ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Άσκηση 25 φυλλαδίου

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 6:15 μμ |  Με ετικέτα |

C(s)                  +           CO2 (g)     →        2CO (g)      28 Kcal

Στο 1 mol   απαιτούνται    1 mol     και απορροφάται θερμότητα  28 Kcal

Στα χ mol    απαιτούνται    χ mol      και απορροφάται θερμότητα   28 ∙ χ Kcal

2C(s)               +       Ο2 (g)         →      2CO (g)         -56 Kcal

Στα 2 mol απαιτείται  1 mol    εκλύεται θερμότητα 56 Kcal

Στα ψ mol                  ψ/2 mol  και εκλύεται θερμότητα  56 ∙ ψ/2 Kcal = 28 ψ Kcal

Συνολικά δηλαδή έχουμε:

q = 28 ∙ χ – 28 ∙ ψ   (αφού η πρώτη απορροφά και η δεύτερη εκλύει)

Το CO2 (g) και Ο2 (g) είναι ισομοριακό και ίσο με 112 L σε STP δηλ.

Άρα  n CO2  =  n Ο2 (αφού είναι ισομοριακό) δηλ. χ= ψ/2 οπότε ψ= 2χ

Επίσης ο όγκος είναι 112 L σε STP

n CO2  + n Ο2 = 112 / 22,4 = 5 mol

χ         +   ψ/2  = 5

χ         + 2χ/2 = 5

χ  + χ = 5

άρα χ = 2,5 mol οπότε ψ= 5 mol

 

Κατά συνέπεια: q = 28 ∙ χ – 28 ∙ ψ = 28∙2,5- 28∙5= – 70 Kcal

δηλαδή εκλύονται 70 Kcal

 

β) Για να μην παρατηρηθεί θερμική μεταβολή q = 0 δηλ.

28 ∙ χ – 28 ∙ ψ = 0

28 ∙ χ = 28 ∙ ψ

χ = ψ

 

Μας ζητείται η αναλογία όγκων των CO2 (g) και Ο2 (g) δηλ. VCO2 / VΟ2 όμως μπορούμε να αναφερθούμε στην αναλογία  nCO2 / nΟ2 (αφού είναι γνωστό ότι η αναλογία mol είναι και αναλογία όγκων)

nCO2 / nΟ2 = χ / ψ/2 = 2χ / ψ = 2χ / χ = 2 / 1

 

γ) Είναι γνωστό ότι σε 100 mοl αέρα περιέχονται 20 mοl Ο2

Χρειαζόμαστε           Ζ mοl                                  ψ/2 mοl

 

Δηλ. 20 Ζ = 50 ψ άρα Ζ = 2,5 ψ και

 

nCO2 / nαέρα = χ / 2,5 ψ = χ / 2,5 χ = 1 / 2,5 = 2/5Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.