσουν στη Δ/νση μέχρι 31-3-2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

► ΄Οσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό   Οικογενειακής Κατάστασης  για συνταξιοδότηση (να αναγράφεται ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι σήμερα  όπως επίσης και αν τα τέκνα είναι έγγαμα ή άγαμα).
 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (όπου αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν με πρώτο όνομα του αιτούντα).
 4. Κάποιο έντυπο όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του αιτούντα  για να επιβεβαιωθεί (λ.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ).
 5. ΑΜΚΑ,τηλέφωνο
 6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για άνδρες
 7. Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών που σπουδάζουν (εφόσον υπάρχουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας).
 8. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων (από το ΙΚΑ) για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου μετά τις 01-01-1983 καθώς και για τους διορισμένους  μετά το 1982, που έχουν έτη ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλα Ταμεία. Η ανωτέρω βεβαίωση για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή μετά τις 01-02-1983 και κατέβαλαν εισφορά  στο ΤΕΑΜ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) θα λειτουργήσει επιπλέον ως παραστατικό προκειμένου να μεταφέρουν το χρόνο αυτό χωρίς εξαγορά είτε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ είτε στο Μ.Τ.Π.Υ..
 9. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού  αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών  αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση   του εκκαθαριστή αποδοχών  για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

10. Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους μέχρι 31-12-1982  προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί με το σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης, μετά τη θεμελίωση όμως  συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Οι διορισθέντες μετά την 1-1-1983 δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π).


DSCN08621-300x225Καθώς πρόσφατα έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις λύσης υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν θα έπρεπε να δρομολογηθούν λόγω ύπαρξης διαφόρων κωλυμάτων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε αιτήματα ανάκλησης των πράξεων αυτών, εφιστούμε την προσοχή  στα παρακάτω :

Υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ο ενδελεχής έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με την κατάθεση της σχετικής αίτησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Στη περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή σωστά,  θα πρέπει να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να διαβάσει κανείς με προσοχή τα δύο παρακάτω έγγραφα  της Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Λύση Υπαλληλικής Σχέσης εκπαιδευτικών».

ΘΕΜΑ: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων