Αρχική » differentiated school » ΣΧΕΔΙΟ ΚΑ1 Επιμόρφωση σε αξιολόγηση μαθητών και ψηφιακές εφαρμογές

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑ1 Επιμόρφωση σε αξιολόγηση μαθητών και ψηφιακές εφαρμογές

Το σχέδιο «Επιμόρφωση σε αξιολόγηση μαθητών και ψηφιακές εφαρμογές» υλοποιείται από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Γενναδίου και το 4ο Λύκειο Ρόδου.

Το σχέδιο στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δύο θεματικές ενότητες:

Α) Αξιολόγηση μαθητών

Β) Ψηφιακές εφαρμογές

Στόχος της επιμόρφωσης για την αξιολόγηση των μαθητών είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, η σύνδεσή τους με το εξεταστικό σύστημα και τη σχολική επίδοση και η αξιολόγηση ατομικών δεξιοτήτων και κλίσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε γνωστικά αντικείμενα. Ένας δεύτερος στόχος είναι η διαφορετική οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης στα πλαίσια του εξεταστικού συστήματος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και δράσεων που θα ενισχύσουν την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και τη δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο.

Στόχος της επιμόρφωσης για τις ψηφιακές εφαρμογές είναι ο εκσυγχρονισμός του σχολείου και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Διαπιστώνοντας τη συνεχή ενασχόληση των μαθητών με ψηφιακές εφαρμογές, θεωρούμε ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας θα πρέπει να εμπλουτιστεί με ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναβαθμίσει την παιδαγωγική διαδικασία και τη μάθηση. Ένας δεύτερος στόχος είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στη διοικητική λειτουργία του σχολείου και στην παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων, ένα στο Βέλγιο για την αξιολόγηση μαθητών και ένα στην Πορτογαλία για τις ψηφιακές εφαρμογές. Τα επιμορφωτικά προγράμματα περιλαμβάνουν επισκέψεις σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη διάρκεια των δύο ετών του σχεδίου θα υπάρχει διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων, της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και των φορέων επιμόρφωσης, προκειμένου να ενδυναμωθεί η αλληλεπίδραση και παράλληλα να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για εξ αποστάσεως συνεργασία.

Μετά την υλοποίηση της κάθε μίας δραστηριότητας κινητικότητας, τα συμμετέχοντα σχολεία θα προχωρήσουν σε πιλοτική εφαρμογή των νέων πρακτικών. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης και στη συνέχεια θα γίνει διάδοση των αποτελεσμάτων και διάχυση της εφαρμογής των νέων πρακτικών σε σχολεία ευθύνης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα, με ομάδα υποστήριξης τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στο σχέδιο.

Προβλέπεται η δημιουργία ιστοσελίδας, η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και η εκπόνηση οδηγού σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιοποίηση του σχεδίου. Ακόμη, προβλέπονται εκδηλώσεις δημοσιότητας με ομάδες στόχους 100 σχολεία, 2500 εκπαιδευτικούς και 15000 μαθητές στα Δωδεκάνησα καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Ο αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών αναμένεται να είναι θετικός γιατί θα μειωθούν οι πιέσεις που ασκούνται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές λόγω του εξεταστικού συστήματος. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν προτάσεις για συνδυασμό της αξιολόγησης με υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και δράσεων που θα συμπεριλαμβάνουν τις ατομικές δεξιότητες των μαθητών. Ως συνέπεια, η πρακτική εφαρμογή των προτάσεων αυτών θα συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και στην ένταξη όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα.

Ο αντίκτυπος όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς θα βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εντάξουν ψηφιακό περιεχόμενο στα μαθήματά τους, να δημιουργήσουν από κοινού με τους μαθητές τους μαθησιακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, να ακολουθήσουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και να κάνουν τη μάθηση περισσότερο ευχάριστη για τους εφήβους. Τέλος, τα σχολεία θα εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες σε διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας.

Μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδίου είναι η συνέχιση της εφαρμογής των νέων πρακτικών και μετά τη λήξη του σχεδίου καθώς θεωρείται ότι τα συμμετέχοντα σχολεία θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές σε επίπεδο νομού. Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ως εποπτεύουσα εκπαιδευτική αρχή των σχολείων θα ενσωματώσει στην εκπαιδευτική της πολιτική τις καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου και θα μεριμνήσει για τη λειτουργία της ιστοσελίδας για 5 έτη.


Σχολιάστε

Για να σας ενημερώνουμε

Translate

free hit counter
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων