Feed
Άρθρα
Σχόλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4186/17-9-2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Χρόνος Υποβολής Παραίτησης

5.1.2. Β΄ΤΑΞΗ

Ο σχολικός χώρος- με την κατάλληλη φυσικά διαμόρφωση -είναι δυνατό να παρέχει μια πολλαπλότητα μορφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους αλλά και να οργανώσει τη διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των παιδιών με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή με την κατάσταση της στιγμής. Ο αναστοχασμός σχετικά με τα δεδομένα του σχολικού χώρου ίσως πρέπει να αναβαθμιστεί στην επαγγελματική μας συνείδηση ως εκπαιδευτικών, ώστε- με συγκεκριμένες δράσεις ανασχεδιασμού- το σχολείο μας να ξεφύγει από την τυποποίηση. Τα παιδιά δεν πρέπει να ενσωματώνονται στον προσχεδιαμένο και τυποποιημένο τρόπο λειτουργίας του σχολείου αλλά αντίθετα ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των παιδιών, να τις παίρνει δηλαδή , σοβαρά υπόψη του.

Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει στο διάστημα 21 με 30 Απριλίου αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωσή του, εντός ενός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που είχε αρχικά υποβάλει( άρθρο 148 παρ.4 Ν. 3528/2007) Σε οποιαδήποτε  άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ύστερα από εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Όσοι σκέπτονται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία το τρέχον διδακτικό έτος να το γνωστοποιήσουν στη Δ/νση μέχρι 19-3-2015 ώστε να ξεκινήσει η προεργασία του φακέλου και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

► ΄Οσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για συνταξιοδότηση (να αναγράφεται ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι σήμερα όπως επίσης και αν τα τέκνα είναι έγγαμα ή άγαμα).
 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (όπου αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν με πρώτο όνομα του αιτούντα).
 4. Κάποιο έντυπο όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του αιτούντα για να επιβεβαιωθεί (λ.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ).
 5. ΑΜΚΑ, τηλέφωνο
 6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για άνδρες.
 7. Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών που σπουδάζουν (εφόσον υπάρχουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας).
 8. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων (από το ΙΚΑ) για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου μετά τις 01-01-1983 καθώς και για τους διορισμένους μετά το 1982, που έχουν έτη ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από άλλα Ταμεία. Η ανωτέρω βεβαίωση για όσους έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή μετά τις 01-02-1983 και κατέβαλαν εισφορά στο ΤΕΑΜ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) θα λειτουργήσει επιπλέον ως παραστατικό προκειμένου να μεταφέρουν το χρόνο αυτό χωρίς εξαγορά είτε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ είτε στο Μ.Τ.Π.Υ.
 9. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 10. Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους μέχρι 31-12-1982 προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί με το σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης, μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Οι διορισθέντες μετά την 1-1-1983 δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π).

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων