5η Επιμορφωτική συνάντηση

Δραστηριότητα 1
Να δημιουργήσετε ένα online ερωτηματολόγιο με τη χρήση των Φορμών Google. Μπο-
ρείτε να αναζητήσετε οδηγίες στο Διαδίκτυο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα online ερωτηματολόγιο με τη χρήση των Φορμών Google.

https://docs.google.com/forms/d/1TwU9q6gLnOVPtkQF9anddTx—B2Fk3oM2fdWTEWSLc/edit