Αρχική » ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ » Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη μη Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη μη Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μαρούσι, 16-12-2019
Αρ. Πρωτ.: 199023/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη μη Υποχρεωτική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί το σχολείο σας να πάρει μέρος σε έρευνα. Η έρευνα εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα αναφορικά με:

 • τα υπάρχοντα αποθετήρια ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων,
 • το υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο για τη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
 •  τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε δείγμα, που έχει προκύψει μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από το σύνολο των σχολικών μονάδων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα στοιχεία, που θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Το σχολείο σας καλείται να συμμετάσχει στην εν λόγω έρευνα με τη συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων από τον Διευθυντή/ντρια και από τους/τις εκπαιδευτικούς του. Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στην έρευνα θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δομημένα εργαλεία έρευνας, που βρίσκονται στον ιστότοπο https://srss-survey.eun.org/. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί από τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν, ανώνυμα, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Οι πληροφορίες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στόχος των ερωτηματολογίων είναι να αποτυπωθεί το εύρος χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και να αναδειχθούν οι παράμετροι που θα επιτρέψουν στους/στις εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στην καθημερινή τους διδακτική τους πρακτική.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής αριθμός συμμετοχής σχολείων και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν στην έρευνα τόσο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αν συμφωνήσει το σχολείο σας να συμμετάσχει, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την ηλεκτρονική διεύθυνση του ανωτέρω ιστοτόπου και τον κωδικό του σχολείου (Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνης – κωδικός σχολείου- 4250045). Η γλώσσα της έρευνας είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί επισυνάπτονται. Ελπίζουμε στη συνεργασία και στην πολύτιμη συνδρομή σας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑ


Περισσότερα για το έργο

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη μη Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

 

Γιατί διεξάγεται την έρευνα;

 

Σύμφωνα με το Survey in schools: ICT and education (Έρευνα στα σχολεία: ΤΠΕ και εκπαίδευση – 2013), είναι γνωστό από υπάρχουσες έρευνες ότι τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνουν για τις ψηφιακές τεχνολογίες κυρίως στον ελεύθερο χρόνο τους, και σχεδόν όλοι/ες είναι θετικοί/ές όσον αφορά στην επίδραση τους στους/στις μαθητές/τριες. Ωστόσο, παρά την προθυμία τους, πολλοί/ές εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία τους σε μικρό βαθμό μόνο. Είναι θέληση της πολιτείας να υποστηριχθεί περισσότερο αυτή η θετική στάση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση.

 

Με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέκυψε η ιδέα να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Στόχος είναι με βάση τις πλέον κατάλληλες από τις δυνατότητες των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων, να προσφερθεί ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο. Αυτό θα μπορεί να  χρησιμοποιηθεί από όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και θα τους επιτρέπει να βελτιώσουν το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και να τις αξιοποιήσουν παιδαγωγικά.

 

Γιατί να συμμετάσχει το σχολείο σας; – Γιατί να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί;

 

 • Τα σχολεία και οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε μια – για πρώτη φορά – καταγραφή. Στόχος είναι να αποτιμηθεί η χρησιμότητα των ψηφιακών τεχνολογιών και πώς θα μπορέσει αυτή να αυξηθεί.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί του σχολείου σας θα έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και των δυνατοτήτων που συνδέονται με τους υπάρχοντες ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους.
 • Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, θα λάβουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά της και βεβαίωση για τη συνεισφορά και τη συμμετοχή τους σε αυτή.
 • Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην έρευνα θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

 

Τι επιδιώκεται να απαντηθεί;

 

Το έργο επιδιώκει να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση:

 

Ποια είναι τα εμπόδια και ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους διδακτική πράξη;

 

Πώς θα διεξαχθεί η έρευνα;

 

Το εργαλείο έρευνας που διατίθεται στους/στις Διευθυντές/ντριες και στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολείων, περιλαμβάνει κλειστού τύπου ερωτήσεις και διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Προφίλ του σχολείου/των εκπαιδευτικών (μέγεθος, τοποθεσία, υπόβαθρο μαθητών)
 2. Εμπόδια στη χρήση ψηφιακών πόρων (υλικό, λογισμικό και περιεχόμενο)
 3. Απόψεις και στάσεις των Διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών των σχολείων αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία και την μάθηση (επίδραση και σκεπτικό χρήσης)
 4. Διδασκαλία των ΤΠΕ/της Πληροφορικής (προσέγγιση και περιεχόμενο, απόψεις για τη διδασκαλία της Πληροφορικής)
 5. Ενσωμάτωση (τύπος προσέγγισης και στοχοθετημένα προγράμματα)

 

Η έρευνα βήμα προς βήμα

 

 1. Στο πλαίσιο της τυχαία επιλεγμένης ομάδας σχολείων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου θα ενημερώσει τους/τις εκπαιδευτικούς για την δυνατότητα συμμετοχής τους στην έρευνα που θα διεξαχθεί και θα τους δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται για να συμμετάσχουν σε αυτήν (ιστότοπο  https://srss-survey.eun.org/ και κωδικό σχολείου  4250045).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, κάνοντας εγγραφή (πατώντας «Not registered yet?») για την οποία θα πρέπει να καταχωρίσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και τον κωδικό του σχολείου τους.
 • Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος που θα χρειασθεί να αφιερώσουν οι Διευθυντές/ντριες και οι εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση των αντιστοίχων ερωτηματολογίων. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά και θα διεξαχθεί μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής, στην ιστοσελίδα https://srss-survey.eun.org/. Όλα τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα.
 1. Τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης ως προς την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα.
 2. Οι μετρήσεις που χρειάζονται για την αξιολόγηση του εργαλείου θα προκύψουν από την εν λόγω έρευνα που θα διεξαχθεί από 16-12-2019 έως 24-01-2020.

Κατηγορίες

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση