Άσκηση 6 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 9:52 μμ |

α) Χρησιμοποιήσαμε 5,6 L υδρογόνου σε STP δηλ. n = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Άρα ισχύει ότι:

CνΗ       +       Η2       →     CνΗ2ν+2

1 mol            1 mol               1mol

0,25 mol         0,25 mol         0,25 mol

Για το αλκένιο όμως γνωρίζουμε ότι m = 10,5gr άρα

m = n∙Mr δηλ.

Mr = m / n = 10,5 / 0,25 = 42

Κατά συνέπεια:

Mr = 42

12ν + 2ν = 42 άρα ν = 3 οπότε το αλκένιο είναι το C3Η6

β)  Το αλκένιο καίγεται σύμφωνα με την αντίδραση:

C3H6(g)  +  9/2 Ο2 (g) →  3 CO2 (g)   + 3 H2O(g)

                  Καίγονται 0,25 mol και παράγονται 0,75 mol διοξειδίου του άνθρακα

Άρα σε STP VCO2=0,75 ∙ 22,4 = 16,8 lit

γ)              CH3-CH2-CH2Cl+ NaOH Αλκοολικό >  CH3-CH═CH2 + NaCl + H2OΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.