Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

KA1 Βασική Δράση 1

KA1.school-classroomΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι το εξής: Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση. Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε :

  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
  • Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης
  • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης
  • Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες(ατομικά ή σε ομάδες)
  • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του προγράμματος.

KA1.teacher_class-341x226

 

Σχολική Εκπαίδευση ΚΑ1

Η Δράση «μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης» προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (σχολεία) να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Τα σχέδια κινητικότητας επιτρέπουν στα σχολεία να δώσουν στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου. Η διεύθυνση των σχολείων πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση του σχεδίου κινητικότητας. Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού, τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή διάδοση των αποτελεσμάτων της κινητικότητας σε ολόκληρο το σχολείο και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της κινητικότητας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

  • εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης για τον φορέα αποστολής ( με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής του),
  • ανταποκρίνεται σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικού,
  • συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης,
  • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού,
  • διασφαλίζει τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του φορέα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στα σχέδια κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης έχουν μόνο σχολεία (δηλ. ιδρύματα που παρέχουν γενική, επαγγελματική, ή τεχνική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου προσχολικής έως και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που βρίσκονται σε χώρα του προγράμματος και αποστέλλουν προσωπικό στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται στον Οδηγό για τους αιτούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό για την ορθή υποβολή των αιτήσεων.

Φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα άμεσης υποβολής αιτήσεως για επιχορήγηση.
Κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει μια αίτηση για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού που επιθυμεί να επιμορφώσει. Στο στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς (ο φορέας αποστολής και τουλάχιστον ένας φορέας υποδοχής). Η διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας μπορεί να είναι 1 ή 2 έτη ενώ η διάρκεια μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εξαιρουμένου του χρόνου διάρκειας του ταξιδιού). Ο αιτών καλείται να επιλέξει τη διάρκεια κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τον στόχο του σχετικού σχεδίου και το είδος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

ka1.vet.article-workers

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΚΑ1

H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από νομικά πρόσωπα. Ο αιτών οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος επιχειρησιακά και/ή θεσμικά δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας.

 

 

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me