1η Επιμορφωτική συνάντηση- Δραστηριότητα_1

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ
(Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου)

Δραστηριότητα 1

Οι επιμορφούμενοι καλούνται:
Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:
• να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδα-
κτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
• να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνο ντας
αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου
να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και
• να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγ-
χρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με ό νομα αρ-
χείου: S1_eponymo_onoma.docx.

S1_Gaittazis_Spiridon

Αφήστε μια απάντηση