Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Μεταθέσεις'

ΠΥΣΠΕ 11

Ο λειτουργικός προγραμματισμός αφορά την δομική ανάπτυξη των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών. Αναρτούμε την σχετική εισήγηση του ΠΥΣΠΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε κυρίως από τη συμμετοχή των αιρετών μελών και της σχολικής συμβούλου των Νηπιαγωγών. Η εισήγηση θα διαβιβαστεί και στους υπόλοιπους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους πριν την τελική διαμόρφωση της απόφασης. Έχουμε τη γνώμη ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρουσιάζονται δημόσια ως μορφή λογοδοσίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να τα γνωρίζουν και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και οι ίδιοι οι γονείς και φυσικά να παρεμβαίνουν άμεσα (χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών) και έγκαιρα (την περίοδο που διαμορφώνονται οι σχετικές αποφάσεις) με τις προτάσεις τους.

Στη Λιβαδειά σήμερα, 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 3. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7465/16-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα εξής θέματα.

ΘΕΜΑ 1«Προγραμματισμός λειτουργικών αναγκών για το σχολικό έτος 2015-2016» (7554 /21-07-2015)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Το Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις υπ.’ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ.’ αριθ. Φ12/622/129803/Γ1/16-09-2013 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013)
 3. Τους καταλόγους των εγγραφέντων μαθητών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Βοιωτίας σχολικού έτους 2015-2016

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α και προτείνει

το λειτουργικό προγραμματισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων Βοιωτίας ως εξής:

ΘΕΜΑ 2«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016»

(7555 /21-07-2015)

ΘΕΜΑ 3«Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ»

(7556 και 7557 /21-07-2015)

 

P1010002

Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών ΠΕ 70 & ΠΕ 60

Στη Λιβαδειά σήμερα, 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7205/7-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

ΘΕΜΑ 1 «Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών» (7249 και 7250 /07-07-2015)

 Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98
 2. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012.
 3. Την υπ΄ αριθμό 92285/Ε1/11-06-2015 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 4. Την υπ’ αριθμ.9/18-6-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.
 5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση εντός των ορίων του ΠΥΣΠΕ.
 6. Τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση.
 7. Το γεγονός ότι παρήλθε το απαιτούμενο πενθήμερο διάστημα για υποβολή ενστάσεων και δεν υποβλήθηκαν τέτοιες.
 8. Τα αποτελέσματα, σε μορφή πινάκων, από τη διενέργεια των μεταθέσεων –τοποθετήσεων των εκπ/κων από το ηλεκτρονικό σύστημα e-data του Υπουργείου Παιδείας.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την οριστικοποίηση του πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές των εκπαιδευτικών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ- ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ / ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

P1010002

Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.

Τη Δευτέρα 30-6-2015 ολοκληρώσαμε την καταχώριση και τον έλεγχο των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ 70 στο σύστημα (e-data). Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Για να είναι ολοκληρωμένη η καταχώριση στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή «παρελήφθη».

Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις σας , παρακαλούμε να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 3/7/ 2015 στην Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας ώστε να τις εξετάσει άμεσα το ΠΥΣΠΕ κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του. Αν δεν εντοπιστούν προβλήματα είναι πιθανό το ΠΥΣΠΕ μετά τον τελικό έλεγχο να προχωρήσει και στη διαδικασία των μεταθέσεων . Στην περίπτωση αυτή την Δευτέρα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα δοθεί περιθώριο για υποβολή εντάσεων

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 60

 

P6180009

Καλούμε 1. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και έκαναν δήλωση για οριστική τοποθέτηση. 2. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης και 3. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας Να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και να την υποβάλουν στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας, από Δευτέρα 22-06-2015 μέχρι και Πέμπτη 25-06-2015 στις 10:00 π.μ. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα της σχολικής μονάδας. Συνημμένα, σας αποστέλλουμε δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης και τις ομάδες των σχολείων. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ επανεξετάζει τις αιτήσεις μέσα στις επόμενες πέντε (05) ημέρες και οριστικοποιεί την απόφασή του

Στη Λιβαδειά σήμερα, 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως αναπληρώτρια Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 6275/17-6-2015  πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

 

ΘΕΜΑ 1 «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων» (6363 /18-6-2015)

ΘΕΜΑ 2 «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου» (6364 και 6365 / 18-6-2015)

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

γωνιά διαλόγουΜετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των εσωτερικών ελέγχων που προχώρησε το τμήμα Μητρώου της γραμματείας, δημοσιοποιούμε τους Πίνακες Εσωτερικών Μεταθέσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ 20, ΠΕ 19, ΠΕ 16.01, ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ05 της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας.

Σ’ αυτούς διακρίνονται τα μόριά τους μετά την καταχώριση τους στο e- data, ώστε να γίνει έλεγχος από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα μέλη της ομάδας  είναι η  κ.Παρασκευή Καραβασίλη, κ.Μαργαρίτα Λάμπρου, κ.Αναστασία Δήμα υπό το συντονισμό της προϊσταμένης της γραμματείας κ. Σοφίας Άννη –Θεοχάρη η οποία αναλάμβανε τη διαχείριση των αιτήσεων και την καταγραφή της εξέλιξης της διαδικασίας σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Επισημαίνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προστεθούν αφού πρώτα γίνουν οι δηλώσεις τοποθέτησης και φυσικά οι επικαιροποιημένοι πίνακες θα ξανααναρτηθούν για δημόσιο έλεγχο. 

Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο μιας διαδικασίας και μας προφυλάσσει από λάθη ή αβλεψίες που πιθανόν θα οδηγήσουν στην επανάληψη της διαδικασίας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λάθους μέχρι Δευτέρα 16-2-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ

 

 

 

Η ομάδα καταχώρησης δεδομένων στο σύστημα e-data δούλεψε με συγχρονισμό και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της με αποτέλεσμα την άμεση και χωρίς σοβαρά λάθη καταχώρηση στοιχείων που αφορούσαν τις μεταθέσεις 2014-2015.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, προχωρήσαμε σε αναλυτικό έλεγχο του πίνακα μορίων, και θα στείλουμε με email στις σχολικές μονάδες «πίνακες αιτήσεων μετάθεσης» ανά ειδικότητα και κατηγορία με τα μόρια, σε μορφή αρχείου pdf, ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι/ισσες που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εκτός ΠΥΣΠΕ. Η ομάδα που χειρίζεται το ΠΜ και τις σχετικές βάσεις δεδομένων σε σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας, στις 17-12-2014, αποτίμησε την διαδικασία  εντόπισε παραλήψεις και  λάθη και ανάλυσε τους μηχανισμούς που οδήγησαν σ’ αυτά.

 

 

Κατηγορίες αιτήσεων μεταθέσεων

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  (274) :

ΠΕ 70 ΠΕ 60 ΠΕ 05 ΠΕ 06 ΠΕ 11 ΠΕ 16.01 ΠΕ 19
212 26 1 12 17 5 1

 

 

 

Παρατηρήσεις

 • Για τις Μεταθέσεις για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης θα γίνει ξεχωριστή ανάρτηση τις επόμενες ημέρες.
 • Αμοιβαίες Μεταθέσεις (αιτήσεις θα γίνουν μέσα σε 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών

Στη Λιβαδειά σήμερα, 28 Ιουλίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 64257/21-7-2014) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος .
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9210/Φ.30/Α/24-7-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 ΘΕΜΑ 1 «Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών» (9232και 9233 /28-07-2014)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε εναπομείναντα οργανικά κενά»
(9106 και 9107 /22-07-2013)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 22 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9048/Φ.30/Α/21-7-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε εναπομείναντα οργανικά κενά» (9106 και 9107 /22-07-2013)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτη Λιβαδειά σήμερα, 21 Ιουλίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση (απόφαση ανασυγκρότησης: 4387/21-6-2013) του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, Τακτικό μέλος.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

 

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9001/Φ.30/Α/18-7-2014 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Έγκριση αιτήσεων για μετάθεση εντός ορίων ΠΥΣΠΕ και κατάρτιση πίνακα με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών» (9046 /21-07-2014)

ΘΕΜΑ 2 «Μεταθέσεις εντός αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών» (9047 /21-7-2014)

Παρατηρήσεις:

Κατά τον έλεγχο των μορίων, σε αντιπαράθεση με την σχετική ανάρτηση της 23 Μαΐου 2014, παρουσιάστηκε διαφορά στα μόρια του Αλμπάνη Ιωάννη η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στην αρχική καταμέτρηση δεν είχε προσμετρηθεί η μετακίνησή του, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, από το Δ, Σ. Δηλεσίου στο Δ. Σ. Ελεώνα …

Επίσης, διαφορά παρουσιάστηκε στην περίπτωση της Ντόβα Παναγιώτας η οποία ως υπεράριθμη έπρεπε να πάρει τα μόρια της οργανικής της θέσης ( Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου) και όχι της προσωρινής της τοποθέτησης ( Νηπιαγωγείο 10ο Λιβαδειάς)

Σε σχέση με τις διαφορές στην καταμέτρηση των μορίων που παρατηρούνται σε μερικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ήλθαν στη Βοιωτία με μετάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μόρια της πρώτης προτίμησης δεν μετράνε στην διαδικασία των εσωτερικών μεταθέσεων-τοποθετήσεων και επιπλέον τα μόρια της εντοπιότητας καταμετρώνται μόνο στα όρια του σχετικού Δήμου. Στη στήλη «σύνολο μορίων» εμφανίζονται τα μόρια πριν την καταμέτρηση των μορίων συνυπηρέτησης και εντοπιότητας τα οποία προστίθενται στις επόμενες στήλες. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από το σύστημα e-data center –χωρίς την δική μας εμπλοκή- κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου των μεταθέσεων

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξέτασε την πιθανότητα να προσμετρήσει τα μόρια  τέκνου σε 6 περιπτώσεις που η γέννηση είχε πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει η εγκύκλιος. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε δυνατό διότι στην περίπτωση των μετατιθέμενων από άλλο ΠΥΣΠΕ  η καρτέλα τους ήταν κλειδωμένη και δεν επέτρεπε την εισαγωγή των μορίων πέραν της προθεσμίας. Για το λόγο αυτό και για να μην παραβιαστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης  αφαιρέθηκαν και από όσους είχαν ήδη  προσμετρηθεί. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

 

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
1 ΣΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 16-5-2014
2 ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22-5-2014
3 ΜΠΟΥΦΙΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 7-6-2014
4 ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 9-6-2014
5 ΤΡΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 20-5-2014
6 ΣΙΑΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26-5-2014
DSC02559

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο . Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας 21-7-2014. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Για να είναι ολοκληρωμένη η καταχώριση στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή «παρελήφθη».

Την Παρασκευή 18-7-2014 ,το απόγευμα, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την καταχώριση των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών στο σύστημα (e-data). Κατά την 4/ημερη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με όλους τους εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή ήταν στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή ήρθαν στη Βοιωτία με τις τελευταίες μεταθέσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που εξελίσσεται.

Ανακοινώνουμε , λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο . Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας 21-7-2014. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Για να είναι ολοκληρωμένη η καταχώριση στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή «παρελήφθη».

Οι καταγραφές έχει «καταχωρηθεί» ή «ακυρώθηκε» σημαίνει ότι ή συγκεκριμένη εγγραφή δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα και δεν θα «τρέξει» κατά την διαδικασία των μεταθέσεων. Η πιθανές αιτίες της μη καταχώρησης είναι ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει πάρει μετάθεση για άλλο ΠΥΣΠΕ ή ότι δεν υπέβαλε τελικά δήλωση προτίμησης επειδή επιθυμεί να παραμείνει στην οργανική του. Μια άλλη κατηγορία αφορά ένα αριθμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υπέβαλαν αίτηση για να μετακινηθούν σε θέσεις της γενικής αγωγής, αιτήσεις που φυσικά δεν μπορεί να εξετάσει το ΠΥΣΠΕ γιατί δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από το ΚΥΣΠΕ και υποβάλλονται με τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Για την διευκόλυνση του ελέγχου αναρτούμε ξεχωριστό πίνακα με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην διαδικασία. Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις σας , παρακαλούμε να υποβληθούν την Δευτέρα το πρωί στην Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας ώστε να τις εξετάσει άμεσα το ΠΥΣΠΕ κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του. Αν δεν εντοπιστούν προβλήματα είναι πιθανό το ΠΥΣΠΕ μετά τον τελικό έλεγχο να προχωρήσει και στη διαδικασία των μεταθέσεων . Στην περίπτωση αυτή την Δευτέρα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα δοθεί περιθώριο για υποβολή εντάσεων

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 60

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 11

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 06

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 16

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70  που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων