Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

ΚΑ2 Βασική Δράση 2

ΚΑ2 PHOTO 10KA2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 KEY ACTION 2

Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Co-operation for Innovation and Good Practices

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (αποκεντρωμένες δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές δράσεις-Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:
• τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)
• τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)
• τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)
• την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.
Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Τι δυνατότητες παρέχονται;
• Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.
• Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία
• Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα
• Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών
• Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του προγράμματος.

 

KA2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ….υπό κατασκευή

 

ΚΑ2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η δράση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας μπορούν φορείς να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμπεφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα που θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αυτό που έχει σημασία για τη συγκεκριμένη δράση και αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική αλλαγή που εγκαινιάζεται με το πρόγραμμα Erasmus+, είναι ότι αποδίδεται έμφαση κυρίως και αποκλειστικά στο αντικείμενο και τη στόχευση των δραστηριοτήτων ενός σχεδίου στρατηγικών συμπράξεων για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δευτερευόντως στην «επιλεξιμότητα» του προφίλ του φορέα οργανισμού που υποβάλει την αίτηση. Πρακτικά ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.

 

Ποιες δραστηριότητες ενισχύονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής σύμπραξης;

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις υποστηρίζουν ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα δραστηριοτήτων με σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των οργανισμών και την ενίσχυση της εξέλιξης των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου, οι Στρατηγικές Συμπράξεις πραγματοποιούν δραστηριότητες που αφορούν
• την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας
• την κάλυψη των αναγκών ενός συγκεκριμένου τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
• τη δημιουργία και τη μεταφορά καινοτομιών
• την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
• την ανάπτυξη εργαλείων αναγνώρισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων
• την προώθηση πρακτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση του work-based learning
• την προώθηση της εφαρμογής των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) και των συνιστωσών που διέπουν το εργαλείο Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET-European Credit System for Vocational Education and Training)

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν από μια Στρατηγική Σύμπραξη είναι ενδεικτικά:

• Ανάπτυξη, δοκιμή, προσαρμογή και υιοθέτηση/εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε σχέση με τα εξής:
 o επαναπροσδιορισμός των προδιαγραφών των ικανοτήτων σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, προσαρμογή ή σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων ΕΕΚ αντιστοίχως, καθώς και του           συνοδευτικού μαθησιακού υλικού και εργαλείων.

o μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας ΕΕΚ και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, κυρίως όσες διαμορφώνουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες, γλωσσικές ικανότητες, εστίαση στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και               Επικοινωνιών.
 o νέα σχήματα πρακτικής κατάρτισης και μελέτη πραγματικών καταστάσεων στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας, ανάπτυξη και υλοποίηση διεθνικής συνεργασίας.

• ανάπτυξη και εφαρμογή νέου υλικού και μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης που είναι προσανατολισμένη στον χώρο εργασίας, της εικονικής κινητικότητας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, π.χ. οργάνωση εικονικών εργαστηρίων/χώρων εργασίας βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας.
• στρατηγική συνεργασία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και τοπικών/περιφερειακών κοινοτήτων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης.
• Εφαρμογή μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) και διασφάλισης της ποιότητας (EQAVET) από τους παρόχους ΕΕΚ.

 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Η συνεργασία φορέων σε μια διακρατική στρατηγική σύμπραξη μπορεί ενδεικτικά να δημιουργήσει τα ακόλουθα προϊόντα-αποτελέσματα, ως απόρροια της ανίχνευσης μιας συγκριμένης ανάγκης και την προσπάθειας ικανοποίησής της:
• Εκπαιδευτικό υλικό
• Οδηγοί
• Έρευνες-Μελέτες
• Ανίχνευση αναγκών μέσω σχεδιασμού ερωτηματολογίων και μελέτης/ή ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτών
• Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
• Πραγματοποίηση workshops, ομάδων εργασίας, προγραμμάτων κατάρτισης, blended learning, k.o.k.
• Eκπόνηση εκδόσεων, φυλλαδίων, κ.ο.κ.
• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων
• Παραγωγή πλάνου διασφάλισης ποιότητας
• Εκπόνηση σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων
• κ.ο.κ.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Βάσει του στόχου του σχεδίου, οι Στρατηγικές Συμπράξεις θα πρέπει να διαθέτουν το καταλληλότερο και ευρύτερο φάσμα εταίρων ώστε να αξιοποιούν τις διαφορετικές εμπειρίες, τα προφίλ και τη συγκεκριμένη εξειδίκευση του καθενός εξ αυτών και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζουν σημαντικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για το σχέδιό τους. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διεθνικές και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Ένας εξ αυτών αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή-αιτούντα φορέα και οι υπόλοιποι φορείς συνιστούν τους εταίρους. Η εταιρική σχέση μπορεί να διαθέτει έως 10 φορείς-οργανισμούς.
Για παράδειγμα, οργανισμοί που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι εξής:

 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • ένα σχολείο/ινστιτούτο/κέντρο εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙
 • μια δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος αντιπρόσωπος του επαγγελματικού βίου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών/επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ένα ινστιτούτο ερευνών
 • ένα ίδρυμα
 • ένα διεπιχειρησιακό κέντρο κατάρτισης
 • επιχειρήσεις παροχής κοινής κατάρτισης (συνεργατικής κατάρτισης)
 • μια πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο
 • ένας φορέας που παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες ενημέρωσης
 • ένας φορέας πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Γενικός κανόνας για τις Στρατηγικές Συμπράξεις είναι η στοχοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που εδρεύουν σε Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, οι οργανισμοί των Χωρών Εταίρων μπορούν να εμπλακούν σε μια Στρατηγική Σύμπραξη ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), αν η συμμετοχή τους δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για το σχέδιο.

Διάρκεια σχεδίου

Η διάρκεια είναι 2 ή 3 έτη και πρέπει να καθοριστεί στο στάδιο της αίτησης, βάσει του στόχου του σχεδίου και του τύπου δραστηριοτήτων που θα οργανώνονται προοδευτικά.

 

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης

Η μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση για Στρατηγικές Συμπράξεις είναι 150.000 ΕΥΡΩ ανά έτος. Μια στρατηγική σύμπραξη με διάρκεια δύο (2) ετών μπορεί να επιχορηγηθεί με το ανώτατο ποσό των 300.000€ και με διάρκεια τριών (3) ετών με το ανώτατο ποσό των 450.000€.
Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων κόστους, από τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επιλέγουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2 προτείνεται στους αιτούντες να επιλέξουν κατηγορίες δαπάνης για το σχέδιο τους από ένα μενού προτεινόμενων επιλέξιμων δαπανών:

• Διαχείριση Σχεδίου και Υλοποίηση
• Διακρατικές Συναντήσεις της Σύμπραξης
• Πνευματικά Προϊόντα
• Πολλαπλασιαστικές Δράσεις
• Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ εξαίρεση
• Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Γλωσσική Υποστήριξη

 

Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας του οργανισμού θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
• Να δημιουργήσει λογαριασμό ECAS (Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-European Commission Authentication Service) λαμβάνοντας ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό (password) για ασφαλή πρόσβαση στο URF. O Oδηγός που περιγράφει τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS, βρίσκεται αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ Σε αυτή τη διεύθυνση ο Οδηγός είναι μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα και οι αιτούντες φορείς μπορούν να παρακολουθήσουν αναλυτικά τα βήματα δημιουργίας λογαριασμού ECAS σε βίντεο.
• Πρόσβαση στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal) και εγγραφή του οργανισμού μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
Οι Ελληνικοί αιτούντες φορείς υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και μόνο, μέσω e-Forms, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας.

 

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me