ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων στην Α’ και Β’ Τάξη στο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας

Νέα-Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 4037 τ.Β’ (23-6-2023) τροποποιητική απόφαση για την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2005/2019) και την εγκύκλιο 95428/ΓΔ4/31-8-2023 καλεί τους
ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, να προσέλθουν στο σχολείο από 1/9/2023 για
υποβολή χειρόγραφης αίτησης εκπρόθεσμης εγγραφής/μετεγγραφής για την πλήρωση των ακολούθων
κενών θέσεων.

Α΄ Τάξη Λυκείου: 22 Θέσεις
Β΄ Τάξη Λυκείου
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας: 12 Θέσεις
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: 08 Θέσεις
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών: 09 Θέσεις
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού: 11 Θέσεις
Τομέας Μηχανολογίας: 27 Θέσεις
Τομέας Πληροφορικής: 16 Θέσεις
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας: 5 Θέσεις
Οι κενές θέσεις που ανακύπτουν τον Σεπτέμβριο, καλύπτονται από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες
βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή/και
από απόφοιτους/ες οι οποίοι/ες κατέχουν απολυτήριο τίτλο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή άλλο ισότιμο, με βάση το
βαθμό του απολυτηρίου τίτλου ή άλλου ισότιμου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας συντάσσεται πίνακας επιλεχθέντων/ουσων μαθητών/τριων ο οποίος αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ή/ και σε σημείο της σχολικής μονάδας στο οποίο έχουν
πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι/ες, τηρώντας τις αρχές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.

Η Διευθύντρια
Αικατερίνη Λιάσκου
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος
MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σχετικό έγγραφο: https://drive.google.com/file/d/15OHxLIn4GJZCKC9esAw0sxudSf5ihLl-/view?usp=sharing

 

Σχετική εγκύκλιος: https://drive.google.com/file/d/1U7pln4u3iiYfBgT6Bj6FYkm9Xfbt5tlJ/view?usp=sharing