Σύνδεσμοι

Διαχείριση

What if…..?????? Exercises to Practise Conditionals for C class.

17 Σεπτέμβριος 2016

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για WHAT IF Αποτέλεσμα εικόνας για WHAT IF  Αποτέλεσμα εικόνας για WHAT IF Αποτέλεσμα εικόνας για WHAT IF

1 Choose the best alternative to complete the following sentences.

A  I’ll come (unless/providing) you behave yourself at the party.

B  He won’t hear you (unless/as long as) you shout.

C  I’m going by myself (unless/providing) Janet changes her mind.

D  I won’t take the job (unless/provided) I can see the contract first.

E  I’ll buy you a present (unless/as long as) you want me to give you money.

 

2  Supply the correct form of the verbs in brackets.

A  I would have bought the dress if it………………………..(cost) less.

B  I won’t forgive Sarah unless she …………………..(apologise).

C  If you ate less, you……………….(not/be) so fat.

D  If you eat all the chocolate,you……………………………(get) sick.

E  If you had posted the letter, I ………………………….(receive) it.

F  If I repaired my car, I ………………………….(sell) it.

G  She would find the answer if she …………………….(think) carefully.

 

3  Write the correct conditionals for the following situations.

A We can’t pay for it because we don’t have enough money.

 

B  She spent three hours packing. She missed the plane.

 

C  He can’t eat steak because he has no teeth.

D  He got a good job because he studied hard at school.

E  He uses crutches because he broke his leg.

 

F  He drank a bottle of whisky. Now he feels ill.

 

G  I don’t believe he is rich. He hasn’t paid the workers yet.

 

H  He is not ill. He didn’t stay at home but came to work.

Read the following passage and make sentences using conditionals.
Last week we went to the new disco. We arrived late because the car had broken down. When we arrived it was eleven o’clock and the disco was very full. We had to pay $5 each because it’s always more expensive after half past ten. We started dancing but I tore my dress because it was too tight for me. The music was very loud so I couldn’t talk with my friends. Janet went to buy drinks but she fell over in her stilettos. We tried to help her but she was so embarrassed that she just sat on the floor and cried.

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων