Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Εκλογικές Διαδικασίες'

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

DSC00063

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

1.Την με αρ. Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2296/23-10-2015 τ.Β΄)

2.Το άρθρο 11του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 187, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3.Το Ν.4327/2015«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50/14-5-2015 τ. Α’)» , άρθρα:

17,20,21,22.

4.Την αρ. Φ.361.22/169/171671/Ε3/27-10-2015 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων

Δημοτικών Σχολείων».

5.Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του Υ.Π.Β.Δ.Μ.Θ (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002τ.Β΄): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(Ν.4327/2015)

Τις θέσεις Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας με διετή θητεία( μέχρι 31-7-2017), όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα . Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής, από 02/11/2015 έως και 04/11/2015.

Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά στην επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ALIART (4)Ανακοινώνουμε τον πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών για τις παρακάτω σχολικές μονάδες Π.Ε. Βοιωτίας: ΔΣ Κάστρου, ΔΣ Ακραιφνίου, ΔΣ Σκούρτων , όπως διαμορφώθηκε μετά και την ψηφοφορία της 14ης Οκτωβρίου 2015. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του τελικού πίνακα μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

10062011430ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών

σύμφωνα με το άρθρο 19 § 4 του ν. 4327/2015)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής: Κάθε Σύλλογος Διδασκόντων προχώρησε (μέχρι τις 7 /10) με Πράξη του στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι.

Πίνακας εκλογέων: Αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Π.Ε. η κατάρτιση και αποστολή του πίνακα εκλογέων ανά σχολική μονάδα.

Ψηφοδέλτια και φάκελοι:

Αποτελούν ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Α) η εκτύπωση των ψηφοδελτίων (σε μέγεθος Α4) όπου αναγράφονται αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων,

Β) η προμήθεια λευκού ψηφοδελτίου (σε μέγεθος Α4),

Γ) η προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος.

Απόσυρση υποψηφίου

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωσή του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας.

Ψηφοφορία

Πριν την έναρξη της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει αν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων, αντιπαραβάλλοντας τον πίνακα εκλογέων με τους παρόντες στην ειδική συνεδρίαση του Σ.Δ.. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση διακόπτεται η διαδικασία και συντάσσεται το πρακτικό όπου και αναφέρεται η ανωτέρω διαπίστωση.

Κατάσταση ψηφισάντων

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

 Έγκυρη ψήφος

Έγκυρη ψήφος θεωρείται:

α) η σημείωση σταυρού προτίμησης σε έναν υποψήφιο (είτε μπροστά είτε μετά το ονοματεπώνυμο)

β) η επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σταυρός προτίμησης απαιτείται ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Απουσία σταυρού ή λαθεμένη σημείωσή του ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.

Διαλογή

Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογήτων ψήφων ως εξής:

α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.

β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης.

γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος.

δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εφορευτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε υπολογισμό μορίων των υποψηφίων, καταγράφει μόνο το αποτέλεσμα.

Ένσταση

Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

 

Πρακτικό εκλογής Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α) Τα αποτελέσματα – και μόνο – της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν (14/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

Β) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα (15/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

13/10/2015

2Κοινοποιούμε πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που περιλαμβάνει αναλυτικά την μοριοδότηση και τις  δηλώσεις προτίμησής  τους, ανά σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών . Η εκδίκαση των εντάσεων θα γίνει από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

προκηρύσσει

την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας για διετή θητεία και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 30-09-2015 μέχρι και την Δευτέρα  05-10-2015.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (έως 07-10-2015  )[…]

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.

 

Αίτηση για την πλήρωση με επιλογή  (3) θέσεων Διευθυντών στις ακόλουθες σχολικές Μονάδες

A/A ΔΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 5/Θ  ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
2 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4/Θ  ΚΑΣΤΡΟΥ
3 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6/Θ  ΣΚΟΥΡΤΩΝ

 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΕΔΩ

P6020006Κοινοποιούμε πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που περιλαμβάνει αναλυτικά την μοριοδότηση και τις  δηλώσεις προτίμησής  τους, ανά σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών . Η εκδίκαση των εντάσεων θα γίνει από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

Ο Πίνακας είναι σε μορφή pdf  και σε μέγεθος Α3 . Για την ευκολότερη ανάγνωση χρησιμοποιείστε τη λειτουργία της μεγέθυνσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Συγκρότηση τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/14-05-2015), «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
  2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

προκηρύσσει

PC030088την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, για διετή θητεία, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 20-05-2015 μέχρι και την Παρασκευή 22-05-2015.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (έως 26-05-2015 )

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

     ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ                  Λιβαδειά: 21-10-2010            

Αρ. Πρωτ.: 4153        

 

 

 
Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως – Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100 Πληροφορίες: ΄Αννη ΣοφίαΤηλ.:                              2261023946 Fax: 2261028090URL: http:/dipe.voi.sch.gremail: mail@dipe.voi.sch.gr          ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ν. Βοιωτίας:

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ. 1/2003 ΄Αρθρο 21 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»
  2. Τη με αριθμ. Πρ. Φ. 350/65/110276/Δ1/8-9-2010, Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»
  3. Τη με αριθμ. Πρ. Φ.350/77/116344/Δ1/20-9-2010, Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης»
  4. Τις από 20-9-2010 έως 24-9-2010 αιτήσεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΔΑΚΕ, ΕΣΑΚ-ΔΕΕ και ΠΑΣΚ με τους υποψηφίους αιρετούς εκπροσώπους.

 

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους αιρετούς εκπροσώπους εκπ/κούς για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π.Ε. Ν. Βοιωτίας (ΠΥΣΠΕ) κατά συνδικαλιστική παράταξη, για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2010.

Ι. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
2 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
3 ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
4 ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 

ΙΙ. ΔΑΚΕ Π.Ε.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΚΑΛΟΣ
3 ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
4 ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
5 ΠΑΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 

ΙΙΙ. ΕΣΑΚ -ΔΕΕ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
2 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 

 

I.V. ΠΑΣΚ Π.Ε.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
2 ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
3 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

 Ο  Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων