Άσκηση 7 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 9:55 μμ |

Σε STP nαλκενίου = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol

Για το CO2 n = m / Mr = 26,4 / 44 = 0,6 mol

CνΗ   +   3ν/2  O2       →     ν CO2 + ν Η2Ο

1 mol                                      ν mol

0,2 mol                                 0,6 mol

Άρα n= 3 και ο μοριακός τύπος είναι C3H6

β)         C3Η6         +          9/2  O2           →         3 CO2    +    3 Η2Ο

Τα  10 lit   απαιτούν  45 lit   παράγουν  30 lit    και    30 lit

Προσθέσαμε στο αλκένιο 500 lit αέρα δηλ. 400 lit N2 και 100 lit οξυγόνο.

Μετά την καύση δηλαδή έχουμε:

400 lit N2 που δεν αντέδρασαν

100 – 45 = 55 lit O2 που δεν αντέδρασαν

30 lit CO2 που παράχθηκαν και

30 lit Η2Ο που παράχθηκαν

Όταν τα παραπάνω αέρια ψυχθούν στη συνήθη θερμοκρασία (περίπου 20 oC) το νερό υγροποιείται ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν αέρια. Άρα μετά την ψύξη έχουμε:

400 lit N2 που δεν αντέδρασαν

55 lit O2 που δεν αντέδρασαν και

30 lit CO2 που παράχθηκανΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.