Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

Δια Βίου Μάθηση 2007-2013

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση 2007 – 20013

Από 1/1/2007 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πλήρες κείµενο της απόφασης θα το βρείτε εδώ. Είναι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης.

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να συµβάλλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».  Η επόμενη παρουσίαση περιγράφει γενικά το ΕΠ Δια Βίου Μάθηση:

Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα 4 τομεακά προγράμματα είναι οι εξής:¨

  • Στο Comenius πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια μαθητές σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατά την περίοδο του προγράμματος
  • Κατά το Leonardo da Vinci θα πρέπει να αυξηθούν οι περίοδοι πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για 80,000 άτομα το χρόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος
  • Το Grundtvig πρέπει να υποστηρίξει την κινητικότητα 7,000 ατόμων το χρόνο που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκωνο έως το 2013.
  • Το Erasmus θα πρέπει να φτάσει συνολικά τα 3 εκατομμύρια άτομα που θα συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας σπουδαστών από το ξεκίνημα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η τρίτη φάση η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2007 και ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου του 2013. Οι επόμενες παρουσιάσεις παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ΕΠ.

ΕΠ Comenius: Σχολικές Συμπράξεις & Δραστηριότητες Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

@slideshare

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1988_en.htm#gre

Περισσότερες πληροφορίες για το Comenius εδώ

ΕΠ Leonardo da Vinci (LDV): Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών

Δείτε το στο slideshare.net

@slideshare

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1027_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για το Leonardo Da Vinci εδώ

Εγκάρσια Προγράμματα (Transversal Projects)

Δείτε το στο slideshare.net

@sldieshare

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc90_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για τα Εγκάρσια Προγράμματα (Transversal Projects) εδώ

Οι στόχοι του ΕΠ Δια Βίου Μάθηση με μια ματιά

llp-targets

Τα ΕΠ Δια Βίου Μάθηση με μια ματιά

llp projects

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me