Οι μαθητές/τριές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν την εκδρομή τους στο Μικράκαμπο, Κιλκλίς την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 . Θα θέλαμε να μας δώσετε την προσφορά σας για την μετακίνηση αυτή με αναχώρηση στις 08:15μ και επιστροφή στις 12:30.

Ο αριθμός των μαθητών είναι: 35 (Τριάντα πέντε). Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 18 (Δεκαοκτώ).

Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορεία. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. Η προσφορά σας να αποσταλεί κλειστή και μέχρι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 και θα πρέπει να συνοδεύεται από  υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.