Feed
Άρθρα
Σχόλια

 ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2010-2011.

   

      Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011,

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στον Ο.Ε.Ε.Κ. και να προσφέρουν υπηρεσία στους φορείς αυτούς κατά το σχολικό έτος 2010-2011, να υποβάλουν αίτηση από 19.4.2010 μέχρι 30.4.2010.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

           

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:

•·        άρθρο 6 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ186Α΄),
•·        άρθρο 31 του ν. 1946/1991, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3391/2005,
•·        άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι΄, τελευταίο εδάφιο, του ν. 2817/2000,
•·        άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 3149/2003,
•·        άρθρο 11 παρ. 8 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α'),
•·        παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, 
•·        άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ΄ εδ. β  του ν. 3149/2003,
•·        παρ. 1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α΄),
•·        άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α΄), 
•·        άρθρο 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ. Α'),
•·        άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86,
•·        άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96),
•·        άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2986/2002),
•·        άρθρο 9 παρ. 18 Ν.2817/00 - Φ.Ε.Κ. 78 Α').
 

Με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα αφορά στον τρόπο πρόσληψης και διορισμού των εκπαιδευτικών, στις μεταθέσεις και αποσπάσεις αυτών και στην επιλογή των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης θα ορισθεί η διαδικασία των αποσπάσεων και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 
Α. Κ.Υ.  ΥΠΕΠΘ: 
  
Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου θα κληθούν να τοποθετηθούν είτε σε υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, είτε σε αμιγώς διοικητικής, οικονομικής ή  μηχανογραφικής φύσεως θέματα είτε σε θέματα έρευνας, προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης και συνεργασίας με άλλους φορείς. Στην αίτησή τους για την επιλογή αυτή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επισυνάψουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών, συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης) και τους λόγους για τους οποίους ζητείται η απόσπαση. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τα κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν στην επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών. 
 
Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)  
 

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το έργο των Γραφείων αυτών είναι σύνθετο, επιφορτισμένα με την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου και έχουν άμεση σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων της περιοχής και τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην αίτησή τους για την επιλογή αυτή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επισυνάψουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών, συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης) και τους λόγους για τους οποίους ζητείται η απόσπαση, τα οποία θα αποτελέσουν τα κριτήρια που θα βοηθήσουν στην ικανοποίηση της αίτησης απόσπασης.

 
Γ.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ο.Ε.Ε.Κ., ΟΕΠΕΚ, Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι, Π.Ι, Γ.Α.Κ., ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, Ακαδημία Αθηνών, Σιβιτανίδειο, Ε.Κ.Ε.Π. κ.λ.π. ). 
 
Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν. 
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, θα συμπληρώσουν στην αίτησή τους το συνολικό χρόνο απόσπασης που έχουν στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ (σχολικά έτη).
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

Α΄   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση θα υποβληθεί μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες) στο  πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα κατατεθούν και τα δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν επικυρωμένο αντίγραφο.

            Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είτε στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπασθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

            Επίσης, μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων (από  Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) αίτηση απόσπασης για μέχρι και πέντε προτιμήσεις σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH Ι: Η αίτηση απόσπασης κατατίθεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του   Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκέινες σε φορείς και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λ.π.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων σχολ. έτους 2009-2010 υπέβαλαν αίτηση και εγκρίθηκε η απόσπασή τους στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να πάρουν απόσπαση για το σχολ. έτος 2010-2011, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Οι αποσπάσεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί για μια τριετία, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, λήγουν στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

Β΄   ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’).

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2010 ή

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2010.

δ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και ταυτόχρονα τους χορηγείται ή ανανεώνεται η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Α΄   ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και να την υπογράψουν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται, (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθένειας, βεβαίωση της υπηρεσίας του ή της συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λπ.). Όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα.

3. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) φορέων απόσπασης.

4. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Β) Προς τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

1.  Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης  και

2. Να θέσουν υπόψη των  πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το επισυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

            3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 7-5-2010 θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους ως προς τους λόγους που συνιστούν κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικού, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr/), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο στην παρούσα δεύτερο Έντυπο Οδηγιών για τον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης, αποστέλλοντας το σχετικό εκτυπωμένο έντυπο ελέγχου θεωρημένο μαζί με τις αιτήσεις όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

            4.   Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες στην υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και να τις αποστείλουν με συγκεντρωτικό Πίνακα (όπου θα αναφέρεται και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού) ταχυδρομικά, το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 12-05-2010,  σε ένα μόνο φάκελο μεγέθους Α4, στις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήματα Γ’ αντίστοιχα- της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ταξινομημένες με βάση την πρώτη προτίμηση των αιτούντων εκπαιδευτικών (και στη συνέχεια κατά  ειδικότητα και αλφαβητικά και κατά φορέα απόσπασης) ως ακολούθως:

  • Στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
  • Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις που αναφέρονται σε ΓΑΚ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και
  • Στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στα ΠΕΚ, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
 
 
Ειδικότερα:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κεντρική Υπηρεσία

Δ/νση Διοικητικού

Α. Παπανδρέου 37151 80 Αθήνα 210 3443215210 3443845 κ. Καστρινάκηςκ. Χατζηαραπίδης

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ

Δ/νση Βιβλιοθηκών

και ΓΑΚ

Α. Παπανδρέου 37151 80 Αθήνα 210 3442719 κ. Μπουφούνος

Π.Ε.Κ.

Δ/νση Προσ/κού Ετέρων Κλάδων

Α. Παπανδρέου 37151 80 Αθήνα

 

210 3442066

 

κ. Διαμαντής

5) Να διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις απόσπασης σε Γραφεία, Διευθύνσεις (περιλαμβάνονται οι αιτήσεις για Γραφεία Σχολικών Συμβούλων),  και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ταξινομημένες κατά κλάδο και αλφαβητικά, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική γνωμάτευση (πρόταση) του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, η οποία και θα αποσταλεί προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ηλεκτρονικά (Διευθύνσεις Προσωπικού Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  Δ/ΝΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ. ΤΣΟΧΑ  15 – 17115 21 ΑΘΗΝΑ

κ. Πυρομάλλη

210  6464294 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

κ. Καλπία Β.

κ. ΚΑποστολίδης Π.

25310  83510                     

Δ/ΝΣΗ   ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  26811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

κ. Πασινιός Α. (Α/θμια)

κ. Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)

22510  48163                     22510  48154

Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α & ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ262 22 ΠΑΤΡΑ

κ. Μπούσια (Α/θμια)                                        κ. Αργυροπούλου (Β/θμια)

2610  362404                          

2610  362405                                

Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  22501 00 ΚΟΖΑΝΗ

κ. Τσίρου (Α/θμια)

κ. Γρηγοριάδου (Β/θμια)

24610  2135224610  21352

Δ/ΝΣΗ   ΗΠΕΙΡΟΥ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ  12453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

κ. Κάντα

26510  83979

Δ/ΝΣΗ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  23412 22 ΛΑΡΙΣΑ

κ. Νικολουδάκης Κ.

2410  539218

Δ/ΝΣΗ   ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ

ΑΛΥΚΕΣ  ΠΟΤΑΜΟΥ491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

κ. Κεντάρχου Δ.

26610  42560

Δ/ΝΣΗ   ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6557001 ΘΕΡΜΗ

κ. Παπαδοπούλου Ε.

κ. Στάικου Λ.

2310  4748122310  474817

Δ/ΝΣΗ   ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 6713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

κ. Λουκά Ε.  (Α/θμια)                                   κ. Μαρή Μ. (Β/θμια)

2810  302443 2810  302445                

Δ/ΝΣΗ   ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ  15  &  ΕΣΤΙΑΣ  2

841 00 ΣΥΡΟΣ

κ. Βασιλείου Κ. (Α/θμια)                  κ. Ισαακίδης (Β/θμια)

22810 7961522810 81974

Δ/ΝΣΗ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΝΕΝΤΥ  38 – 40221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

κ. Αρκαμούζη Κ. (Α/θμια)

κ. Λαρδίκου  (Β/θμια)

2710  2307822710  230115

Δ/ΝΣΗ   ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8351 00 ΛΑΜΙΑ

κ. Κάλλου

22310  66152
 
 6) Να διαβιβάσουν άμεσα στις διοικήσεις των οικείων φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΕΕΚ και λοιπών εποπτευομένων φορέων) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν προτάσεις, τις οποίες και θα αποστείλουν στο Υπουργείο  ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί σε επόμενο έγγραφό μας.
 
 

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.)

Ανδριανού 91,
105 56 Αθήνα

210 3310283

κα Κιμισκίδου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Καραμαούνα 1, 

Πλατεία Σκρά
 551 32  Θεσσαλονίκη

 

2310 459101

 

Κος Βλάχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Λεωφ. Εθν.Αντίστασης 41, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής

210 2709091/92

2709088

κα Πολυξένη Ρουσσέτη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου,
 104 33 Αθήνα

210 5203251

κος  Αναγνωστόπουλος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)

Μεσογείων 396,

153 41 Αγ. Παρασκευή Αττικής

210 6016366

210 6016364

 

κα Καπετανάκη

κος Βασιλάκης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28,

106 79  Αθήνα

210 3664778

κος Γιαμάς

και λοιπούς φορείς, όπως ο πίνακας αποδεκτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά προτίμησης τα Ι.Ε.Κ., στα οποία ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.

Πίνακες που αποστέλλονται από επί μέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ΙΕΚ, δεν θα γίνουν δεκτοί.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Β΄   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι:

α) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

β) Οι αποσπάσεις στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.

γ) Οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση/αίτημα  των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση/αίτημα θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ οι προτεινόμενοι/υποψήφιοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ  θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.

ε) Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

στ) Για τις αποσπάσεις που αφορούν στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ, όπου οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφα βάσει ειδικής εγκυκλίου της ίδιας της Διεύθυνσης (Τμήμα Α΄, τηλ. 210 3442337, 210  3443432).

ζ) Για τις αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Διά Βίου Εκπαίδευσης  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για γραμματειακή υποστήριξη, θα υποβάλλονται χειρόγραφες αιτήσεις στη Διεύθυνση ΙΔΕΚΕ, βάσει ειδικής εγκυκλίου  (Πληροφορίες: 210-2530286, κα Αδάμ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί.

                                                                                                     Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                          ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων