Feed
Άρθρα
Σχόλια

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12106/30.08.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΕΓ λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται να απασχολήσει μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ακόλουθα αντικείμενα: α) «Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης» (Π3.2.5.) και β) «Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές» (Π3.2.1.), στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στο πλαίσιο του «Ψηφιακού σχολείου», το οποίο υλοποιείται από το ΥΠΔΒΜΘ, προγραμματίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σημαντικού αριθμού σεναρίων-διδακτικών προτάσεων για τα γλωσσικά μαθήματα, που θα καλύπτουν το 30% τουλάχιστον του σχολικού χρόνου, με τέτοιον τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα πραγματικότητα και να διευκολύνεται η σταδιακή μεταβολή της προς την κατεύθυνση της δημιουργικής ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Για τον σκοπό αυτόν θα αξιοποιηθεί όλο το εγκεκριμένο ψηφιακό υλικό που υπάρχει ήδη ή προβλέπεται να αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα γνώσεων LMS αλλά και κάθε αξιόλογος ψηφιακός πόρος του διαδικτύου, ο οποίος είναι απαραίτητος κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή στην τάξη των σεναρίων. Επίσης, τα σενάρια θα δοκιμαστούν σε επιλεγμένο αριθμό τάξεων με διαφοροποιημένες παιδαγωγικές συνθήκες, ώστε να διερευνηθούν επαρκώς οι ιδιαιτερότητες της καθημερινής πρακτικής που επηρεάζουν τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Στόχος του παρόντος έργου είναι να ξεκινήσει από τη συνεργασία με ενδεικτικό αριθμό σχολείων και εκπαιδευτικών (τρεις για κάθε τάξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έξι για κάθε τάξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τεσσάρων εκπαιδευτικών (μέγιστος αριθμός) από ιδιωτικά σχολεία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα δοκιμάσουν στην τάξη ένα σημαντικό αριθμό έτοιμων παραδειγμάτων-σεναρίων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας με ΤΠΕ, αλλά και θα δημιουργήσουν νέα σενάρια, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν σε δραστήριες κοινότητες δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, τις επιπλέον σπουδές τους, την ενδεχόμενη επιμόρφωσή τους, και τη διάθεσή τους για ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση πρωτότυπων σεναρίων σε μεγάλη έκταση. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ίδιες σχολικές μονάδες, για να είναι ευκολότερη η συνεργασία με την ερευνητική ομάδα.

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν με την επιστημονική ομάδα του έργου, προκειμένου να συλλεγούν δεδομένα που θα έχουν σχέση με τις ισχύουσες ήδη διδακτικές πρακτικές τους και την εν γένει διδακτική κουλτούρα του σχολείου τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί τυχόν αξιοποίηση των ΤΠΕ, αλλά και να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της συμπληρωματικής επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί.

Με βάση τις επισημάνσεις που θα προκύψουν, αλλά και με την αξιοποίηση της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα επιμορφωθούν περαιτέρω από την επιστημονική ομάδα μέσα από ασύγχρονες και σύγχρονες μεθόδους επιμόρφωσης (στη Θεσσαλονίκη ή/και στην Αθήνα). Η επιμόρφωση θα λάβει υπόψη τις ισχύουσες διδακτικές πρακτικές τους στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν.

Παράλληλα, θα συλλεγούν δεδομένα που θα έχουν σχέση με την καθημερινή εκτός σχολείου χρήση των ΤΠΕ από ενδεικτικό αριθμό παιδιών των συγκεκριμένων τάξεων των εκπαιδευτικών. Η εστίαση θα γίνει στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η καταγραφή αυτή, που θα γίνει ποσοτικά (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικά (π.χ. συνεντεύξεις, μελέτες περιπτώσεων), θα αξιοποιηθεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ανάπτυξη περαιτέρω δραστηριοτήτων-πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς, που θα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα και την εμπειρία των παιδιών της τάξης τους. Θα τροφοδοτήσει επίσης τη συζήτηση στις διαδικτυακές κοινότητες των εκπαιδευτικών.

Θα δημιουργηθούν διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών, μία ανά διδακτικό αντικείμενο και για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των κοινοτήτων αυτών θα συζητούνται και θα ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις και σενάρια. Πέραν της γενικότερης υποστήριξης στην παραγωγή σεναρίων, απώτερος στόχος είναι η κοινότητα αυτή να αποτελέσει το πρότυπο δημιουργίας διαδικτυακών κοινοτήτων διδασκόντων και για το μέλλον.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή, η οποία θα εξαρτηθεί από το βαθμό συνεισφοράς σε σενάρια και διδασκαλίες. Η απασχόληση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο 2011 έως και τον Μάιο 2013 ανάλογα με τη φάση υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων. Η πρώτη φάση είναι οργανωτική – διερευνητική (Ιανουάριος – Ιούνιος 2011) και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα διδακτικά αντικείμενα των αρχαίων ελληνικών, της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την επιστημονική ομάδα σε όλες τις φάσεις του έργου (διερεύνηση των ισχυουσών διδακτικών πρακτικών, επιμόρφωση, ανάπτυξη διδακτικού υλικού και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την υποχρέωση να υπηρετούν στη σχολική βαθμίδα που δηλώνουν στην αίτησή τους (δηλαδή σε Γυμνάσιο ή σε Λύκειο) κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Στο έργο θα απασχοληθούν:

α) 18 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας (κωδ. θέσης: 62δ-001)

β) 18 φιλόλογοι Γυμνασίου, ως εξής:

          6 για το μάθημα Νεοελληνική γλώσσα (κωδ. θέσης: 62δ-002)

          6 για το μάθημα Νεοελληνική λογοτεχνία (κωδ. θέσης: 62δ-003)

          6 για το μάθημα Αρχαία Ελληνική γλώσσα-γραμματεία (κωδ. θέσης: 62δ-004)

γ) 18 φιλόλογοι Λυκείου, ως εξής:

          6 για το μάθημα Νεοελληνική γλώσσα (κωδ. θέσης: 62δ-005)

          6 για το μάθημα Νεοελληνική λογοτεχνία (κωδ. θέσης: 62δ-006)

          6 για το μάθημα Αρχαία ελληνική γλώσσα-γραμματεία (κωδ. θέσης: 62δ-007)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να καταθέσει μία μόνον αίτηση, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκει (Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο). Ο κάθε εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο / Λύκειο) θα αναγράφει υποχρεωτικά στην αίτησή του δύο κωδικούς της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης με σειρά προτίμησης.  

Παραδείγματα:

[Γυμνάσιο]                                                     [Λύκειο]

(α) Κωδ. θέσης 1: 62δ-002                               (α) Κωδ. θέσης 1: 62δ-005

(β) Κωδ. θέσης 2: 62δ-003                               (β) Κωδ. θέσης 2: 62δ-007

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ:

Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί συνεκτιμώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

1.       Αποδεδειγμένη εμπειρία ως επιμορφώτρια/τής στα ΠΑΚΕ ή στα ΚΣΕ (β΄ επιπέδου).

2.       Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, από όπου προκύπτει η έκταση της επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ ή ΚΣΕ β΄ επιπέδου ή άλλο πρόγραμμα).

[Σημ. Γίνεται δεκτή και βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατά την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο.]

3.       Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών:

(α) στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου ή

(β) στο γνωστικό αντικείμενο ή

(γ) σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

4.       Δημοσιεύσεις σχετικές

(α) με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με ΤΠΕ, ή/και

(β) με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, ή/και

(γ) με το γνωστικό αντικείμενο

5.       Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας με ΤΠΕ ή/και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας με ΤΠΕ ή/και σε πρωτοβουλίες σε σχολικό επίπεδο (στο πλαίσιο δηλαδή της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ) σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλώσσα και λογοτεχνία (στο πλαίσιο συγκεκριμένων και αναγνωρισμένων ελληνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων).

 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:

 

1.         Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που θα πιστοποιεί τα ακόλουθα:

α) ότι έχει λάβει γνώση της σχετικής δραστηριότητας και ότι θα την υποστηρίξει,

β) ότι υπάρχουν στη σχολική μονάδα διαθέσιμες υποδομές σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων (εργαστήριο πληροφορικής για την α/θμια, δεύτερο, ενδεχομένως, εργαστήριο πληροφορικής για τη β/θμια, διαδραστικοί πίνακες, φορητοί Η/Υ και προτζέκτορες),

γ) ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί συνυπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα (σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής).

 

Πρόσθετη μοριοδότηση:

Θα υπάρξει πρόσθετη μοριοδότηση για τη συμμετοχή περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα, καθώς αυτό θα διευκολύνει τη συνεργασία με την ερευνητική ομάδα, και για τις διαθέσιμες υποδομές των σχολικών μονάδων σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων (θα μοριοδοτηθούν, δηλαδή, πρόσθετα εκπαιδευτικοί των οποίων τα σχολεία διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό).

Σημειώνεται ότι, εφόσον οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Για την προσμέτρηση μορίων από τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα (με την ιδιότητα του επιμορφωτή ή του επιμορφωμένου) ή σε ερευνητικά προγράμματα απαιτείται σχετική σύμβαση ή πιστοποιητικό/βεβαίωση του αρμόδιου φορέα υλοποίησης.

Για την προσμέτρηση μορίων από τη συγγραφή άρθρων, δημοσιεύσεων, μελετημάτων, απαιτείται η σελίδα τίτλου και η σελίδα περιεχομένων του επιστημονικού περιοδικού ή των πρακτικών συνεδρίων ή του συλλογικού τόμου, όπου αυτά περιέχονται.

Για την πιστοποίηση πρωτοβουλιών σε σχολικό επίπεδο που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα γλωσσικά μαθήματα απαιτείται σύντομη περιγραφή (8-10 σειρές για κάθε πρόγραμμα), βεβαίωση του επιστημονικού υπεύθυνου ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό – βεβαίωση που να πιστοποιεί τη διεξαγωγή του προγράμματος.

Για την πιστοποίηση της συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών στην ίδια σχολική μονάδα και της ύπαρξης διαθέσιμων υποδομών σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων απαιτείται βεβαίωση της Διευθύντριας/του Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπες αιτήσεις υποψηφιότητας  είτε από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr στην επιλογή «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις») είτε από τα γραφεία του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

α)        Πρωτότυπη έντυπη αίτηση (σύμφωνα με τα υποδείγματα που διατίθενται).

β)        Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των προσόντων που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

γ)        Βεβαίωση της Διευθύντριας/του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που θα πιστοποιεί ότι: α) έχει λάβει γνώση της σχετικής δραστηριότητας και ότι θα την υποστηρίξει, β) υπάρχουν στη σχολική μονάδα διαθέσιμες υποδομές σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων, και γ) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί συνυπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα (σύμφωνα με τα υποδείγματα που διατίθενται).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντιστοιχία προσόντων, βαθμολογιών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων μεταξύ Αίτησης και Βιογραφικού Σημειώματος, υπερισχύουν και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που δηλώνονται στην έντυπη Αίτηση.

Τα ανωτέρω κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier) στην ακόλουθη διεύθυνση (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί):

 

 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα)

55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

«Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 62δ» 

 

Η πληρότητα των δικαιολογητικών πρέπει να υφίσταται κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης θα κατατεθούν στο ΚΕΓ μόνο από όσους επιλεγούν για να εργαστούν στο συγκεκριμένο έργο.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση κατατίθεται ιδιοχείρως από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες (ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές) για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:

(α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

(β) Αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη από την πρόσκληση  έντυπη αίτηση.

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από 03 Δεκεμβρίου 2010  μέχρι και 17 Δεκεμβρίου 2010.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης».

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης (των ΕΛΤΑ ή της εταιρίας courier) που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβαλλόμενης αίτησης.

          Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το σύνολο και των 54 θέσεων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

α/α Κριτήριο Μέγιστη Βαθμολογία
Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α’ Ή Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 25
Α1. 1.α    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, ή 20
1.β    Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, ή 25
2.α    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο, ή 15
2.β    Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο, ή 20
3.α Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, ή 10
3.β   Διδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 15
Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 20
Β1. Επιμορφώτρια/τής στα ΠΑΚΕ ή στα ΚΣΕ (β’ επιπέδου)

(5 μόρια ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα άνω των 12 ωρών με μέγιστο αριθμό μορίων τα 20)

20
Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 15
Γ1. α) Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στην  αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (ΠΑΚΕ β’ επιπέδου) 15

 

β) Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (ΚΣΕ β’ επιπέδου)

(Σημ. Γίνεται δεκτή και βεβαίωση παρακολούθησης ΚΣΕ κατά την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο.)

 

12
γ) Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία

(Σημ. Γίνονται δεκτά προγράμματα επιμόρφωσης με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ωρών.)

 

(3 μόρια ανά 20 ώρες επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 9)

 

9
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (μέγιστος αριθμός 3) 15
Δ1. α)     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, σχετικές με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με ΤΠΕ, ή/και

(5 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων τα 15)

15
β)     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, σχετικές με τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, ή/και

(4 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων τα 12)

12
γ)     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο

(3 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων τα 9)

9
Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ 15
Ε1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας με ΤΠΕ ή/και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας με ΤΠΕ ή/και σε πρωτοβουλίες σε σχολικό επίπεδο σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλώσσα και λογοτεχνία (στο πλαίσιο συγκεκριμένων και αναγνωρισμένων ελληνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων).  

(3 μόρια ανά πρόγραμμα/πρωτοβουλία με μέγιστο αριθμό μορίων τα 15)

15
Σύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Ε 90

 

Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη μοριοδότηση, η οποία βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ακόλουθους Πίνακες:

 

Α) Πρόσθετη μοριοδότηση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

α/α Κριτήριο Μέγιστη Βαθμολογία
ΣΤ1. Συμμετοχή περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα

(Ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 8 μόρια για κάθε εκπαιδευτικό από την ίδια σχολική μονάδα που υποβάλλει αίτηση με μέγιστο αριθμό μορίων τα 24)

24
ΣΤ2. Ύπαρξη στη σχολική μονάδα διαθέσιμων υποδομών σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων:

α) εργαστήριο πληροφορικής (7 μόρια)

β) φορητοί Η/Υ (7 μόρια για περισσότερους από 7 φορητούς Η/Υ)

γ) διαδραστικοί πίνακες (3 μόρια)

δ) προτζέκτορες (2 μόρια)

19
Σύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων ΣΤ1-ΣΤ2 43

 

 

Β) Πρόσθετη μοριοδότηση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

α/α Κριτήριο Μέγιστη Βαθμολογία
Ζ1. Συμμετοχή περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα

(Ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 8 μόρια για κάθε εκπαιδευτικό από την ίδια σχολική μονάδα που υποβάλλει αίτηση με μέγιστο αριθμό μορίων τα 24)

24
Ζ2. Ύπαρξη στη σχολική μονάδα διαθέσιμων υποδομών σε νέες τεχνολογίες για τις ανάγκες των προγραμμάτων:

α) εργαστήριο πληροφορικής (4 μόρια  για 10 τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα διαθέσιμες για τις ανάγκες των προγραμμάτων)

β) 2ο εργαστήριο πληροφορικής (7 μόρια)

γ) φορητοί Η/Υ (7 μόρια για περισσότερους από 7 φορητούς Η/Υ)

δ) διαδραστικοί πίνακες (3 μόρια)

ε) προτζέκτορες (2 μόρια)

23
Σύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ζ1-Ζ2 47

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr στην επιλογή «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις») και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία του ΚΕΓ για διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΕΓ ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση. Πρόσκληση 62δ αρ. πρωτ. 1864/2010». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης ένστασης και τη μη εξέτασή της.

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στη διεύθυνση:

«Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,  

υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων (για την Πρόσκληση 62δ αρ. πρωτ. 1864/2010)»   μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών στην έδρα του ΚΕΓ, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:

          Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, το επιστημονικό περιεχόμενο του έργου και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Βασιλική Αδάμπα, τηλ: 2310-459101 & 2310-459106, e-mail: info@greek-language.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους νομικούς κανόνες που διέπουν το έργο και άλλα σχετικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Βλάχο, τηλ: 2310-459101 και 2310-459106, e-mail: vlahos@komvos.edu.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων