Το τρίτο μάθημα στο Scratch. Αφορά την διαχείριση εντολών για μαθηματικές πράξεις καθώς και για διαλογική επικοινωνία (με εντολές εισόδου) χρήστη – υπολογιστή. Περιέχονται παραδείγματα εφαρμογής εντολών, δραστηριότητες στην τάξη και δραστηριότητες στο σπίτι.

View this document on Scribd