Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

Key Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, θα περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Τα σχέδια κινητικότητας θα παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι το εξής: Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση.

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

  •  Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
  •  Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης
  •  Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  •  Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)
  •  Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Key Action 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών/ Co-operation for Innovation and Good Practices

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Τα πλήρη στοιχεία για αυτά τα σχέδια δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Προσφέρονται τέσσερις τύποι συνεργασίας:

 Στρατηγικές Συμπράξεις: Αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για καινοτομία και στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα: την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Για μεγαλύτερο αντίκτυπο, ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες κινητικότητας όσο και συνεργασίας .

 Συμμαχίες Γνώσης: Είναι μεγάλης κλίμακας συμπράξεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Η στενή συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την υιοθέτηση προσόντων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της απασχόλησης .

 Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων: Επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θεμάτων εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατάρτισης και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας, κ.λπ.

 Η Διεθνής Συνεργασία με τρίτες χώρες: Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στη μη τυπική εκπαίδευση κ.λπ. Αφορά τις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και η Αφρική. Παράλληλα, οι πλατφόρμες πληροφοριακής υποστήριξης ( συμπεριλαμβανομένου του e – Twinning ) ενισχύουν τη δικτύωση.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις θα είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.
Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός θα ηγείται της σύμπραξης και θα έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών θα είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Τι δυνατότητες παρέχονται;

• Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.
• Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία
• Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα
• Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών
• Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους.

Key Action 3: Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής /Support for Policy Reform

Η Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών . Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Θα αποτελείται κυρίως από σχέδια που θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency) ενώ οι Εθνικές Μονάδες θα διαχειρίζονται το Δομημένο Διάλογο για τη Νεολαία (Youth Structured Dialogue).

Ο Δομημένος Διάλογος για τη Νεολαία περιλαμβάνει σχέδια που θα διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα σε υπεύθυνους σε θέματα χάραξης πολιτικής για τη νεολαία από την μια και σε νέους από την άλλη , σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Παραδείγματα Σχεδίων:
• Συναντήσεις νέων σε εθνικό επίπεδο
• Διεθνικά σεμινάρια νέων

Πότε και πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Το πρόγραμμα ERASMUS+ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2013 και μια σειρά από ενέργειες πρέπει να γίνουν μέχρι να υιοθετηθεί επισήμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το δεδομένο χρονικό πλαίσιο, η πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Proposals) αναμένεται να δημοσιευτεί το Δεκέμβριο του 2013.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Erasmus+

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό (EACEA) στις Βρυξέλλες.

Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη σελίδα του IKY στο Facebook και από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus+ στο Facebook

·

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

<<

>>

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me